Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η ρύθμιση για τον κωδικό 049 στις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Δείτε την τροπολογία

11 Νοέμβριος 2013

Η τροπολογία που προστέθηκε στο νομοσχέδιο ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής Αμυντικά Συστήματα Α.Ε.» ρυθμίζει και το επίμαχο θέμα την αναγνώρισης των δαπανών του κωδικού 049 στις εκπρόθεσμες δηλώσεις του 2013 προβλέπεται

------------

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 5 παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να δηλώσουν στις υποβληθείσες εκπροθέσμως μέχρι 15.9.2013 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013,  τα ποσά που δαπάνησαν για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών και να τύχουν της έκπτωσης του κατά περίπτωση αφορολόγητου ποσού,  όπως προβλεπόταν στις διατάξεις του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.


Σχέδιο νόμου


Άρθρο 2 
Τροποποιήσεις του ν.4110/2013 και του ν.2238/1994

.......

5.    Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών του άρθρου 9 του ν.2238/1994, που αφορούν το οικονομικό έτος 2013, λαμβάνονται υπόψη και στην περίπτωση που συμπεριληφθούν σε εκπρόθεσμες μέχρι 15.9.2013 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης