Προσοχή στις παραγραφές και στην καταστροφή βιβλίων και στοιχείων

Οικονομικές Ειδήσεις

25 Νοέμβριος 2013
Taxheaven.gr

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven


Εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους σχετικά με την επικείμενη παραγραφή, αλλά και την καταστροφή των βιβλίων και στοιχείων από το 2007 και πίσω, εφόσον ισχύσουν βέβαια τα περί μη νέα παράτασης για την παραγραφή που έχουν διαρρεύσει από το Υπ. Οικ.

Όπως είναι γνωστό την 1.1.2014 παραγράφονται οι χρήσεις 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 και 2007, κατά συνέπεια μπορούν να καταστραφούν τα βιβλία και στοιχεία των επιτηδευματιών, εκτός βέβαια των περιπτώσεων για τις οποίες δίνεται επιπλέον παράταση για δύο ακόμα έτη σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4203/2013, όπως σχετικά έχουμε αναφέρει και στο άρθρο μας "Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. - Παραγραφή εκκρεμών υποθέσεων"

Με τον νόμο 4203/2013 και συγκεκριμένα με το άρθρο 22 αυτού δίνεται παράταση στην παραγραφή των εκκρεμών υποθέσεων όχι συνολικά, αλλά μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη μέλη της Ε. Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδρομής ή συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου ή συμβάσεων ανταλλαγής πληροφοριών ή συμβάσεις διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, ή εκκρεμεί, κατόπιν αιτήματος των ανωτέρω ελληνικών αρχών η αποστολή στοιχείων, και

β) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή θα εκδοθούν μέχρι τις 31.12.2013 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Το Υπ. Οικ. δεν πρόκειται να προχωρήσει στην παράταση της παραγραφής των εκκρεμών υποθέσεων συνολικά, για μία ακόμα χρονιά. Βέβαια, δεν φημίζονται οι άνθρωποι που ηγούνται σε καίριες θέσεις του υπουργείου αυτού για την σταθερότητα των δηλώσεών τους. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλος του έτους για να είμαστε σίγουροι.

Αβίαστα έρχονται στο μυαλό όλων μας δύο ερωτήματα:

i. Ισχύει η παραγραφή για τις ανωτέρω χρήσεις;

ii. Μπορούν να καταστραφούν τα βιβλία και τα στοιχεία χωρίς περαιτέρω έλεγχο;

Η απάντηση στα ανωτέρω ερωτήματα δεν είναι καθόλου δεδομένη διότι το Υπ. Οικ. σε μια σειρά από αποφάσεις -με την συμβολή και του Ν.Σ.Κ.- έχει γνωμοδοτήσει ότι, αν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή η δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ή αποτελεσμάτων Ο.Ε. κ.λπ. δεν υποβληθεί μέσα στη νόμιμη προθεσμία, αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας αυτής η προβλεπόμενη δεκαπενταετής παραγραφή και το γεγονός αυτό δεν αναιρείται από τυχόν μεταγενέστερη υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (Δ12Β 1171079 ΕΞ 17.12.2010).

Δηλαδή, συνεχίζει η ίδια γνωμοδότηση, κατά την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης ισούται με τη μη υποβολή δήλωσης.

Συνεπώς, σύμφωνα με το Υπ. Οικ. όσοι υπόχρεοι έχουν υποβάλλει εκπρόθεσμες δηλώσεις (εισοδήματος, ή παρακρατούμενων φόρων), δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της πενταετούς παραγραφής αλλά στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε. περί 15ετούς παραγραφής.

Σε περίπτωση λοιπόν που υπάρχουν εκπρόθεσμες δηλώσεις, παρακρατούμενων φόρων, ή εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος στις χρήσεις 2000-2007 τότε το δικαίωμα του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου παραγράφεται μετά από 15 χρόνια από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής κάθε δήλωσης.

Παραθέτουμε ενδεικτικό πίνακα:

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

ΧΡΗΣΕΙΣ

Χρόνος παραγραφής

Χρόνος παραγραφής σε περίπτωση 15 ετίας

2000

31/12/2013 (παράταση)

31.12.2016

2001

31/12/2013 (παράταση)

31.12.2017

2002

31/12/2013 (παράταση)

31.12.2018

2003

31/12/2013 (παράταση)

31.12.2019

2004

31/12/2013 (παράταση)

31.12.2020

2005

31/12/2013 (παράταση)

31.12.2021

2006

31/12/2013 (παράταση)

31.12.2022

2007

31/12/2013

31.12.2023

2008

31/12/2014

2009

31/12/2015

2010 31/12/2016
2011 31/12/2017
2012 31/12/2018
2013 31/12/2019


Το Υπ. Οικ. με μία ακόμα απόφασή του προχωράει ακόμα περισσότερο.

Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ 5 του άρθρου 84 2238/1994 "Σε περίπτωση υποβολής των πιο πάνω δηλώσεων κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημερομηνία λήξης του χρόνου παραγραφής, το δικαίωμα του Δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλου ελέγχου παραγράφεται μετά την πάροδο τριετίας από τη λήξη του έτους υποβολής της δήλωσης."

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1121155/2281/Α0012/23.12.2005 απόφασή του έγιναν γνωστά τα εξής:
-Η παράγραφος 5 εδάφιο α' του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε αναφέρεται στις περιπτώσεις που δεν υποβάλλεται δήλωση και ορίζει ότι το δικαίωμα του Δημοσίου να κοινοποιήσει το φύλλο ελέγχου παραγράφεται μετά την πάροδό δεκαπέντε (15) ετών από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της δήλωσης.
-Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου και νόμου, αναφέρεται στις περιπτώσεις που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβάλλεται στο τελευταίο έτος πριν από την συμπλήρωση της δεκαπενταετούς παραγραφής οπότε το δικαίωμα του Δημοσίου παραγράφεται μετά την πάροδο τριετίας από τη λήξη του έτους υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης.

Δηλαδή, η τριετής παράταση παραγραφής στην περίπτωση που υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημερομηνία λήξης του χρόνου παραγραφής, δεν αναφέρεται στην 5ετή παραγραφή, αλλά στην δεκαπενταετή, με συνέπεια ο χρόνος της παραγραφής να επιμηκυνθεί σε αυτές τις περιπτώσεις σε 18 έτη.

Τα ανωτέρω έχουν κοινοποιηθεί με ατομικές διοικητικές λύσεις και η επιστημονική ομάδα του Taxheaven θα αποστείλει επίσημο ερώτημα προς το Υπ.Οικ. σχετικά με την ορθότητά τους.

Σημειώνουνε επίσης ότι τα ανωτέρω δεν ισχύουν για υποθέσεις Φ.Π.Α., κληρονομιών, γονικών παροχών κλπ. αλλά μόνο για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος (δηλώσεων εισοδήματος και παρακρατούμενων φόρων).

Περισσότερα για την παραγραφή μπορείτε να δείτε στο άρθρο μας εδώ.

Σημείωση:

Καταστροφή βιβλίων και στοιχείων ανεξαρτήτως της ημερομηνία παραγραφής και κατά παρέκκλιση των διατάξεων ίσχυσε στις εξής περιπτώσεις:

α) Περαίωση με τα άρθ. 1-11 του ν. 3259/2004 (χρήσεις μέχρι και 2002)

Τα βιβλία των χρήσεων 2000 έως και 2002 διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.

Προκειμένου για χρήσεις 2000 και μετά, τα στοιχεία μπορούν να καταστραφούν εφόσον η περαίωση έγινε μέχρι 14/12/2004, ενώ αν η περαίωση έγινε μετά την 14/12/2004 τα στοιχεία διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.

β) Περαίωση με τον ν. 3888/2010 (άρθρο 12 παρ. 5)

Εφόσον περαιώθηκαν  όλες οι υπαγόμενες ανέλεγκτες χρήσεις και οι χρήσεις που αφορούσαν υποθέσεις των παραγράφων 1 και 2, καθώς και όλα τα εκκρεμή προσωρινά φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις ή οι αποφάσεις επιβολής προστίμου και εξοφλήθηκε η συνολική οφειλή που προκύπτει βάση του Εκκαθαριστικού Σημειώματος και των οικείων πρακτικών συμβιβασμού, αντίστοιχα, αίρεται η υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων κατά το άρθρο 21 του Κ.Β.Σ. όσον αφορά τις περαιωθείσες χρήσεις μέχρι και τη χρήση 2005, από την ημερομηνία εξόφλησης του συνόλου των σχετικών ποσών. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για υποθέσεις που έχουν ελεγχθεί με τακτικό έλεγχο ή έχουν περαιωθεί με οποιαδήποτε ρύθμιση, και εφόσον έχει εξοφληθεί ή θα εξοφληθεί το σύνολο της οφειλής. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν για υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί και εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου δήλωση φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και έχουν δηλωθεί περιουσιακά στοιχεία του άρθρου 12 του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α'), καθώς και για υποθέσεις για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε..