Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κοινοποίηση Λογ. Οδηγίας 0002/060825 σχετικά με την υποχρεωτική και προαιρετική τήρηση των ΔΠΧΠ

25 Οκτώβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 7 λεπτά
  • 1. Η οικονομική οντότητα που εφαρμόζει τα ΔΠΧΠ υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 134 του ν. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31' rel='tag laws'>2190/1920</a>, και η οποία παύει να έχει την υποχρέωση αυτή, εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση σύνταξης και δημοσιοποίησης των οικονομικών της κα ταστάσεων με βάση τα ΔΠΧΠ και.....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ)
Ερμού και Κορνάρου 1
5ος Όροφος, Γραφεία 501-503
Τ.Κ. 105-63 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.:    210-328 6343
Fax:     210-328 6075
E-mail: [email protected]

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Γενικό Γραμματέα Οικονομίας.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2006

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 576

 

Θέμα: Κοινοποίηση Λογιστικής Οδηγίας 0002/060825 (Κανονιστική Πράξη ΕΛΤΕ 537/19-9-2006 ΦΕΚ 1483Β/6-10-2006).

 

Σας κοινοποιούμε τη συνημμένη Λογιστική Οδηγία για την ενημέρωση της υπηρεσίας σας και την, κατά την κρίση σας, ενημέρωση των μελών σας.

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση. Παναγιώτης (Τάκης) Δ. Ζαφειρόπουλος Πρόεδρος

 

Kανονιστική πράξη της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ)

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 3148/2003 (ΦΕΚ 136 Α της 5ης Ιουνίου 2003).

 

2. Την υπ αριθμόν 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432Β) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. 15339/ΔΙΟΕ 91/23.3.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων και εξουσίας να υπογράφουν με εντολή Υπουργού στους Γενικούς Γραμματείς.

4. Την υπ’ αριθμ. 36278/891/13.9.2006 έγκριση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΦΕΚ 872 Β της 28ης Ιουνίου2005).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Εκδίδει τη Λογιστική Οδηγία 0002/060825 το κείμενοτης οποίας έχει ως εξής:

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 0002/060825

 

1. Η οικονομική οντότητα που εφαρμόζει τα ΔΠΧΠ υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 134 του ν. 2190/1920, και η οποία παύει να έχει την υποχρέωση αυτή, εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση σύνταξης και δημοσιοποίησης των οικονομικών της κα ταστάσεων με βάση τα ΔΠΧΠ και για τη διαχειριστική χρήση εντός της οποίας έπαυσε η υποχρέωσή της για την εφαρμογή των ΔΠΧΠ. Σε περίπτωση που σε αυτή τη διαχειριστική χρήση δεν ληφθεί απόφαση περί προαιρετικής εφαρμογής των ΔΠΧΠ στο μέλλον, κατά τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 134 του ν. 2190/1920, τεκμαίρεται ότι η οικονομική οντότητα δεν θα εφαρμόσει στο μέλλον τα ΔΠΧΠ.

 

2. Η οικονομική οντότητα που εφαρμόζει τα ΔΠΧΠ προαιρετικά, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων της, για συγκεκριμένη, κάθε φορά, χρονική περίοδο των πέντε ή περισσότερων συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 134 του ν. 2190/1920, και η οποία, εντός της εκάστοτε ελαχίστης ή της αποφασισμένης μεγαλύτερης χρονικής περιόδου εφαρμογής των ΔΠΧΠ, δεν ανανεώσει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, την προαιρετική εφαρμογή των ΔΠΧΠ, για μια επιπλέον πενταετία ή μεγαλύτερη χρονική περίοδο ή επ αόριστο, τεκμαίρεται ότι θα διακόψει την εφαρμογή των ΔΠΧΠ μετά το τέλος της αποφασισθείσας χρονικής περιόδου εφαρμογής. Για την οικονομική οντότητα που εφαρμόζει τα ΔΠΧΠ προαιρετικά για αόριστο πέραν της πενταετίας χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 134 του ν. 2190/1920, η παύση της εφαρμο γής των ΔΠΧΠ ισχύει από την επόμενη διαχειριστική χρήση από αυτήν εντός της οποίας λήφθηκε η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων περί διακοπής της εφαρμογής των ΔΠΧΠ.

 

3. (α) Στις ετήσιες και στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως στην οποία θα συνταχθούν για τελευταία φορά οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, γίνεται η εκάστοτε κατάλληλη γνωστοποί ηση από τις κατωτέρω:

 

(ι) ότι η εφαρμογή των ΔΠΧΠ παύει και ότι η εφαρμο γή των ΔΠΧΠ στο μέλλον εξαρτάται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων,

 

(ιι) ότι η εφαρμογή των ΔΠΧΠ δεν θα συνεχισθεί στην επόμενη χρήση, με ήδη ειλημμένη απόφαση.

 

Στην περίπτωση της επ’ αόριστο εφαρμογής των ΔΠΧΠ, αν δεν έχει ληφθεί απόφαση πριν την δημοσί ευση των οικονομικών καταστάσεων δεν γίνεται καμία γνωστοποίηση, πέραν, βεβαίως, του ότι οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται προαιρετικά σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.

 

 

(β) Στις πρώτες οικονομικές που δεν θα συνταχθούν με τα ΔΠΧΠ αλλά με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, πρέπει να γίνει αναμόρφωση των στοιχείων της προηγούμενης περιόδου, ώστε αυτά να είναι συγκρίσιμα. Επίσης, στις Σημειώσεις αυτών των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να παρασχεθούν αναλυτικές συμφωνίες:

 

(i) για τις διαφορές της Καθαρής Θέσης μεταξύ ΔΠΧΠ και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων κατά την έναρξη και την λήξη της συγκριτικής περιόδου.

 

(ii) για τις διαφορές των αποτελεσμάτων χρήσεως της συγκριτικής περιόδου μεταξύ ΔΠΧΠ και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

 

Η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων κατά την έναρξη της συγκριτικής περιόδου γίνεται, ως τα Πρότυπα (Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) αυτά να εφαρμόζονταν ανέκαθεν (αναδρομική εφαρμογή).

 

4. Ο ελεγκτής της οικονομικής οντότητος των πα ραγράφων 1 και 2 έχει υποχρέωση, κατά τον έλεγχο ή επισκόπηση των ετήσιων ή ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων να διατυπώσει την γνώμη του με έμφαση, τόσο για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως εντός της οποίας αποφασίσθηκε ή τεκμαίρεται η δια κοπή της εφαρμογής των ΔΠΧΠ, όσο και για τις οικονο μικές καταστάσεις της πρώτης χρήσεως για την οποία δεν εφαρμόζονται τα ΔΠΧΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.1 του ΕΕΠ 7700 και την παράγραφο 30 του ΔΕΠ 700.

 

Αιτιολογικό της Λογιστικής Οδηγίας.

 

1. Η υιοθέτηση των ΔΠΧΠ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Κανονισμός 1606/2002) για τις δημοσίου ενδιαφέροντος (public interest) οικονομικές οντότητες δημιουργεί τεκ μήριο ότι η χρηματοοικονομική πληροφόρηση που βασί ζεται στα ΔΠΧΠ είναι επαρκέστερη αυτής που βασίζεται σε εθνικά λογιστικά πρότυπα. Κατά συνέπεια, η μετά βαση από τα ΔΠΧΠ στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συνεπάγεται χρηματοοικονομική πληροφόρηση χαμηλό τερης ποιότητας, ιδιαίτερα στην περίπτωση εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων όπου η πρακτική εφαρμογή τους είναι έντονα επηρεασμένη από φορο λογικούς κανόνες, οι οποίοι έχουν ως κύριο αντικείμενο τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και όχι την εύλογη παρουσίαση της περιουσιακής κατάστασης και των αποτελεσμάτων των οικονομικών οντοτήτων.

 

2. Τόσο τα ΔΠΧΠ όσο και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία θεωρούνται εναρμονισμένα με τις Ευρωπαϊκές Λογιστικές Οδηγίες απαιτούν την παρου σίαση συγκριτικών στοιχείων, ως ουσιώδους χαρα κτηριστικού της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Συγκριτική πληροφόρηση βασισμένη σε διαφορετικά λογιστικά πρότυπα έρχεται σε αντίθεση με το σκοπό της και πιθανόν να αποβεί παραπλανητική. Βέβαια, η παράθεση συγκριτικών στοιχείων συνεπάγεται κόστος προσδιορισμού αυτών και επανελέγχου ήδη ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, πέραν του κόστους ενδε χόμενης αλλαγής των λογιστικών και μηχανογραφικών συστημάτων. Δηλαδή, θα απαιτηθεί επιπλέον κόστος παραγωγής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και μάλιστα χαμηλότερης ποιότητος, σύμφωνα με την προ ηγούμενη παράγραφο. Συνεπώς, συνιστάται προσεκτική μελέτη του θέματος για τη λήψη σχετικής απόφασης περί υιοθέτησης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, μετά από εφαρμογή των ΔΠΧΠ.

 

3. Η σχετική απόφαση για την προαιρετική εφαρμο γή των ΔΠΧΠ ή για την ανάκληση της απόφασης για προαιρετική εφαρμογή των ΔΠΧΠ, λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή εταίρων της οικονο μικής οντότητος.

 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν. 2190/1920, οι οι κονομικές μονάδες που εφαρμόζουν προαιρετικά τα ΔΠΧΠ οφείλουν να τα εφαρμόσουν, κάθε φορά, για πέντε ή περισσότερες συνεχείς χρήσεις, εφόσον έχει ληφθεί απόφαση που ορίζει τη χρονική διάρκεια προ αιρετικής εφαρμογής των ΔΠΧΠ. Σε περίπτωση που οι οικονομικές μονάδες έχουν ορίσει τη χρονική διάρκεια προαιρετικής εφαρμογής των ΔΠΧΠ και μέχρι την τε λευταία διαχειριστική χρήση της ορισθείσας χρονικής περιόδου εφαρμογής των ΔΠΧΠ δεν λάβουν απόφαση για συνέχιση της εφαρμογής τους, τεκμαίρεται ότι θα διακόψουν την εφαρμογή τους μετά το τέλος της ορι σθείσας χρονικής περιόδου.

 

5. Σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν. 2190/1920, οι οι κονομικές μονάδες που εφαρμόζουν προαιρετικά τα ΔΠΧΠ έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής τους για αόριστο χρόνο, ο οποίος θα υπερβαίνει, κάθε φορά, τις πέντε συνεχείς διαχειριστικές χρήσεις, εφόσον στη σχετική απόφαση, για την προαιρετική εφαρμογή των ΔΠΧΠ δεν ορίζεται η χρονική διάρκεια εφαρμογής των ΔΠΧΠ. Στην περίπτωση αυτή για τη διακοπή της προ αιρετικής εφαρμογής των ΔΠΧΠ απαιτείται ανάκληση της σχετικής απόφασης. Η ανάκληση της απόφασης για την εφαρμογή των ΔΠΧΠ η οποία λαμβάνεται σε μία διαχειριστική χρήση, ενεργεί από την επόμενη δια χειριστική χρήση για τη διατήρηση της συνέπειας στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

 

6. Σύμφωνα με την παράγραφο 35 του ΔΕΠ 700 η έκφραση έμφασης, από τον ελεγκτή, για τους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων, μπορεί να αναφέρεται και σε θέματα εκτός αυτών που άπτονται των οικονο μικών καταστάσεων που ελέγχει ή επισκοπεί.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης