Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ με θέμα: «Ελεύθερη πρόσβαση στα δημοσιεύματα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

1 Νοέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Απόφαση με θέμα: «Ελεύθερη πρόσβαση στα δημοσιεύματα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως» υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος. Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581

Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απόφαση με θέμα: «Ελεύθερη πρόσβαση στα δημοσιεύματα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως» υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος.
Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

Θέμα: «Ελεύθερη πρόσβαση στα δημοσιεύματα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως »


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη
1. τις διατάξεις
α)του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν.3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» ( ΦΕΚ 131 /28-6-06 τ. Α?) .
β) του Π.Δ. 188/96 «Οργανισμός Εθνικού Τυπογραφείου» (ΦΕΚ 11 τ. Α? /96) όπως ενημερώθηκε μεταγενέστερα ( Π.Δ. 13 και 26/05 , ΦΕΚ 11 τ. Α?/05 και 43 τ. Α?/05 αντίστοιχα) .

2. τις υπ? αριθ. Γ39227/4-4-05 και Γ172729/11-10-05 (ΦΕΚ 442/6-4-05 τ.Α? και 1563/11-11-05 τ. Α? αντίστοιχα) αποφάσεις μας σύμφωνα με το περιεχόμενο των οποίων έχει ήδη δοθεί ελεύθερη πρόσβαση, μέσω διαδικτύου, στους πολίτες για ανάγνωση των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται αντίστοιχα στα τεύχη Α? και Β? της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

3. την υποχρέωση της πολιτείας για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, σε συνδυασμό με το δικαίωμα του πολίτη στην άμεση και έγκυρη ενημέρωση επί των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


4. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Επιτρέπουμε στο εξής την ελεύθερη πρόσβαση, μέσω διαδικτύου, για ανάγνωση των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται στα τεύχη Δ, Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων (Α.Α.Π.), Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ε.Β.Ι.), Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΔΙΑ.ΔΗ.ΣΥ.), και Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Υ.Ο.Δ.Δ.).
Η απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός

Προκόπης Παυλόπουλος


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης