Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών - Νέες τροπολογίες στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας

10 Δεκέμβριος 2013

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί της παραγράφου 1 του άρθρου της τροπολογίας

Με τις προτεινόμενες προσθήκες ρυθμίζεται το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη διάρκεια της θητείας τους στις σχετικές θέσεις. Οι λεπτομέρειες και η διαδικασία για την παρακράτηση και καταβολή των σχετικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.

Επί της παραγράφου 2 του άρθρου της τροπολογίας

Με την προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο από τη Φορολογική Διοίκηση, οι δαπάνες που αφορούν τις συναλλαγές για τις διαχειριστικές περιόδους 2010 και 2011 στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου με τις ίδιες συναλλαγές των επόμενων διαχειριστικών περιόδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 51Β του ν.2238/1994 και από το χρόνο ισχύος του άρθρου αυτού, ήτοι την 1.1.2010. Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η ενιαία αντιμετώπιση ομοειδών περιπτώσεων για το σύνολο των δαπανών που γίνονται σε χώρες με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα και οι οποίες δεν αναγνωρίζονται στην Ελλάδα, εκτός εάν αποδεικνύεται από το ελεγχόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ότι πρόκειται για πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα την απόκρυψη ή τη μεταφορά κερδών, εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή. Η ίδια πρόβλεψη υπάρχει και με τις διατάξεις του ν.4172/2013, του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που τίθεται σε ισχύ από 1.1.2014, με την ταυτόχρονη κατάργηση του ισχύοντος μέχρι 31.12.2013 ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994).

Επί της παραγράφου 3 του άρθρου της τροπολογίας

Η διάταξη του άρθρου 68 του ν.4150/2013 θεσπίσθηκε με σκοπό να αναγνωρίσει την ιδιωτική σύμβαση ως νόμιμο τίτλο μεταβίβασης, χωρίς επιπλέον δαπάνες, για τις ειδικές περιπτώσεις μεταβιβάσεων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, τα οποία ανήκουν σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην της Ελλάδας, κατ' αντιστοιχία της ρύθμισης του άρθρου 63Δ του ν. 3601/2007. Πρόκειται, δηλαδή, για μια ρύθμιση που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ειδικής διαδοχής, όταν, στο πλαίσιο απόφασης εξυγίανσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας μέλους στην οποία έχουν την έδρα τους τα πιστωτικά ιδρύματα, μεταβιβάζεται μέρος των περιουσιακών στοιχείων των υποκαταστημάτων που βρίσκονται στην Ελλάδα, ενώ τα αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα διατηρούν τη δική τους διοίκηση και τις δραστηριότητές τους εκτός Ελλάδος. Ωστόσο, η παραπομπή στο άρθρο 16 του ν.2515/1997, η οποία έγινε από το νομοθέτη με αποκλειστικό σκοπό να περιγραφεί η ακολουθητέα για τη μεταβίβαση διαδικασία, ενδέχεται να οδηγήσει στην εσφαλμένη ερμηνεία ότι πρόκειται για περίπτωση καθολικής διαδοχής. Μία τέτοια ερμηνεία θα ήταν, όμως, αντίθετη με το σκοπό και τη λειτουργία της απόφασης εξυγίανσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας μέλους στην οποία έχουν την έδρα τους τα πιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο της οποίας λαμβάνει χώρα η εν λόγω μεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού. Για το λόγο αυτό και προς ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου κατά την εφαρμογή της διάταξης, προτείνεται η απαλοιφή της αναφοράς στο άρθρο 16 του ν.2515/1997 και η συμπλήρωση της διάταξης όσον αφορά τους όρους της μεταβίβασης με προβλέψεις αντίστοιχες με αυτές του άρθρου 63Δ του ν. 3601/2007. Προς ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου κρίνεται επίσης αναγκαίο η ορθή ερμηνεία της διάταξης, όπως αποτυπώνεται με την προτεινόμενη διατύπωση, να ισχύσει από την ημερομηνία ισχύος του ν. 4150/2013 και να καταλάβει όλες τις μεταβιβάσεις που έχουν ήδη διενεργηθεί στο πλαίσιο εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Ελλάδας, ανεξαρτήτως του χρόνου συντέλεσης αυτών.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο ...
Συμπλήρωση διατάξεων του ν.3986/2011, του ν.2238/1994 και του ν.4150/2013

1. Μετά τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 12 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 (Α' 152), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α' 14), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να διέπονται από το ασφαλιστικό -συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν αμέσως πριν το διορισμό τους, θεωρούμενοι για την ασφάλισή τους ως έμμισθοι, ελλείποντος δε τέτοιου καθεστώτος υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, η ισχύς της οποίας μπορεί να ανατρέχει στην ημερομηνία διορισμού των άνω μελών, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παρακράτηση και καταβολή των σχετικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, απαλλασσόμενων από πρόσθετα τέλη, πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις, εφόσον καταβληθούν εντός έξι μηνών από την έκδοση της άνω απόφασης.»

2. Η παράγραφος 12 του άρθρου 11 του ν.4110/2013 (Α' 17) καταργείται από τότε που ίσχυσε και το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 αντικαθίσταται, από 1.1.2010, ως εξής:
«Οι δαπάνες της περίπτωσης αυτής δεν αναγνωρίζονται όταν καταβάλλονται ή οφείλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με κατοικία, έδρα ή εγκατάσταση σε μη συνεργάσιμα κράτη ή σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, των οποίων η δραστηριότητα στη συγκεκριμένη συναλλαγή εξαντλήθηκε στην τιμολόγησή της και η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών διενεργήθηκε από τρίτο πρόσωπο, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 51Β.»

3. Το άρθρο 68 του ν.4150/2013 (Α' 102) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Σε περίπτωση μεταβίβασης, και ανεξαρτήτως του χρόνου συντέλεσης αυτής, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, τα οποία ανήκουν σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην της Ελλάδας, προς ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο απόφασης εξυγίανσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας μέλους, στην οποία έχουν την έδρα τους τα πιστωτικά ιδρύματα, για τη μεταβίβαση αρκεί η κατάρτιση ιδιωτικού εγγράφου και αυτή σημειώνεται, σε όσες περιπτώσεις απαιτείται, ατελώς στα οικεία δημόσια βιβλία και αρχεία, με αίτηση του προς ον η μεταβίβαση προσώπου. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση μεταβίβασης που καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, αποτελεί το νόμιμο τίτλο κτήσης των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης. Δεν οφείλεται, επίσης, οποιοδήποτε τέλος ή φόρος, εάν απαιτηθεί η κατάρτιση χωριστής πράξης για τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία. Στη συγκεκριμένη μεταβίβαση δεν εφαρμόζεται το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα. Για το κύρος της μεταβίβασης και το αντιτάξιμό της έναντι τρίτων, οι οποίοι είναι υποκείμενα δικαιωμάτων, υποχρεώσεων ή συμβατικών σχέσεων που μεταφέρονται στο προς η μεταβίβαση πιστωτικό ίδρυμα, δεν απαιτείται αναγγελία προς αυτούς ή συναίνεση τους. Σε περίπτωση παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο πλαίσιο της ως άνω μεταβίβασης, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 7α του ν. 3864/2010 (Α' 119) ούτε οι διατάξεις περί τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών.»

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΠΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάζεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»

1. Με την προτεινόμενη διάταξη, χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 27 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που προβλέπει τη διαδικασία επίδοσης των πράξεων καταλογισμού, θεσπίζεται ένας επιπλέον τρόπος επίδοσης, για τις καταλογιστικές πράξεις που εκδίδονται ηλεκτρονικά από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Ο μεγαλύτερος αριθμός των πράξεων αυτών προκύπτει μετά από επεξεργασία των στοιχείων ΑΠΔ που έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά οι ίδιοι οι εργοδότες, με χρήση ειδικών κωδικών που τους έχουν αποδοθεί μετά από αίτηση και εγγραφή στην ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και διασταύρωσή τους με τις αντίστοιχες καταβολές.

Επίσης, με την προτεινόμενη διάταξη επιχειρείται η άμεση και ασφαλής γνωστοποίηση στους εργοδότες των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής που έχουν εκδοθεί, με αξιοποίηση των στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω ειδικών κωδικών πρόσβασης. Η γνωστοποίηση συντελείται με δρομολογημένη πρόσβαση στην ειδική εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, η ημερομηνία της οποίας καταγράφεται και μπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως. Με τη ρύθμιση αυτή, επιτυγχάνεται η άμεση ενημέρωση του οφειλέτη και διευκολύνεται η εφαρμογή της διαδικασίας που θεσπίστηκε με το άρθρο 17 του νόμου 4075/2012, σύμφωνα με την οποία ο έλεγχος Δηλωθέντων - Καταβληθέντων καθιερώνεται υποχρεωτικά ως τυπική ελεγκτική διαδικασία και ολοκληρώνεται εντός του μεθεπόμενου της απασχόλησης μήνα. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στην έκδοση μεγάλου αριθμού Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής κάθε μήνα και δημιουργεί διαχειριστικά προβλήματα στην επίδοσή τους με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία.

Παράλληλα, επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση δαπανών ταχυδρομικών τελών ή αμοιβών δικαστικών επιμελητών καθώς και η εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων, δεδομένου ότι αποδεσμεύεται προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από εργασίες επιδόσεων και αξιοποιείται σε άλλες εργασίες.

Σημειώνεται τέλος, ότι εκσυγχρονίζεται η λειτουργία των υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και σε αρμονία με το πνεύμα πρόσφατων νομοθετικών πρωτοβουλιών, όπως διατάξεων του άρθρου 25 του νόμου 3979/2011 που αφορούν τη γνωστοποίηση εγγράφων ηλεκτρονικά και του άρθρου 5 του νόμου 4174/2013 που αφορούν την κοινοποίηση ηλεκτρονικά πράξεων που εκδίδει η φορολογική διοίκηση προς τους φορολογούμενους.

2. Με την παρούσα ρύθμιση εισάγεται η τήρηση Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών, στο οποίο θα καταχωρείται από τον εργοδότη κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των απασχολουμένων, καθώς και η πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας τους. Σύμφωνα με το υπάρχον, μέχρι τώρα, νομοθετικό καθεστώς, κάθε αλλαγή στο ωράριο ή στην οργάνωση του χρόνου εργασίας συνεπαγόταν υποχρέωση του εργοδότη να καταθέτει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνον ως προς τις μεταβολές που λάμβαναν χώρα. Οι μεταβολές αυτές μπορούσαν να περιλαμβάνουν, ενδεικτικώς έκτακτη αλλαγή της ημέρας χορήγησης της αναπληρωματικής ανάπαυσης του εργαζομένου, εντός της εβδομάδας, ή τροποποίηση του ημερήσιου ωραρίου του εργαζομένου λόγω ασθενείας συναδέλφου του στην επιχείρηση. Η κοινοποίηση των μεταβολών αυτών έπρεπε να γίνει εντός 48 ωρών το αργότερο από την ημέρα πpαγματoπoίησηc της αλλαγής. Η συγκεκριμένη διαδικασία αναιρούσε την δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου και δεν επέτρεπε την επιβολή κυρώσεων εκ μέρους των Επιθεωρητών Εργασίας, με συνέπεια να ευνοείται η εξάπλωση φαινομένων αδήλωτης εργασίας, τα οποία δύσκολα εντοπίζονταν.

Με την εν λόγω ρύθμιση επιτυγχάνεται αφενός μεν η μείωση των διοικητικών βαρών των επιχειρήσεων, καθώς απλοποιείται ο τρόπος γνωστοποίησης των τροποποιήσεων του -ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, αφετέρου δε ενισχύονται και θωρακίζονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στο έργο τους για την καταπολέμηση της παράνομης και αδήλωτης εργασίας.

Επιπλέον στο εν λόγω βιβλίο ενσωματώνεται η ήδη ισχύουσα υποχρέωση που έχει ο εργοδότης για την καταχώρηση των νομίμων υπερωριών στο ειδικό βιβλίο υπερωριών.

Αθήνα 5-12-2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
 
ΤΡΟΠΟΛΟΠΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»

1. Η επίδοση των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής που εκδίδονται ηλεκτρονικά από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ειδικής εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην οποία έχουν πρόσβαση, με χρήση των προσωπικών τους κωδικών οι εργοδότες που υποβάλλουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, μέσω διαδικτύου.

Ως ημερομηνία παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής πρόσβασης του εργοδότη στην εφαρμογή, η οποία καταγράφεται ηλεκτρονικά και μπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 80 του Ν.4144/2013 (Α'88) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Α. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εργαζομένων, καθώς και η νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη, χωρίς να απαιτείται θεώρησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.
Β. Το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και μπορεί να τηρείται με τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του εν γένει εργοδότη και την ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών».
Γ. Το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών πρέπει να τηρείται στο χώρο εργασίας, να διατηρείται από τον εργοδότη επί μια πενταετία από τη συμπλήρωσή του και να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται.
Δ. Στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες:
α) το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του μισθωτού
β) η ώρα έναρξης και λήξης του ωραρίου εργασίας
γ) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας
δ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της τροποποίησης ή της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου
ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου
στ) η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση
ζ) η ημερομηνία χορήγησης αναπληρωματικής ανάπαυσης (ΡΕΠΟ), όπου απαιτείται
η) η υπογραφή του εργαζόμενου
Ε. Αν διαπιστωθεί, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι έχει επέλθει τροποποίηση ωραρίου εργασίας εργαζομένου ή ότι εργαζόμενος απασχολείται υπερωριακώς χωρίς η τροποποίηση αυτή ή η υπερωριακή απασχόληση να έχουν καταχωρηθεί κατά τα ανωτέρω στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύουν,
Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και η υπερωριακή απασχόληση εργαζομένου είναι νόμιμες μόνον εφόσον καταγραφούν στο-Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών.
ΣΤ. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, << ΕΡΓΑΝΗ >>, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπερωριών, που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει.
Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να ρυθμίζεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσης κάθε άλλη αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.»

Αθήνα 5-12-2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης