Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ποιές κατηγορίες πλοίων δικαιούνται ατελώς καύσιμα

19 Οκτώβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Πέντε είναι οι κατηγορίες πλοίων, οι οποίες δικαιούνται ατελώς καύσιμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ, για τα πετρελαιοειδή προϊόντα που προορίζονται για τον εφοδιασμό τους...

Πέντε είναι οι κατηγορίες πλοίων, οι οποίες δικαιούνται ατελώς καύσιμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ, για τα πετρελαιοειδή προϊόντα που προορίζονται για τον εφοδιασμό τους. Αναλυτικότερα, στις κατηγορίες σκαφών που δικαιούνται ατελώς καύσιμα, συμπεριλαμβάνονται τα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία χωρητικότητας 10 τουλάχιστον κόρων, τα εκτελούντα πλόες εξωτερικού, μικτούς ή εσωτερικού. Στην κατηγορία των πλόων εσωτερικού έχουν ενταχθεί και τα παρακάτω, τα ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά άνω των 10 κόρων, οι λάντζες άνω των 10 κόρων, οι βυθοκόροι άνω των 10 κόρων, τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία αναψυχής, τα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία εκτελούντα επιστημονικές έρευνες ή εργασίες εκμετάλλευσης θαλάσσιου υπόγειου πλούτου, τα αλιευτικά και σπογγαλιευτικά σκάφη ανεξαρτήτως χωρητικότητας.


Επίσης, εξαιρούνται και τα πλωτά μέσα και τα ναυπηγήματα άνω των 5 κόρων που εκτελούν θαλάσσιες επί κέρδη εργασίες εκτός λιμένα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα ρυμουλκά 5 έως 10 κόρων, οι πλωτοί γερανοί, τα σλέπια και δεξαμενόπλοια και τα ελληνικά επιβατηγά (κρουαζιερόπλοια άνω των 5 κόρων).


Εξάλλου, τα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στις ελληνικές θάλασσες, εφοδιάζονται ατελώς με καύσιμα και λιπαντικά με ποσότητες που καλύπτουν τις ανάγκες τους για ένα τρίμηνο και οι οποίες προσδιορίζονται ανάλογα με την κατηγορία του σκάφους και την ιπποδύναμη της μηχανής. Σε κάθε περίπτωση ατελούς εφοδιασμού ελέγχεται το βιβλίο ατέλειας και το ημερολόγιο γέφυρας του σκάφους, τα οποία πρέπει να είναι θεωρημένα από την αρμόδια αρχή και να ευρίσκονται επάνω στο σκάφος. Ο εφοδιασμός των πλοίων με καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αφορολόγητα (υποκείμενα) καύσιμα, ενώ σημειώνεται ότι στα πλοία άνω των 500 κόρων δεν επιτρέπεται ο εφοδιασμός με ελεύθερα καύσιμα.
Οσον αφορά στο Βιβλίο Ατελειών, αυτό χορηγείται και θεωρείται από την Τελωνειακή Αρχή, στην περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα του ο ενδιαφερόμενος, με την υποβολή σχετικής αίτησης και γραμματίου είσπραξης δημόσιου Ταμείου για την καταβολή του ισότιμου της αξίας του, ενώ η γενική διαχείριση των Βιβλίων Ατελειών ανήκει στο Α Τελωνείο Πειραιά.


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε περίπτωση εφοδιασμού με ελεύθερα (φορολογημένα) καύσιμα των δικαιούχων ατέλειας αλιευτικών και λοιπών σκαφών, είναι:
α)
Αίτηση με επισυναπτόμενο το «μηνιαίο δελτίο παραλαβής καυσίμων από πλωτά μέσα από ελεύθερα αποθέματα με επιστροφή του ΕΦΚ» και
β) Μοναδικό αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς των καυσίμων μαζί με το σχετικό Δελτίο Αποστολής από το οποίο αποδεικνύεται η καταβολή του ΕΦΚ.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιστροφή του ΕΦΚ σε περίπτωση εφοδιασμού με ελεύθερα (φορολογημένα) καύσιμα των δικαιούχων ατέλειας επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, είναι:
α) Αίτηση με επισυναπτόμενο το «μηνιαίο δελτίο παραλαβής καυσίμων από πλωτά μέσα από ελεύθερα αποθέματα με επιστροφή του ΕΦΚ».
β) Μοναδικό αντίγραφο του τιμολογίου με το δελτίο αποστολής που εκδόθηκε για την αγορά των καυσίμων στο οποίο θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του πλοιοκτήτη και του τελωνειακού παραστατικού τελωνισμού αυτών, από το οποίο θα αποδεικνύεται η καταβολή του ΕΦΚ.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι οι ποσότητες των καυσίμων για τις οποίες ζητείται η επιστροφή του ΕΦΚ χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του σκάφους.
δ) Ναυλοσύμφωνο ή αντίγραφο ναυλοσύμφωνου θεωρημένο από την αρμόδια λιμενική αρχή.
ε) Επικυρωμένο φωτ/φο της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.
στ) Κατάσταση επιβατών, θεωρημένη από τη λιμενική αρχή.


Για τον ατελή εφοδιασμό αλιευτικών, τουριστικών πλοίων αναψυχής κ.λπ. με υποκείμενα καύσιμα απαιτείται η κατάθεση τελωνειακού παραστατικού στο αρμόδιο Τελωνείο. Για τον ατελή εφοδιασμό και την εκ των υστέρων επιστροφή του ΕΦΚ απαιτείται η έκδοση και κατάθεση των σχετικών φορολογικών στοιχείων τα οποία κατά την υποβολή τους συνοδεύονται από τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. Κατά τον εφοδιασμό των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων αναψυχής, πρέπει να προσκομίζεται η άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, ναυλοσύμφωνο και κατάσταση επιβατών, θεωρημένα από την αρμόδια λιμενική αρχή.

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης