Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολόγηση της υπεραξίας μετοχών, μία διάταξη που ψηφίστηκε φέτος και δεν θα εφαρμοστεί ποτέ

22 Οκτώβριος 2013
Με την απόφαση Δ12Β 1159820 ΕΞ/18.10.2013 το ΥΠ.Οικ. υπενθύμισε σε όλους μας, ότι μέχρι το τέλος του 2013 οι μεταβιβάσεις μετοχών (εισηγμένων και μη) θα γίνονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2238/1994 (για τις μη εισηγμένες) και με τις διατάξεις του άρθρου 38 του (για τις εισηγμένες στο Χ.Α.).

Ιστορικό:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του του άρθρου 2 του νόμου 4110/2013 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. προκειμένου να φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20% η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για τον υπολογισμό της υπεραξίας ο νόμος προέβλεπε να αφαιρείται από την κατώτατη πραγματική αξία των μετοχών (όπως αυτή υπολογίζεται μέχρι σήμερα), το κόστος απόκτησης των μεταβιβαζομένων μετοχών.

Η διάταξη αυτή  σύμφωνα με την περίπτωση δ' του άρθρου 28 του νόμου 4110/2013 θα ίσχυε για κέρδη από πωλήσεις μετοχών οι οποίες θα είχαν αποκτηθεί από την 1η Ιουλίου 2013 και μετά.

Στη συνέχεια με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του ν 4141/2013 ψηφίστηκε η ακόλουθη ρύθμιση:

"Για μεταβιβάσεις μετοχών ημεδαπών ή αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2013, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151) όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 4110/2013 (Α΄ 17). Σε περίπτωση που έχουν λάβει χώρα μεταβιβάσεις μετοχών από 23 Ιανουαρίου 2013 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, ο οφειλόμενος φόρος θα καταβληθεί μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς την επιβολή κυρώσεων."

Και ακολούθως με την παράγραφο 7β' του άρθρου 74 του νέου Κ.Φ.Ε. (4172/2013) η παραπάνω ημερομηνία τροποποιήθηκε από
30 Ιουνίου 2013 σε 31.12.2013.

Με τον ίδιο νόμο ορίστηκαν οι νέες διατάξεις που θα ισχύουν για τη φορολόγηση στην υπεραξία μεταβίβασης μετοχών από 1.1.2014 (παράγραφοι 1-5 του άρθρου 42) ανεξάρτητα από τον χρόνο κτήσης αυτών, όπως περιοριστικά όριζε ο νόμος 4110/2013.

Συμπέρασμα:

Ψηφίστηκαν λοιπόν 3 νόμοι μέσα στο 2013 για να οδηγηθούμε στο ίδιο καθεστώς που ίσχυε προ της ψήφισης αυτών.

Σημείωση:

Μέχρι το τέλος του 2013 για τη φορολόγηση της υπεραξίας των μετοχών ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 του ν. 2238/1994 και της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994, όπως σωστά αναφέρει η εγκύκλιος, προ όμως της αντικατάστασής τους με τις διατάξεις του νόμου 4110/2013. Όπως εμμέσως αναφέρει η εν λόγω απόφαση.

Προσοχή : Για να μελετήσει κάποιος τον τρόπο φορολόγησης της υπεραξίας των μετοχών που ισχύει μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να ανατρέξει στον κωδικοποιημένο Κ.Φ.Ε. (ν 2238/1994) όπως είχε διαμορφωθεί πριν τις τροποποιήσεις του ν.4110/2013, δυνατότητα που προσφέρει και το φορολογικό αρχείο του κόμβου.


Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TaxHeaven

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης