Αποτελέσματα live αναζήτησης

Από 21 Οκτωβρίου οι νέοι προϊστάμενοι στις εφορίες - Η απόφαση και τα ονόματα

21 Οκτώβριος 2013
Δείτε εδώ την απόφαση όπως την δημοσίευσε η παράταξη ΑΣΚΙ Εφοριακών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ.1)
ΤΜΗΜΑ Γ'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ο.Υ. (Δ.2)
ΤΜΗΜΑ Α'
ΤΣΧ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΡ. ΣΕΡΒΊΑΣ 10
Τ ΑΧ. ΚΩΔ. 101 84 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΈΦΩΝΟ 210 3375165
FAX 210 3375049

ΑΘΉΝΑ, 18 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ2Α 1159529 ΕΞ 2013
ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΌ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΊΟ

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος »

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη.

1. Τις διατάξεις του αρθ. 55 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/τ.Α/22-8-2011) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α/12-11-2012).

2. Τις διατάξεις του αρθ. 68 του Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ 17/τ. Α/23-1-2013).

3. Τις διατάξεις των Π.Δ.284/88 (ΦΕΚ 128/88.και 165/88) και 551/88 (ΦΕΚ 259/88) όπως αυτές ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.185/2009 (ΦΕΚ 213/7-10-2009) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Τις διατάξεις των αρ. 13,14 και 15 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/18-2-1999).

6. Την αριθμ. Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/8.8.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί ανακαθορισμού της εσωτερικής διάρθρωσης των Δ.Ο.Υ., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. Δ6Α 1137252 ΕΞ 2013/9.9.2013 (ΦΕΚ 2136/Β/2013), Δ6Α 1137252/9-9-2013 (ΦΕΚ 2274/Β/2013), Δ6Α 1147236 ΕΞ 2013/26.9.2013 (ΦΕΚ 2437/Β/2013) και Δ6Α 1155116 ΕΞ 2013/11.10.2013 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

7. Την αριθμ. Δ2Α 1132165/29-8-2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εφοριακών υπαλλήλων για οργανικές μονάδες επιπέδου Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος.

8. Την αριθμ. Δ1Γ 1138057/10-9-2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπαλλήλων Πληροφορικής για στελέχωση Τμημάτων Δ.Ο.Υ.

9. Το αριθμ. ΓΓΔΕ 7950/27-9-2013 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

10. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β 728-1-2013) μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργού Οικονομικών.

11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Τοποθετούμε τους παρακάτω υπαλλήλους ως Προϊστάμενους οργανικών μονάδων επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος, σε θέση και υπηρεσία ως εξής:


Α/ΑAMYΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡ.ΚΛΑΔΟΣΚΑΤΒΑΘΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
1251868μητροπουλοσγεωργιοσκων/νοσεφοριακοσπεΒδου α' αθηνωνυποδιευθυνση
2336677κυπριλησαθανασιοσμιχαηλεφοριακοσΠΕΒδου α' αθηνωντμημα ελεγχων
3439083αγγελοπουλουσταυρουλαδημητριοσεφοριακοσπεγδου α' αθηνωντμημα δικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
4385427αποστολοπουλουελενηκων/νοσεφοριακοσπεΒδου α' αθηνωντμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
5365353χρυσανθοπουλουελενηκων/νοσεφοριακοσπεΒδου α' αθηνωντμημα εσοδων
6285114ρουσσουελενηδαυιδεφοριακοσδεγδου α' αθηνωντμημα διοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
7308247τριανταφυλλοπου
λου
δημητραχαραλαμεφοριακοσπεΒδου δ' αθηνωνυποδιευθυνση
8248898γεωργιουανδρεασπαναγησεφοριακοσΠΕΒδου δ'αθηνωντμημα ελεγχων
9299628νικολοπουλουκον/ναασημακησεφοριακοσπεΒδου δ' αθηνωντμημα δικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
10247981μπενιαευαγγελιανικολαοσεφοριακοσΠΕΒδου δ' αθηνωντμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων μ ε τουσφορολογουμένους
11399543μαρκουσοφιαανδρεασεφοριακοσπε8δου δ' αθηνωντμημα εσοδων
12396747παναγοπουλουσπυριδουλασπυριδωνεφοριακοσπεΒδου δ' αθηνωντμημα διοικητικησ
και μηχανογραφικη!
υποστηριξησ
13260844πανταζηαλικημαρκοσεφοριακοσπεΒδου ιγ αθηνωνυποδιευθυνση
14439331χαριτωνοσαντωνιοσκλεωνεφοριακοσπεγδου ιγ αθηνωντμημα ελεγχων
15348763χατσιδουμαριαδημητριοσεφοριακοσπεδδουιγ αθηνωντμημα δικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
16251181καψαληγαρυφαλλιαπαναγιωτησεφοριακοσΠΕΒδου ιγ αθηνωντμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
17308312συρμοινικολαοσβασιλειοσεφοριακοσπεβδουιγ αθηνωντμημα εσοδων
18 301622 χριστοφορουγεωργιαβασιλειοσεφορ1ακοστεβδουιγ αθηνωντμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικη!
υποστηριξησ
19 308445 δρακοπαναπωτακ
ησ
δημητριοσελευθεριοσεφοριακοιπεβδουιζ αθηνωνυποδιευθυνση
20 356857 καλαμποκησγεωργιοσνικολαοσεφοριακοσπεδδου ιζ αθηνωντμημαελεγχων
21 295782 παγοροπουλουθεοδωρααθανασιοσΕφΟΡΙΑΚΟΣπεβδου ιζ αθηνωντμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
22 258780 καραμουζαΧΑΛΙΝΑαργυριοσεφοριακοσπεβδου ιζ αθηνωντμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
23 259085 καμπερησγεωργιοσβασιλειοσεφοριακοιπεβδου ιζ αθηνωντμημαεσοδων
24 317230 ζωγραφουγεωργιαιωαννησεφοριακοσπεβδου ιζ αθηνωντμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικη!
υποστηριξησ
25 306001 μπακασιωαννησδημητριοσεφοριακοσπεβδου φαε αθηνωνυποδιευθυνση
26 293308 γεωργοπουλουαικατερινημαρινοσεφοριακοιπεβδου φαε αθηνωντμημαελεγχων
27 293530 μπαϊρακταρη!δημητριοσιωαννησεφοριακοιπεΒδου φαε αθηνωντμημαελεγχων
28 147967 κουλου ρη-
παρασχη
μαριαγεωργιοσεφοριακοιπεΒδου φαε αθηνωντμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
29 248195 καραλιαβασιλικηχρυσογτο
μοσ
εφοριακοιτεβδου φαε αθηνωντμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ
φορολογουμενου!
30 373902 κυριακιδου-
κωνιταντη
ανδρουλαιωαννησεφοριακοιπεβδου φαε αθηνωντμημαεσοδων
31 287524 χουρμουζηπαναγιωταπαπακωνσ
ταντινοσ
εφοριακοσπεβδου φαε αθηνωντμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικής υποστηριξησ
32 099200 καποτααικατερινηβασιλειοιεφοριακοιπεβδου αγιων
αναργύρων
υποδιευθυνση
33 150284 γιαννοπουλουελενησωτηριουΕΦΟΡΙΑΚΟΙπεβδουαπων
αναργυρων
τμημαελεγχων
34 238097 σαρρησγεωργιοσβελισσαριοσεφοριακοιπεΒδου αγιων
αναργυρων
τμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
35 105379 δουλαμημαγδαληνηδημητριοσεφοριακοιπεβδου αγιων
αναργυρων
τμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ
φορολογουμένους
36 254540 καραληπελαγιαιωαννησεφοριακοιτεβδουαπων
αναργύρων
τμημαεσοδων
37 320929 φασεγγαευαγγελιανικολαοσεφοριακοιδεγδου αγιων
αναργύρων
τμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικής υποστηριξησ
38 446716 γλουμησβασιλειοσκων/νοσεφοριακοσπεβδου γλυφαδασυποδιευθυνση
39 292227 παραμεροιγεωργιοσευστρατιοσεφορ1ακοστεβδου γλυφαδαστμημαελεγχων
40 250233 μαργαριτημαριαnikεφοριακοιπεβδου γλυφαδαστμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
41 247577 τριανταφυλλιδησθεοδωροσπαναγιωτησεφοριακοσπεβδου γλυφαδαστμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσΦορολογουμένους
42 433706 μελισσηνουλιλιανκιμωνεφοριακοστεγδου γλυφαδαστμημαεσοδων
43 435248 λιτηaikatepjnηγεωργιοσεφοριακοστεγδου γλυφαδαστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
44 252627 τσουκαληβασιλικηλαμπροσεφοριακοιπεβδου ελευσινασυποδιευθυνση
45 438077 κουρμπελασγεωργιοσπιερρησεφοριακοσπεγδου ελευσιναστμημαελεγχων
46 441337 φραγκουλημαριετταευσταθιοσεφοριακοιπεγδου ελευσιναστμημαδι κλιτικο και
νομικησ υποστηριξησ
47 435149 κοντουνηβασιλικηδημητριοσεφοριακοιτεγδου ελευσιναστμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσΦορολογουμένους
48 438333 κωστουροσσταυροσνικολαοσεφοριακοιπεγδου ελευσιναστμημαεσοδων
49 260075 καμπυληουρανιαπαναγιωτησεφοριακοσπεβδου ελευσιναστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικη!
υποστηριξησ
50 281287 καλογεροπουλοσνικολαοσαγγελοσεφοριακοιπεβδου ηλιουπολησυποδιευθυνση
51 312876 ντοβινοσνικολαοσχαραλαμπ
οσ
εφοριακοιπεβδου ηλιουποληστμημαελεγχων
52 251926 μελισσουργακηασημιναμιχαηλεφοριακοιπεβδου ηλιουποληστμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
53 437806 σαραντοπουλουδημητραπαναγιωτησεφοριακοιπεγδου ηλιουποληστμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων μ ε τουσ
φορολογουμενου!
54 246371 χαρδουβελημαριαχρηστοσεφοριακοιπεβδου ηλιουποληστμημαεσοδων
55 245993 μακαρηπαρασκευηιωαννησεφοριακοσπεβδου ηλιουποληστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικη!
υποστηριξησ
56 383513 πλαχουρησλαμπροσαποστολοσεφοριακοιπεβδου καλλιθεασυποδιευθυνση
57 338954 φουστερησευσταθιοσζαχεφοριακοιπεγδου καλλιθεαστμημαελεγχων
58 281725 μουντριχαπαναγιωταγεωργιοσεφοριακοιπεβδου καλλιθεαστμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
59 438283 πολυζουολυμπιαχρηστοσεφοριακοσπεγδου καλλιθεαστμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
60 437103 γκονταπαρθεναδημητριοσεφοριακοσπεγδου καλλιθεαστμημα εσοδων
61 314526 ίγζαλλασαγησιλαοσσταματησεφοριακοστεγδου καλλιθεαστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικής υποστηριξησ
62 440057 δαυιδφωτεινηθωμασεφοριακοσπεγδου κατοικων
εξωτερικου
υποδιευθυνση
63 438150 σταθακο πουλοσδημοσθενησευσταθιοσεφοριακοσπεγδου κατοικων
εξωτερικου
τμημα ελεγχων
64 331975 μπουρδουβαλησχρηστοσβασιλειοσεφοριακοσπεγδου κατοικων
εξωτερικου
τμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
65 151415 τσαγκαρακησστυλιανοσμενελαοσεφοριακοσπεβδου κατοικων
εξωτερικου
τμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
66 380410 γαντ2ιασοφιααποστολοσεφοριακοσπεβδου κατοικων
εξωτερικου
τμημα εσοδων
67 257360 κολλιασευαγγελοσαντωνιοσεφοριακοσδεβδου κατοικων
εξωτερικου
τμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικη!
υποστηριξησ
68 435321 μανωλακοσπιερροσβασιλειοσεφοριακοιπεγδου κηφισιασυποδιευθυνση
69 160762 συνανησφωτιοσαθανασιοσεφοριακοσπεβδου κηφισιαστμημα ελεγχων
70 251488 μυλωναβαρβαραγρηγοριοσεφοριακοιπεβδου κηφισιαστμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
71 262006 γρηγοροπουλουμαρια-
δεσποινα
δημητριοσεφοριακοσπεβλου κηφισιαστμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων με τουσ
φορολογουμένους
72 293472 παππασηλιασδημητριοσεφοριακοσπεβδου κηφισιαστμημα εσοδων
73 390971 δεληγιαννηαγγελικηδημητριοσεφοριακοσδεγδου κηφισιαστμημα διοικητικησ και μηχανογραφικής υποστηριξησ
74 380931 κλεφτογεωργουελευθεριαβασιλειοσεφοριακοσπεβδου ν. ιωνιασυποδιευθυνση
75 140822 κιουσηαικατερινηλουκασεφοριακοσπεβδου ν. ιωνιαστμημα ελεγχων
76 316133 επισκοποιηλιασβασιλειοσεφοριακοσπεβδου ν. ιωνιαστμημα ελεγχων
77 451120 μαρκακησπαναγιωτησφωτιοσεφοριακοσπεγδου ν. ιωνιαστμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
78 304956 λαττασελευθεριοΣιωαννηΕφΟΡΙΑΚΟΣπεβδου ν. ιωνιαστμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ
φορολογουμένους
79 358077 μοσιαλουμεροπηΚΩΝ/ΝΟΣΕφΟΡΙΑΚΟΣπεδδου ν. ιωνιαστμημαεσοδων
80 260257 γριβαευσταθιαπετροσεφοριακοσΠΕβδου ν. ιωνιαστμημα διοικητικησ και μηχανογραφικής υποστηριξησ
81 260216 σωπασουδακησμιχαλησκων/νοσεφοριακοσπεβδου παλληνησυποδιευθυνση
82 295881 ΜΑΡΔΑΣγεωργιοσκων/νοσεφοριακοσπεβδου παλληνηστμημαελεγχων
83 156943 κυριακιδουφωτεινηηλιασεφοριακοσπεβδου παλληνηστμημαδικαγτικο και
νομικησ υποστηριξησ
84 282699 θανουμαριαγεωργιοσεφοριακοσπεβδου παλληνηστμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
85 321877 δρακοπουλουμαρθαγεωργιοσεφοριακοσπεβδου παλληνηστμημαεσοδων
86 443598 ριζοσπροκοπησκωνπανπληροφορικησ/
πληροφορικ
ησ(software)
τεγδου παλληνηστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
87 383943 πουτογλιδουγεωργιααναπασεφοριακοσπεβδου α'-β'πειραιαυποδιευθυνση
88 286385 μαχασδημητριοσκων/νοσεφοριακοσπεβδου α'- β'πειραιατμημαελεγχων
89 287987 ηλιαδουσοφιαχαραλαμπ
οσ
εφοριακοσπεβδου α'- β'πειραιατμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
90 329938 αναστασιουηρακλησσωτηριοσΕφΟΡΙΑΚΟΣπεβδου α'- β'πειραιατμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
91 250084 αμπαρτζακηχριστιναευαγγελοσΕφΟΡΙΑΚΟΣπεβδου α'- β'πειραιατμημαεσοδων
92 329961 φ1λιππ1δουαντωνιαγιαννουλησεφοριακοσδεβδου α'- β'πειραιατμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
93 264358 μαρκουδημητριοσμιλτιαδησεφοριακοσπεβδου ε' πειραιαυποδιευθυνση
94 437764 δ0υμ0υζηπαρασκευηευστρατιοΣεφοριακοσπεγδου ε' πειραιατμημαελεγχων
95 337170 τζωρακακηαναστασιανικολαοσεφοριακοσΠΕγδου ε' πειραιατμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
96 349530 βοσδογανημαριαεμμανουηλεφοριακοσπεδδου ε' πειραιατμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων μετουσφορολογουμένους
97 250803 πατιουρακουπαρασκευηνικολεφοριακοστεβδου ε' πειραιατμημαεσοδων
98 361428 γεωργιουλουκιαφιλιπποσπληροφορικησ/
πληροφορικ
ησ(software)
τεδδου ε' πειραιατμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
99 318592 πλεξουσακησγεωργιοσμιχαηλεφοριακοσπεβδου φαε πειραιαυποδιευθυνση
100 438218 σκαλκογιαννησχαραλαμποσανδρεασεφοριακοσπεγδου φαε πειραιατμημαελεγχων
101 434357 χριστοδουλουκυριακηχρηστοσεφοριακοσπεγδου φαε πειραιατμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
102 265900 μ αρτι νουκαλλιοπηελευθεριοσεφοριακοσπεβδου φαε πειραιατμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
103 252510 βααχακηειρηνηευαγγελοσεφοριακοσπεβδου φαε πειραιατμημαεσοδων
104 245803 παπαρωδηπαναγιωταηρωδησεφοριακοσπεβδου φαε πειραιατμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
105 382432 γκανοσκων/νοσιωαννησεφοριακοσπεβδου πλοιωνυποδιευθυνση
106 440743 παπαγεωργιουβαρβαρααριστειδησεφοριακοσπεβδου πλοιωντμημαελεγχων
107 431825 στρουπαευθυμιααργυριοσεφοριακοσπεγδου πλοιωντμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
108 164186 φλεβοτομουνικολετταδιονυσιοσεφοριακοσπεβδου πλοιωντμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
109 250035 βααχακηαθανασιαευαγγελοσεφοριακοσπεβδου πλοιωντμημαεσοδων
110 245621 κουγτααθανασιαματθαιοσεφοριακοσπεβδου πλοιωντμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
111 303503 ψαρρησδιονυσησδημητριοσεφοριακοσπεβδου χολαργουυποδιευθυνση
112 244962 κου7ιογιαννη
αγγελη
αργυρουλαδημητριοσεφοριακοσπεβδου χολαργουτμημαελεγχων
113 294561 μουλαγιαννημαρθαγεωργιοσεφοριακοσπεβδου χολαργουτμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
114 395061 σαλονικιωτησκων/νοσαθανασιοσεφοριακοσπεβδου χολαργουτμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
115 262139 χαραλαμ ποπουα
ου
βασιλικηπροκοπιοσεφοριακοστεβδουχολαργουτμημαεσοδων
116 286898 νικολαιδουσοφιαπαντελησεφορ1ακοστεγδου χολαργουτμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
117 248385 μαρκοπουλουηβησπυριδωνεφοριακοσγιεβδουστ' αθηνωντμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
118 341057 ΚΑΡΑΜΠ01Κ ΗπαυλιναευστρατιοσεφοριακοιΠΕγδουΣΤ' ΑΘΗΝΩΝτμημαεσοδων
119 260000 μαλαταντησε μ μανουηλθεοδοσιοσπληροφορικ
ησ/επιστημ
ησ η/υ
(software)
πεβδουστ'αθηνωντμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικη!
υποστηριξησ
120 442509 χριστακηελενηανδρεασεφοριακοιπεγδουib'αθηνωντμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
121 349951 στουμπησγεωργιοσαλεξανδροσεφοριακοιτεδδουib' αθηνωντμημαεσοδων
122 296301 κυτεαμαριαπαναγιωτησεφοριακοσπεβδουib' αθηνωντμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
123 138966 στιγκακωνσταντιναγεωργιοσεφοριακοσπεβδου ιδ' αθηνωντμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
124 346775 χρυσικοπουλοσιωαννησοδυσσεασεφοριακοσπεβδου ιδ' αθηνωντμημαεσοδων
125 317222 τσιουλακησμιχαηλιωαννησεφοριακοσπεβδου ιδ' αθηνωντμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
126 245019 katcaphχρυσουλαευαγγελοσεφοριακοσπεβδου απου
δημητριου
τμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
127 261099 παναγοπουλουπαναγιωταδημητριοσεφοριακοσπεβδουαπου
δημητριου
τμημαεσοδων
128 287326 μαλλαμαριναανδρεασεφοριακοσδεγδου αγιου
δημητριου
τμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
129 245142 μυταευσταθιακων/νοσεφοριακοσπεβδου αιγαλεωτμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ
φορολογουμενου!
130 356121 τσιανακαχρυσουλασωτηριοσεφοριακοσγιεδδου αιγαλεωτμημαεσοδων
131 293977 κορμπηζωιτσααδαμαντιοιεφοριακοιδεγδου αιγαλεωτμημαδιοικητικη!
και μηχανογραφικη!
υποστηριξησ
132 439497 παπαβασιλειουπερικλησδημητριοσεφοριακοσπεγδου αμαρουσιουτμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
133 253815 κοκκααηγεωργιαδημητριοσεφοριακοσπεβδου αμαρουσιουτμημαεσοδων
134 337493 σπυριδακηγεωργιασπυριδωνεφοριακοσπεγδου αμαρουσιουτμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
135 147645 παππααντιγονηιωαννησεφοριακοσπεβδου αχαρνωντμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
136 338962 λωλουμαριαχαραλαμποσεφοριακοσπεγδου αχαρνωντμημαεσοδων
137 287847 κυριτσησανδρεασκων/νοσεφοριακοσδεγδου αχαρνωντμημα διοικητικησ
και μηχανογραφικη!
υποστηριξησ
138 256214 ααζαρηαννανικολαοσεφοριακοσπεβδου βυρωνατμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
139 140764 τριμπονιαγεωργιανικολαοσεφοριακοσπεβδου βυρωνατμημαεσοδων
140 284489 κοσματουιουστινηαλεξανδροσεφοριακοσπεβδου βυρωνατμημα διοικητικησ
και μηχανογραφικη!
υποστηριξησ
141 383364 βενετουμαριανικολαοσεφοριακοσπεβδου γαλατσιουτμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
142 366765 πετροπουαουνικολιτιαδημητριοσεφοριακοσπεγδου γαλατσιουτμημαεσοδων
143 298554 δασκαλοπουαουαρτεμισχρηστοσεφοριακοσδεγδου γαλατσιουτμημα διοικητικησ
και μηχανογραφικη!
υποστηριξησ
144 396960 κουπριζαιωανναΓΕΩΡΓΙΟΣεφοριακοσπεβδου κορωπιουτμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
145 339424 καλλιρησπαναπωτησανδρονικοσεφοριακοσπεβδου κορωπιουτμημαεσοδων
146 384651 αεπουρησγεωργιοσσταματησεφοριακοσδεβδου κορωπιουτμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικής
υποστηριξησ
147 351759 βγενοπουαοσβασιλειοσπερικλησεφοριακοσπεδδου μοσχατουτμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
148 248336 κωστακοσχρηστοσανδρεασεφοριακοστεβδου μοσχατουτμημαεσοδων
149 133876 νεαρχακου-
πιφεα
δημητραΓΕΩΡΓΙΟΣεφοριακοσπεβδου μοσχατουτμημα διοικητικησ
και μηχανογραφικη!
υποστηριξησ
150 339028 ΚΟΥΤΣΟΓίΑΝΝΗελενηλαμπροσεφοριακοσπεγδου ν. ηρακλειουτμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ
φορολογουμένους
151 254532 παππααγγελικηβασιλειοσεφοριακοσπεβδου ν. ηρακλειουτμημαεσοδων
152 301135 μπαλτσαβιαειρηνηαγγελοσεφοριακοστεβδου ν. ηρακλειουτμημα διοικητικησ
και μηχανογραφικη!
υποστηριξησ
153 381558 κρεζιαφωτεινησπυριδωνεφοριακοσπεβδου ν. σμυρνηστμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ
φορολογουμένους
154 259986 παπαδοπουλουπολυξενηλαζαροσεφοριακοσπεβδου ν. σμυρνηστμημαεσοδων
155 251397 χριστοφοριδησδημοσθενησγεωργιοσπληροφορικησ/
επιστημηση/υ
(software)
πεβδου ν. σμυρνηστμημα διοικητικησ
και μηχανογραφικη!
υποστηριξησ
156 349746 βαφειαδηδημητραιωαννησεφοριακοσπεδδου νικαιαστμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ
φορολογουμενουι
157 439414 μπουρασπαναγιωτησαθανασιοσεφοριακοσπεβδου νικαιαστμημαεσοδων
158 250837 μπουπακιωτηελενηεμμανουηλεφοριακοσδεβδου νικαιαστμημα διοικητικησ
και μηχανογραφικη!
υποστηριξησ
159 334045 λιασκουκωνσταντίναλαμπροσεφοριακοσπεβδου παλαιου
φαληρου
τμημα συμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ φορολογουμένους
160 441634 παναγουβασιλειαγεωργιοσεφοριακοσπεγδου παλαιου
φαληρου
τμημαεσοδων
161 247155 σωφρονιουδεσποιναγρηγοριοσεφοριακοσδεβδου παλαιου
φαληρου
τμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικη!
υποστηριξησ
162 333807 λαμπαρδακησνικολαοσνικολαοσεφοριακοστεγδου γ' πειραιατμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
163 386243 καρουσηδεσποιναεμμανουηλεφοριακοσπεβδου γ' πειραιατμημαεσοδων
164 377754 ζαχαροπουλοσκων/νοσχρηστοσπληροφορικησ/
πληροφορικ
ησ(software)
τεδδου γ' πειραιατμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικη!
υποστηριξησ
165 308395 τσιουνησλαμπροσγεωρποσεφοριακοσπεβδου δ' πειραιατμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
166 443630 λαζαριδουδεσποινα-
αντωνια
κων/νοσεφοριακοστεγδου δ' πειραιατμημα ΕΣΟΔΩΝ=bodytext795pt0>
167 250993 κατσουβασιλικηκων/νοσεφοριακοστεβδου δ'πειραιατμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικη!
υποστηριξησ
168 283473 λυ μ π ε ροπουλοσαλεξανδροσγεωργιοσεφοριακοσπεβδου α' περιστεριουτμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ
φορολογουμενου!
169 344s31 χρονοπουλουευσταθιακων/νοσεφοριακοσπεβδου α' περιστεριουτμημαε!οδων
170 293993 ζουκη- δαρραελενηαθανασιοσεφοριακοσπεβδου α' περιστεριουτμημα διοικητικησ
και μηχανογραφικη!
υποστηριξησ
171 307041 καμπουκοσνικολαοσσωτηριοσεφοριακοσπεβδου β' περιστεριουτμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ
φορολογουμένους
172 261628 κανελλοπουλουολγακων/νοσεφοριακοστεβδου β' περιστεριουτμημαεσοδων
173 443473 λ1λακουβασιλικηγεωργιοσεφοριακοστεγδου β'περιστεριουτμημα διοικητικησ και μηχανογραφικής υποστηριξησ
174 349522 παπαζεκοσνικολαοσαθανασιοσεφοριακοσπεγδου χαλανδριουτμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ
φορολογουμενου!
175 435412 δαουτακουαλεξιααντωνιοσεφοριακοστεγδου χαλανδριουτμημαεσοδων
176 250183 ανδρουτσοπουλο
σ
κων/νοσβασιλειοσεφοριακοσπεβδου χαλανδριουτμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικής υποστηριξησ
177 440131 παπαδοπουλοσχρηστοσαρ1στεφοριακοσπεγδουψυχικουτμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ
φορολογουμένους
178 296632 σπ ηλιοπουλοσπαναγησχρηστοσεφοριακοσπεβδουψυχικουτμημαεσοδων
179 440578 φραντζηαικατερινηιωαννησεφοριακοσπεγδουψυχικουτμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικη!
υποστηριξησ
180 438499 μακρησνικολαοσδημητριοσεφοριακοσπεγδουδραμασυποδιευθυνση
181 435883 ηλιαδησαλεξανδροσδημητριοσεφοριακοστεγδουδραμαστμημαελεγχων
182 428441 κυριακιδησαγγελοσνικολαοσεφοριακοσπεδδουδραμαστμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
183 262634 καραν1κολαουσοφιανικολαοσεφοριακοσπεβδουδραμαστμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
184 260679 σαμαρασαποστολοσκυροσεφοριακοστεβδουδραμαστμημαεσοδων
185 358804 μπαροσαποστολοσχαραλαμποσεφοριακοστεδδουδραμαστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
186 274894 παντελιδησγεωργιοσφωτιοσεφοριακοσπεβδου αλεξανδρουπολη
σ
υποδιευθυνση
187 331272 τσοτριδησδημητριοσιωαννησεφοριακοσπεγδου αλεξανδρουπολη
σ
τμημαελεγχων
188 358770 καραματσουκ ημυροπηπαναπωτησεφοριακοσπεδδου αλεξανδρουπολη
σ
τμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
189 358747 πρασοπουλουευθυμιαιωαννησεφοριακοσπεδδου αλεξανδρουπολη
σ
τμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
190 357087 αραμπατζησδημητριοσπαντελησεφοριακοστεδδου αλεξανδρουπολη
σ
τμημαεσοδων
19 ί403915 πουλιουμαριααθανασιοσεφοριακοσπεδδου αλεξανδρουπολη
σ
τμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
192 291997 π απαμ μανουηλδημητριοσχριστοδουλοσεφοριακοστεβδου καβαλασ(α'-
Β')
υποδιευθυνση
193 442210 ζηλιαχωβινοσκωνσταντινοσευαγγελοσεφοριακοσπεγδου καβαλασ (α*-Β')τμημαελεγχων
194 438440 σαρικλογλουμακριναδημητριοσεφοριακοσπεγδου καβαλασ{α'-
Β'ί
τμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
195 435644 τσομπανοπουλο
σ
ευαγγελοσαλεξανδρ
οσ
εφοριακοσπεγδου καβαλασ(α'-
Β'ϊ
τμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
196 435743 φραντζεσκακημαριανικολαοσεφοριακοστεγδου καβαλασ(α'-
8')
τμημαεσοδων
197 435529 μελελουδηευαγγελιαγεωργιοσεφοριακοστεγδου καβαλασ(α'-
Β')
τμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
198291906 κετυπησχρηστοσευαγγελοσεφοριακοσπεβδου ξανθησ(α'-
Β')
υποδιευθυνση
199 318436 λαυκασιωαννησμιχαηλεφοριακοσπεβδου ξανθησ(α'-
Β)
τμημαελεγχων
200 294322 χρηστακιδουκωνσταντίνιααθανασιοσεφοριακοσπεγδου ξανθησ (aj-
Β')
τμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
201 351999 πλακοσασΖΑφΕΙΡΙΟΣγεωργιοσεφοριακοσπεδδου ξανθησ(α'-
Β'}
τμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων με τουσ
φορολογουμένους
202 385492 μακριδουελευθεριαΚΩΝ/ΝΟΣεφοριακοστεβδου ξανθησ(α'-
Β'}
τμημαεσοδων
203 317172 τσαουσελη-
βασίλειαδου
ελενηθεοφιλοσεφοριακοσδεβδου ξανθησ(α'-
Β')
τμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
204 437020 χριστοπουλουχρυσουλαβασιλειοσεφοριακοσπεγδου κομοτηνησυποδιευθυνση
205 350017 ταυλαριδουβασιλικηιωαννησεφοριακοσπεδδου κομοτηνηστμημαελεγχων
206 358085 βασιλειουσπυριδουλαβασιλειοσεφοριακοσπεδδου κομοτηνηστμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
207 259440 πουγκακιωτουαικατερινηκων/νοσεφοριακοσπεβδου κομοτηνηστμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
208 439679 ιβανουδηπανδωραγεωργιοσεφοριακοσπεγδου κομοτηνηστμημαεσοδων
209 311761 σαρχοσιδησχριστοφοροσανεστησεφοριακοσδεγδου κομοτηνηστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
210 315721 κουρουσιαπ κοσκωνσταντ1νοσαγγελακησεφοριακοσπεγδου ορεστιαδαστμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων με τουσ
φορολογουμένους
211 429308 xatzhemmanoyh
α
θεοδωρασωτηριοσεφοριακοστεδδου ορεστιαδαστμημα εσοδων
212 403956 παλλασδημητριοσιωαννησεφοριακοσπεβδου ορεστιαδαστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
213 239780 μπουσιουαγγελικηπαναπωτησεφοριακοσπεβδου ιωαννινωνυποδιευθυνση
214 305730 μαστορασνικολαοσκων/νοσεφοριακοσπεβδου ιωαννινωντμημα ελεγχων
215 292060 τζαλαληευαγγελιαπαναπωτησεφοριακοσπεβδου ιωαννινωντμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
216 246488 παπουτχαελενηστυλιανοσεφοριακοσπεβδου ιωαννινωντμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων με τουσ
φορολογουμένους
217 317164 νταφλοσνικολαοσανδρεασεφοριακοσπεβδου ιωαννινωντμημα εσοδων
218 313734 κανδρελησιωαννησκων/νοσεφοριακοστεβδου ιωαννινωντμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
219 296871 τραχανασαθανασιοσαποστολοσεφοριακοσπεβδου πρεβεζασυποδιευθυνση
220 284224 γκιζασαγγελοσδημητριοσεφοριακοσπεβδου πρεβεζαστμημα ελεγχων
221 296111 γαλη ν ασαθανασιοσανδρεασεφοριακοσπεβδου πρεβεζαστμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
222 292144 λουκαευγενιααναστασιοσεφοριακοσπεβδου πρεβεζαστμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
223 362806 τσιακαλουσοφιαγεωργιοσεφοριακοσπεδδου πρεβεζαστμημα εσοδων
224 279810 παπαπαννησγεωργιοσιωαννησεφοριακοσδεγδου πρεβεζαστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
225 383356 γουλασμιχαηλανδρεασεφοριακοσπεβδου αρταστμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
226 382036 μπαλαγκασλαμπροσπεριανδροσεφοριακοσπεβδου αρταστμημα εσοδων
227 284208 ντασησκων/νοσνικολαοσεφοριακοσπεβδου αρταστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
228 336784 πανταζησνικηφοροσπαναπωτησεφοριακοστεγδου ηγουμενιτσαστμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων με τουσ
φορολογουμένους
229 437442 κολλιακων/ναπαναπωτησεφοριακοσπεγδου ηγουμενιτσαστμημαεσοδων
230 306324 χουλιαρασκωνσταντινοσελευθεριοσεφοριακοστεγδου ηγουμενιτσαστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
231 265074 γαβριηλιδησπαναπωτησγαβριηλεφοριακοσπεβδου καστοριασυποδιευθυνση
232 274118 ραπτησφωτιοσαλεξανδροσεφοριακοσπεδδου καστοριαστμημαελεγχων
233 426957 μαυρομιχαληκων/ναβασιλειοσεφοριακοσπεγδου καστοριαστμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
234 352278 μπραχοσπετροσκωνσταντινοσεφοριακοσπεδδου καστοριαστμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
235 339382 παπαευστρατιουθεοδοσιαιωαννησ-
προδρομοσ
εφοριακοσπεγδου καστοριαστμημαεσοδων
236 331694 κατσανουαναστασιαχρηστοσεφοριακοσπεΓδου καστοριαστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
237 435511 κεχαγιανικηγεωργιοσεφοριακοσπεΓδου κοζανησυποδιευθυνση
238 443341 μπαϊκουσηκωνσταντιαπαναπωτησεφοριακοσπεΓδου κοζανηστμημαελεγχων
239 256735 αλεξιουερμιονηηλιασεφοριακοσπεβδου κοζανηστμημαελεγχων
240 363291 νεττουφωτεινηστυλιανοσεφοριακοσπεΒδου κοζανηστμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
241 283960 πατιοσαθανασιοσιωαννησεφοριακοσπεβδου κοζανηστμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
242 436014 κωνσταντινιδουκωνσταντινακυριακοσεφοριακοστεγδου κοζανηστμημαεσοδων
243 252577 χαριτων ιδουολγαγεωργιοσεφοριακοσδεβδου κοζανηστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικη!
υποστηριξησ
244 439927 τοτσικαουρανιανικολαοσεφοριακοσπεδδου γρεβενωντμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ
φορολογουμένους
245 174722 ασλανιδουδεσποιναγεωργιοσεφοριακοσπεβδου γρεβενωντμημαεσοδων
246 434449 ιορδανιδησγεωργιοσαναστασιοσεφοριακοστεγδου γρεβενωντμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικη!
υποστηριξησ
247 175224 παπαμαρκου-
τασκαρη
ευγενιαστεφανοσεφοριακοσπεδδου πτολεμαιδαστμημασυμμορφωσησ κα!
σχεσεων με τουσ
φορολογουμενου!
248 334185 μπανημαριαιωαννησεφοριακοσπεΓδου πτολεμαιδαστμημαεσοδων
249254136κατϊιαναπολυξενηχριστ0φ0ροσεφοριακοστεβδου πτολεμαιδαστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
250274753ιτραντζασδημητριοσηλιασεφοριακοσπεβδου φλωριναστμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
251438531εμμανουηλ1δουαναστασιακων/νοσεφοριακοσπεγδου φλωριναστμημαεσοδων
252357517μαυριδουμαριαιωαννησεφοριακοστεδδου φλωριναστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
253262337δογραμματζησδημητριοσθεοδωροσεφοριακοστεβδου βεροιασυποδιευθυνση
254349555κωνσταντινιδησηλιασδημητριοσεφοριακοσπεδδου βεροιαστμημαελεγχων
255295063ΔΕΜΕΡΤΖΗΕΥΘΥΜΙΑκων/νοσεφοριακοσπεΒδου βεροιαστμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
256438762ν1κολαιδουΑΘΗΝΑΑΝΤΩΝΙΟΣεφοριακοσπεΓδου βεροιασΤΜΗΜΑσυμμορφωσησκαι
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
257262535βερβερηΖΑΦΕίΡΟΥΛΑβασιλειοσεφοριακοσπεΒδου βεροιαστμημαεσοδων
258436915σταμουδημητρουλααναστασιοσεφοριακοσπεΓδου βεροιασΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
259276444ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣΜΑΚΑΡ10ΣΒΕΝΙΖΕΛΟΣεφοριακοσΠΕβδ.ο.υ. αμπελοκηπωνΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
260443275ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤησδημητριοσεφοριακοσπεΓδ.ο.υ. αμπελοκηπωντμημαελεγχων
261253864ΣΚΑΡΑΓΚΟΣλυμπερησδημητριοσεφοριακοσΠΕβδ.ο.υ. αμπελοκηπωντμημαελεγχων
262439786ΚΩΤΣίΟΠΟΥΛΟΥζωηνικολαοσεφοριακοσΠΕγδ.ο.υ. αμπελοκηπωνΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
263333864μπακολαΓΙΑΣΕΜΗχαραλεφοριακοσΠΕΔδ.ο.υ. αμπελοκηπωνΤΜΗΜΑΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣφορολογουμένους
264436386ΒΟΥΔΑΚΑΚΗανθουλαιορδανησεφοριακοστεΓδ.ο.υ. αμπελοκηπωντμημαεσοδων
265248294ΖΑΝΤΟΠΟΥΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣανδρεαεφοριακοσΔΕΒδ.ο.υ. αμπελοκηπωνΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
266330134τσοα1δησχαραλαμπδημητριοΣεφοριακοσΠΕΓΔ.Ο.Υ. Δ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
267252361ΜΑΛΕΤΣΚΑΣΜΗΝΑΣΙΩΑΝΝΗΣεφοριακοσπεβΔ.Ο.Υ. Δ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
τμημαελεγχων
268440438παυλοπουλουδεσποιναΓΕΩΡΓΙΟΣεφοριακοσπεγΔ.Ο.Υ. Δ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
269252809ΤΖΑΒΕΛΛΑΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣΕΦΟΡΙΑΚΟΣΠΕΒΔ.Ο.Υ. Δ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ!
270444216ΠΕΤΡΙΔΟΥΣΟΦΙΑΜΙΧΑΗΛΕΦΟΡΙΑΚΟΣΠΕΓΔ.Ο.Υ. Δ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
271291799ΝΑΛΤΣΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΧΡΗΣΤΟΣΕΦΟΡΙΑΚΟΣΤΕΒΔ.Ο.Υ. Δ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
272443788ΣΑΧΠΕΛ1ΔΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΕΦΟΡΙΑΚΟΣΠΕΓΔ.Ο.Υ. Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
273434555ΓΚΟΥΡΛ1ΑΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΕΦΟΡΙΑΚΟΣΠΕΓΔ.Ο.Υ. ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
274275602ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΣΑΒΒΑΣΕΦΟΡΙΑΚΟΣΠΕβΔ.Ο.Υ. ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
275389809ΒΛΑΣ1ΑΔΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΙΩΑΝΝΗΣΕΦΟΡΙΑΚΟΣΠΕΔΔ.Ο.Υ. Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
276261768ΧΗΤΑΣΧΡΗΣΤΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΕΦΟΡΙΑΚΟΣΠΕΒΔ.Ο.Υ. Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ!
277255497ΠΑΛΗΑΜΠΕΛΟΥΕΛΙΣΑΒΕΤΠΑΝΑΠΩΤ
ΗΣ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΣΠΕΒΔ.Ο.Υ. Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
278380444ΜΑΝΑΔΗ-ΠΟΔΙΩΤΗΒΑΣΙΛΙΚΗΠΑΝΑΠΩΤ
ΗΣ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΣΤΕΓΔ.Ο.Υ. ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
279274720ΚΑΤΑΝΑΣΠΑΝΑΠΩΤΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΕΦΟΡΙΑΚΟΣΠΕΒΔ.Ο.Υ, Ζ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
280259390ΠΑΠΠΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΕΦΟΡΙΑΚΟΣΠΕΒΔ.Ο.Υ. Ζ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
281439653ΧΟΛΟΓΓΟΥΝΗΑΣΑΝΩΦΩΚΙΩΝΕΦΟΡΙΑΚΟΣΠΕΓΔ.Ο.Υ. Ζ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
282365684ΒΟΥΡΒΟΥΡΗΘΕΟΔΩΡΑΧΡΗΣΤΟΣΕΦΟΡΙΑΚΟΣΠΕΓΔ.Ο.Υ. Ζ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
283440495ΝΤΑΝΤΑΝΙΔΟΥΜΑΡΙΑΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕΦΟΡΙΑΚΟΣΠΕΓΔ.Ο.Υ. Ζ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ!
284288811ΝΕΤΚΙΔΟΥΓΕΩΡΓΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΕΦΟΡΙΑΚΟΣΠΕΒΔ.Ο.Υ, ΖΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
285357418ΖΑΠΡΙΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΦΟΡΙΑΚΟΣΠΕΔΔ.Ο.Υ. ΖΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
286284984ΚΙΣΣΟΥΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΧΡΗΣΤΟΣΕΦΟΡΙΑΚΟΣΠΕΒΔ.Ο.Υ. ΦΑΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
287357558ΠΑΛΕΝ10ΥΑΓΓΕΛΙΚΗΝΙΚΟΛΑΟΣΕΦΟΡΙΑΚΟΣΠΕΔΔ.Ο.Υ. ΦΑΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
288365692ΜΑΝΩΛΙΔΟΥΠΟΛΥΞΕΝΗΝΕΑΡΧΟΣΕΦΟΡΙΑΚΟΣΠΕΔΔ.Ο.Υ. ΦΑΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
289 365973 ΣΤΕφΑΝΙΔΗΣδημητριοσαναστασιοσεφοριακοσπεγδ.ο.υ. φαε
θεσσαλονικησ
τμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
290 150185 μιμi καρααναστασιαιωαννησεφοριακοσπεβδ.ο.υ. φαε
θεσσαλονικησ
τμημαεσοδων
291 357574 τζημααντωνιαμιχαηλεφοριακοστεδδ.ο.υ. φαε
θεσσαλονικησ
τμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
292 252726 τσωμησοφιαδημητριοσεφοριακοσπεβδ.ο.υ εδεσσασυποδιευθυνση
293 434472 πετλησαγγελοσευαγγελοσεφοριακοσΤΕγδ.ο.υ εδεσσαστμημαελεγχων
294 399980 παυλιδου-
εαευθερ1αδου
δημητρααλεξανδροσεφοριακοσπεβδ.ο.υ εδεσσαστμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
295 381749 μποιτσησΙερεμίαςμποιτσησεφοριακοσπεγδ.ο.υ εδεσσαστμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
296 247049 τοδιτσκααικατερινΗχριστεφοριακοσπεβδ.ο.υ εδεσσαστμημαεσοδων
297 399386 λαζαριδου
παλικογαου
αικατερινηδημητριοσεφοριακοσπεβδ.ο.υ εδεσσαστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
298 259796 κυρουχρηστοσδημητριοσεφοριακοσπεΒδ.ο.υ κατερινησυποδιευθυνση
299 366351 σταματοπαννηζωηχρηστοσεφοριακοσπε8 δ.ο.υ κατερινηστμημαελεγχων
300 313544 χατζηαεονταρηχρυσανθηευστρατιοσεφοριακοσπεβδ.ο.υ κατερινηστμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
301 319998 νταμπ1ζαμαλαμωγεωργιοσεφοριακοσπεβδ.ο.υ κατερινηστμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ
φορολογουμένους
302 352237 χαλβατζήςδημητρησκων/νοσεφοριακοσΠΕδδ.ο.υ κατερινηστμημαεσοδων
303 284000 π ετι ασχρηστοσγεωργιοσεφοριακοσπεβδ.ο.υ κατερινηστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
304 262600 πετρ1δησπετροσβασιλειοσεφοριακοστεΒδ.ο.υ α σερρωνυποδιευθυνση
305 438705 τσιπουρασβασιλειοσεμμανουηλεφοριακοσπεγδ.ο.υ α σερρωντμημαελεγχων
306 252783 μαραγκοπουλουζαχαρουλΑιωαννησεφοριακοσπεβδ.ο.υ α σερρωντμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
307 440453 δημητρ1αδου-
βεργουλιδου
κωνσταντινασταυροσεφοριακοσπεγδ.ο.υ α σερρωντμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ
φορολογουμένους
308 341297 δεμερτζησνικολαοσγεωργιοσεφοριακοσπεβδ.ο.υ α σερρωντμημαεσοδων
309 444117 αλεξανδρημαρθαχρηστοσεφοριακοσδεβδ.ο.υ α σερρωντμημα διοικητικησ και μηχανογραφικής υποστηριξησ
310 443259 χρηστιδησδημητριοσκων/νοσεφοριακοσπεγδ.ο.υ. πολυγυρουυποδιευθυνση
311 438374 παλουρηαλεξανδραδημητριοσεφοριακοσπεγδ.ο.υ. πολυγυρουτμημαελεγχων
312 360222 δεληθανασημαρθανικητασεφοριακοσπεδδ.ο.υ. πολυγυρουτμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
313 291963 παπαδοπουλουπασχαλιναηλιασεφοριακοσπεβδ.ο.υ. πολυγυρουτμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
314 434464 βογιατζηχαιδωνικολαοσεφοριακοστεγδ.ο.υ. πολυγυρουτμημαεσοδων
315 284059 μπιλετιιουαικατερινηπαυλοσεφοριακοσπεβδ.ο.υ. πολυγυρουτμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
316 438879 παπουτσογλουκαλιφρονιαφιλιπποσεφοριακοσπεγδ.ο.υ. α
θεσσαλονικησ
τμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
317 298000 παρχαριδουελισαβετνικολαοσεφοριακοσπεβδ.ο.υ. α
θεσσαλονικησ
τμημαεσοδων
318 284516 ζησοπουλοσαποστολοσευθυμιοσεφοριακοσδεγδ.ο.υ. α
θεσσαλονικησ
τμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικη!
υποστηριξησ
319 334706 παναγ1ωτ1δησαβρααμαποστολοσεφοριακοσπεγδου η'θεσσαλονικηστμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ
φορολογουμένους
320 435933 μπουντοσααθανασιαευστρατιοσεφοριακοστεγδουη' θεσσαλονικηστμημαεσοδων
321 289066 στεφανουκυριακηστεφανοσεφοριακοσδεΓδουη' θεσσαλονικηστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
322 141895 τριβυζαμαριαναπολεωΝεφοριακοσπεβδ.ο.υ. στ
θεσσαλονικησ
τμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
323 435875 παπαοικονομουαγγελικηνικολαοσεφοριακοστεγδ.ο.υ. στ
θεσσαλονικησ
τμημαεσοδων
324 436949 τ2ιοτζιοσαναστασιοσδημητριοσεφοριακοστεΓδ.ο.υ. στ
θεσσαλονικησ
τμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
325 439836 ζερβο πουλουπαναγιωταθεοδωροσεφοριακοσπεΓδ.ο.υ. ιωνιασ
θεσσαλονικησ
τμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
326 387290 ταστεμιρογλουευανθιαιωαννησεφοριακοστεβδ.ο.υ. ιωνιασ
θεσσαλονικησ
τμημαεσοδων
327 397729 παπαδοπουλοσχρηστοσπετροσεφοριακοσπεβδ.ο.υ. ιωνιασ
θεσσαλονικησ
τμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
328 438812 χαραααμπιδησλεωνιδασνικολαοσεφοριακοσπεγδ.ο.υ. καλαμαριαστμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
329 426528 κατσιδησσυμεωνιωαννησεφοριακοσπεδδ.ο,υ. καλαμαριαστμημα εσοδων
330 439778 τιαραελενηχρηστοσεφοριακοσπεγδ.ο.υ. καλαμαριαστμημαδιοικητικησ
κα! μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
331 440248 καλογιαννησκωνσταντι
νοσ
γεωργιοσεφοριακοσπεγδ.ο.υ. λαγκαδατμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
332 439729 ιωσηφιδησελευθεριοσπαναγιωτησεφοριακοσπεγδ.ο.υ. λαγκαδατμημα εσοδων
333 360792 δημουαικατερινηδημπροσωπικουη/υ/
προγραμμα
τιστων η/υ
δεδδ.ο.υ. λαγκαδατμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
334 261354 τσαρτσαλησκωνσταντινοσστεργιοσεφοριακοσπεβδ.ο.υ. κιλκιστμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
335 396648 κοζαλησανεπησστεργιοσεφοριακοσπεβδ.ο.υ. κιλκιστμημα εσοδων
336 435537 μπατιηκαλυψωιωαννησεφοριακοστεγδ.ο.υ. κιλκιστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
337 354605 πετκοπουλοσδημητριοσσταματησεφοριακοστεδδ.ο.υ. γιαννιτσωντμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
338 350629 δελη γιαννακηαλεξανδρανικολαοσεφοριακοσπεδδ.ο.υ. γιαννιτσωντμημα εσοδων
339 356774 δημητριαδησβασιλειοσπαναπωτησεφοριακοστεδδ.ο.υ. γιαννιτσωντμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
340 407742 τι ιου μασιωαννησδημητριοσεφοριακοσπεδδ.ο.υ. ν.
μουδανιων
τμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
341 440446 γκαβαρδινασευαγγελοσβασιλειοσεφοριακοσπεγδ.ο.υ. ν.
μουδανιων
τμημα εσοδων
342 437004 χατζη ιωαννιδησκων/νοσευστρατιοσεφοριακοστεγδ.ο.υ. ν.
μουδανιων
τμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
343 442707 τζαφολιασευαγγελοσαθανασιοσεφοριακοστεγδου καρδιτσασυποδιευθυνση
344 309021 καρρασστεφανοσευαγγελοσεφοριακοσπεβδου καρδιτσαστμημα ελεγχων
345 167601 παπακωστα-
πλακια
μαρθαθεοφανησεφοριακοσπεβδου καρδιτσασΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
346 253849 βασιλειουγεωργιοσθωμαΕφΟΡΙΑΚΟΣπεβδου καρδιτσαστμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ
φορολογουμένους
347 258434 τ) καευαγγελιααποστολοσεφοριακοσπεβδου καρδιτσαστμημα εσοδων
348 319947 μ πατρασγεωργιοσσταυροσεφοριακοσδεγδου καρδιτσαστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικής υποστηριξησ
349 313361 ντανησανδρεασβασιλειοσεφοριακοσπεβδου α λαρισασυποδιευθυνση
350 291310 αποστοαοπουλοσπαναπωτησγεωργιοσεφοριακοσπεβδου α λαρισαστμημα ελεγχων
351 341412 xponh παρασκευηδημητριοσεφοριακοσπεβδου α λαρισαστμημα ελεγχων
352 303404 καραβαγγεληιωανναδημητριοσεφοριακοσπεβδου α λαρισαστμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
353 283234 γεροκωστασαθανασιοσθωμαεφοριακοσπεβδου α λαρισαστμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
354 171041 στρουγγηκωνγταντινιαδημητριοσεφοριακοσπεβδου α λαρισαστμημα εσοδων
355 319905 σαμουρεαησκων/νοσβασιλειοσεφοριακοστεγδου α λαρισαστμημα διοικητικησ και μηχανογραφικής υποστηριξησ
356 437632 αποστολακοσδημητριοσνικολαοσεφοριακοσπεγδου βολουυποδιευθυνση
357 282939 ντασιωτησλακησιωαννησεφοριακοσπεβδου βολουτμημα ελεγχων
358 441675 χιονιδησγεωργιοσδημητριοσεφοριακοσπεγδου βολουτμημα ελεγχων
359 249805 μακρηαικατερινηπαναπωτησεφοριακοσπεβδου βολουτμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
360 171058 λαμπρουκοριναιωαννησεφοριακοσπεβδου βολουτμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
361 261537 τζ10υβαραελενημιχαηλεφοριακοσπεβδου βολουτμημα εσοδων
362 410498 οικονομουγεωργιοσαθανασιοσεφοριακοσπεδδου βολουτμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικής υποστηριξησ
363 283903 μπλατ2ωνηευθυμιακων/νοσεφοριακοσπεβδου τρικαλωνυποδιευθυνση
364 309617 αγγελησαθανασιοσβασιλειοσεφοριακοσπεβδου τρικαλωντμημα ελεγχων
365 295972 βαπουπαναγιωτααστεριοσεφοριακοσπεβδου τρικαλωντμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
366 251298 κατσαροσδιονυσιοσευαγγελοσεφοριακοσπεβδου τρικαλωντμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
367 330159 κερασοβιτησκων/νοσνικολαοσεφοριακοστεγδου τρικαλωντμημαεσοδων
368 433227 ζουζουλασχαραλαμποσαθανασιοσεφοριακοσπεγδου τρικαλωντμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
369 319913 εμμανουηλγεωργιοσζησησεφοριακοσπεβδου β'-γ' λαρισαστμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
370 352302 παυλουχρηστοσβασιλειοσεφοριακοσπεδδου β'- γ' λαρισαστμημαεσοδων
371 361436 φιλιππουανθηαθανασιοσπληροφορικησ/
πληροφορικ
ησ(software)
τεδδου β'- γ' λαρισαστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
372 439380 μπαλταπαναγιωτασεραφειμεφοριακοσπεγδου ν. ιωνιασ
μαγνησιασ
τμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
373 358754 καραγιαννηαριστεαθωμασεφοριακοσπεδδου ν. ιωνιασ
μαγνησιασ
τμημαεσοδων
374 151142 μαντελλουμαριαχρηστουεφοριακοσδεβδου ν. ιωνιασ
μαγνησιασ
τμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
375 347617 καραχαλιοσιωαννησκων/νοσεφοριακοστεβδου λιβαδειασυποδιευθυνση
376 149930 καντααγγελικηαναστασιοσεφοριακοιπεβδου λιβαδειαστμημαελεγχων
377 348326 φλωρουτασιαλαμπροσεφοριακοσπεδδου λιβαδειαστμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
378 332940 γκουντενουδηστεργιανηιωαννησεφοριακοστεγδου λιβαδειαστμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ
φορολογουμένους
379 250878 ντουσικου-ζαννιαολγαλαμπροσεφοριακοσπεβδου λιβαδειαστμημαεσοδων
380 373340 γριβασαθανασιοσδημητριοσεφοριακοσδεβδου λιβαδειαστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
381 309898 παγωνησχρηστοσδημητριοσεφοριακοσπεβδου χαλκιδασυποδιευθυνση
382 437277 κυρουκωστακησανδρεασεφοριακοσπεγδου χαλκιδαστμημαελεγχων
383 348110 κοσσιδαελενηφωτιοσεφοριακοσπεδδου χαλκιδαστμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
384 309906 μαχαιρασνικολαοσκων/νοσεφοριακοσπεβδου χαλκιδαστμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
385 283408 παυλουχρηστοσταξιαρχησεφοριακοσπεβδου χαλκιδαστμημαεσοδων
386 332957 γαγγαφλπρεντιαδημητριοσεφοριακοσπεγδου χαλκιδαστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
387 163592 καραμπουσλησκων/νοσνικολαοσεφοριακοσπεβδου λαμιασυποδιευθυνση
388 439406 πασσαλουκιαβασιλειοσεφοριακοσπεγδου λαμιαστμημαελεγχων
389 439232 σταυροπουλοσκων/νοσιωαννησεφοριακοσπεγδου λαμιαστμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
390 249748 βρυνιωτηκωστουλαιωαννησεφοριακοσπεβδου λαμιαστμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
391 260356 χαλεπληκωνσταντιαγεωργιοσεφοριακοσπεβδου λαμιαστμημαεσοδων
392 361360 χριστοπουλουβασιλικηκων/νοσεφοριακοσδεγδου λαμιαστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
393 352534 λιασκοσαλεξιοσκων/νοσεφοριακοσπεδδου θηβαστμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
394 305433 χρυσαντ7αμαριαευαγγελοσεφοριακοσπεβδου θηβαστμημαεσοδων
395 398388 ταγκασιωαννησαποστολοσεφοριακοσδεβδου θηβαστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
396 439489 κτεναμαριαδιονυσιοσεφοριακοσπεγδου καρπενησιουτμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων με τουσ
φορολογουμένους
397 288126 τσωνηευγενιακων/νοσεφοριακοσπεβδου καρπενησιουτμημαεσοδων
398 353607 γκαριλασστεργιοσδημητριοσεφοριακοστεδδου καρπενησιουτμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
399 315226 παπακωνσταντιν
ου
παναγιωταδημητριοσεφοριακοσπεβδου αμφισσαστμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
400 437236 τσελεσκων/νοσευσταθιοσεφοριακοσπεγδου αμφισσαστμημαεσοδων
401 437251 χατζη νικολαουδαμιανοσγεωργιοσεφοριακοσπεγδου αμφισσαστμημαδιοικητικησκαι μηχανογραφικής
υποστηριξησ
402 125088 γκουτζιουλησδημητριοσγεωργιοσεφοριακοσπεβδου ναυπλιουυποδιευθυνση
403 245183 καρουντζουγεωργιαλαμπροσεφοριακοσπεβδου ναυπλιουτμημαελεγχων
404 403931 ζαφειροπ ουλουελενηαναστασιοσεφοριακοσπεβδου ναυπλιουτμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
405 129908 τωμαδακηπροκοπιανικολαοσεφοριακοσπεβδου ναυπλιουτμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ φορολογουμένους
406 348938 μυλωνασχαραλαμποσγεωργιοσεφοριακοσπεδδου ναυπλιουτμημαεσοδων
407 366088 απεργησγεωργιοσιωαννησεφοριακοστεβδου ναυπλιουτμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
408 294579 παναγοπουλουμεροπηαγαμεμν
ων
εφοριακοσπεβδου τριπολησυποδιευθυνση
409 356600 δημητρελησπαναγιωτησδιαμαντησεφοριακοστεδδου τριποληστμημαελεγχων
410 353938 κεκετσιδηπαρθεναγεωργιοσεφοριακοσπεδδου τριποληστμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
411 352336 [ίροκοποσαθανασιοσιωαννησεφοριακοσπεγδου τριποληστμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
412 161620 πλιακακων/ναδημητριοσεφοριακοσπεβδου τριποληστμημαεσοδων
413 366542 κομνηνοσδημητριοσγεωργιοσΠΛΗΡΟφΟΡΙΚησ/
πληροφορικ
ησ(software)
τεγδου τριποληστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
414 389429 κωνστανταρακησδημητριοσαθανασιοσεφοριακοσπεβδου κορινθουυποδιευθυνση
415 442731 δεδεσιωαννησλυκουργοσεφοριακοσπεγΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥτμημαελεγχων
416 147520 μπεγλιτηΣΤΑΥΡΟΥΛΑκων/νοσεφοριακοσπεβδου κορινθουτμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
417 384875 παπαιωαννουδημητριοσπαναγιωτησεφοριακοσπεβδου κορινθουτμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ
φορολογουμένους
418 353557 σπυρακησγρηγορησναπολεφοριακοστεδδου κορινθουτμημαεσοδων
419 399659 γαλανοπουλουσοφιαιωαννησεφοριακοσπεβδου κορινθουτμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
420 341339 φαρλεκασπαναγιωτΗΣδιαμαντησεφοριακοστεβδουσπαρτησυποδιευθυνση
421 283168 σπυριδουλιασδημητριοσπαναγιωτησεφοριακοσπεβδου σπαρτηστμημαελεγχων
422 434266 καλαμαραελενηβασιλειοσεφοριακοσπεγδου σπαρτηστμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
423 441527 τσα καλα κοσδημητριοσΚΩΝ/ΝΟΣεφοριακοσπεγδου σπαρτηστμημασυμμορφωσησκαι
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
424 288597 κουδουνηπαναγιωταιωαννησεφοριακοστεβδουσπαρτηστμημαεσοδων
425 246397 τιατουμασπαναπωτησδημητριοσεφοριακοσδεβδου σπαρτηστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
426 441717 δουρουμησεμμανουηλκων/νοσεφοριακοσπεγδου καλαματασυποδιευθυνση
427 443119 διονυσοπουλουγεωρπακων/νοσεφοριακοσπεγδου καλαματαστμημαελεγχων
428 305755 βουπουκουσταυρουλαγεωργιοσεφοριακοσπεβδου καλαματαστμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
429 355644 δουβασευαγγελοσνικολαοσεφοριακοσπεδδου καλαματαστμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσφορολογουμένους
430 283069 γεωργουλη-
κουτρουλη
σταυρουλασταυροσεφοριακοσπεβδου καλαματαστμημαεσοδων
431 265140 βασιλοπουλουελενηπαναγιωτησεφοριακοσπεβδου καλαματαστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
432 249292 λαμπαγεωρπαγεωργιοσεφοριακοσπεβδου αργουστμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσΦορολογουμένους
433 291294 καρατζαπαρασκευηκων/νοσεφοριακοσπεβδου αργουστμημαεσοδων
434 364638 κουπαελενηβασιλειοσεφοριακοσπεγδου αργουστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
435 284513 παπαιωαννουκαλημιχαηλεφοριακοσπεβδου α πατρωνυποδιευθυνση
436 443895 ηλιοπουλοσηλιασχρηστοσεφοριακοσπεγδου α πατρωντμημαελεγχων
437 249359 σχισμενουελενηανδρεασεφοριακοσπεβδου α πατρωντμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
438 350975 τζιογκιδουασημωμεξανδροσεφοριακοσπεδδου α πατρωντμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ
φορολογουμένους
439 258202 ακουρουκων/νααντωνιοσεφοριακοστεβδου α πατρωντμημαεσοδων
440 284471 φωτοπουλουγεωρπαδημητριοσεφοριακοσπεβδου α πατρωντμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
441 333757 μωκοσσπυριδωνγεωργιοσεφοριακοσπεβδου αγρινιουυποδιευθυνση
442 435263 μανακησχρηστοσανδρεασεφοριακοστεγδου αγρινιουτμημαελεγχων
443 411108 ασπροπαννησιωαννησκων/νοσεφοριακοσπεδδου αγρινιουτμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
444 300558 τασι νικοσσωτηριοσδημητριοσεφοριακοσπεβδου αγρινιουτμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ
φορολογουμενου!
445 401646 στραβοδημοσγεωργιοσαθανασιοσεφοριακοσπεδδου αγρινιουτμημαεσοδων
446 363002 μπομπολακησοφιαχρηστοσεφοριακοσπεβδου αγρινιουτμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικη!
υποστηριξησ
447 257063 γααανοπουλουαθηνακων/νοσεφοριακοσπεβδου πυργουυποδιευθυνση
448 284646 πασπααιαρησνικολαοσευαγγελοσεφοριακοσπεβδου πυργουτμημαελεγχων
449 352732 παναπωτιδησμηνασγεωργιοσεφοριακοσπεδδου πυργουτμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
450 306092 σκουτασηλιασδιονυσιοσεφοριακοσπεγδου πυργουτμημα συμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ φορολογουμένους
451 407809 λιακοπουλοσλεωνιδασηρακλησεφοριακοσπεδδου πυργουτμημαεσοδων
452 350058 βρημαριαγεωργιοσεφορια κοσπεδδου πυργουτμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
453 138842 δημητροπουλουολυμπιαφωτησεφοριακοσπεβδου γ πατρωντμημα συμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ φορολογουμένους
454 283929 μποφιαησηλιασδιονυσιοσεφοριακοσπεβδου γ πατρωντμημαεσοδων
455 362087 παρακεντε!ιωαννησθεοδωροσπροσωπικουη/υ
/προγραμμ
ατιστων η/υ
δεδδου γ πατρωντμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
456 436899 σκυλλακουθεοδωρακων/νοσεφοριακοστεγδου αιγιουτμημα συμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ φορολογουμένους
457 139568 χρυσανθακοπουλ
οσ
γεωργιοσιωαννησεφοριακοσπεβδου αιγιουτμημαεσοδων
458 250076 πλαστραλαμπρ1νηδημητριοσεφοριακοσδεβδου αιγιουτμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
459 251793 κακκουκων/ναχρηστοσεφοριακοστεβδου μεσολογγιουτμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ
φορολογουμένους
460 318295 νουλασπαναγιωτησκων/νοσεφοριακοσπεβδου μεσολογγιουτμημαεσοδων
461 313049 αυδησβασιλειοσλαμπροσεφοριακοσπεβδου μεσολογγιουτμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
462 256693 παναπωτοπουλο
υ
αλεξανδραιωαννησεφοριακοσπεβδου αμαλιαδαστμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ
φορολογουμενου!
463 261719 κοντοθανασησδημητριοσκων/νοσεφοριακοστεβδου αμαλιαδαστμημα εσοδων
464 341420 συλαϊδησπαναγιωτησιωαννησεφοριακοσδεγδου αμαλιαδαστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
465 284463 καπερνεκασανδρεασκυριακοσεφοριακοσπεβδου α κερκυρασυποδιευθυνση
466 334078 πανδηαρετηθεοδεφοριακοσπεβδου α κερκυραστμημα ελεγχων
467 256115 μανεσηαναστασιααθανασιοσεφοριακοσπεβδου α κερκυραστμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
468 275420 ζαμιταιμιλιοσκυριακοσεφοριακοσπεβδου α κερκυραστμημα συμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ φορολογουμένους
469 334060 μοναστηριωτηκων/νααναστασιοσεφοριακοσπεγδου α κερκυραστμημα εσοδων
470 411595 μηλ1ωτησδιονυσιοσσπυριδωνεφοριακοσδεδδου α κερκυραστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
471 433250 βαρυπατησεμμανου
ηλ
αναστασιοσεφοριακοστεγδου ζακυνθουτμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ
φορολογουμένους
472 354050 τουρ1κησκωνσταντινοσδιονυσιοσεφοριακοσπεδδου ζακυνθουτμημα εσοδων
473 364588 νιοτοπουλοσελευθεριοσδημητριοσπροσωπικουη/υ
/προγραμμ
ατιστων η/υ
δεδδου ζακυνθουτμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
474 354407 αποστοαατοσευαγγελινοσδημητριοσεφοριακοσπεδδου αργοστολιουτμημα συμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ φορολογουμένους
475 316240 παννακοπουλουαγγελικηγεωργιοσεφοριακοσπεβδου αργοστολιουτμημα εσοδων
476 434183 αλεξανδρατουελενηστεφανοσεφοριακοστεγδου αργοστολιουτμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
477 304527 ρεκατσ1νασπαντελησδιονυσιοσεφοριακοσπεβδου λευκαδαστμημα συμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ φορολογουμένους
478 445247 μαστρογιανν1τημαριανικολαοσεφοριακοσπεβδου λευκαδαστμημα εσοδων
479 273227 βαγεναγεωρπαπαναγιωτησεφοριακοσπεβδου λευκαδαστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
480 291104 καραλησπαναγιωτησιωαννησεφοριακοστεβδου μυτιληνησυποδιευθυνση
481 434076 μπαντεκασγεωρποσιωαννησεφοριακοσπεγδου μυτιληνηστμημα ελεγχων
482 257600 φωτημαριανθηιωαννησεφοριακοσπεβδου μυτιληνηστμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
483 292524 αλανησγεωργιοσστυλιανοσεφοριακοστεβδου μυτιληνηστμημα συμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ φορολογουμένους
484 257634 χατζη γεωργιουανδρονικηγεωργιοσεφοριακοσπεβδου μυτιληνηστμημαεσοδων
485 433300 π ατι καστυλιανηλαζαροσεφοριακοστεγδου μυτιληνηστμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
486 246066 βοικληγραμματ1κησταματησεφοριακοσπεβδου σαμουτμημα συμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ Φορολογουμένους
487 246074 κεχαγιαγιασ1μωιωαννησεφοριακοστεβδου σαμουτμημαεσοδων
488 259143 πρεσβελουμαριαδημητριοσεφοριακοσπεβδου σαμουτμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
489 261339 φραγκοσνικολαοσιωαννησεφοριακοσπεβδου χιουτμημα συμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ φορολογουμένους
490 319004 στρογγύαοσζαννησδημητριοσεφοριακοστεγδου χιουτμημαεσοδων
491 319012 φραγκακηαργυρογεωργιοσεφοριακοσδεγδου χιουτμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
492 257626 αντωνιαδουσοφιαοδυσσεασεφοριακοσπεβδου ροδουυποδιευθυνση
493 441782 γεωργασγεωργιοσαποστολοσεφοριακοσπεγδου ροδουτμημαελεγχων
494 441642 παναρετοσδημητριοσνικηφοροσεφοριακοσπεγδου ροδουτμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
495 275727 κοντοσαποστολοσγεωργιοσεφοριακοσπεβδου ροδουτμημα συμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ φορολογουμένους
496 443853 σπυριδηστσαμπικοσβασιλειοσεφοριακοστεγδου ροδουτμημαεσοδων
497 444463 διακακησπαναπωτησελευθεριοσεφοριακοστεγδου ροδουτμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
498 442020 στρουβαληαικατερ1νηκων/νοσεφοριακοσπεγδου συρουυποδιευθυνση
499 355925 δουνιασθεοδωροσ παναπωτησλεωνιδασεφοριακοσπεδδου συρουτμημαελεγχων
500 359117 πασχαλιδουβαιανικολαοσεφοριακοσπεδδου συρουτμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
501 309666 μαστρογιαννοπο
υαοσ
αργυριοσκων/νοσεφοριακοσπεβδου συρουτμημα συμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ φορολογουμένους
502 149062 καββαδιασσπυροσπαναγιωτησεφοριακοσπεβδου συρουτμημα εσοδων
503 433193 bepykokkoyγεωργιανικολαοσεφοριακοστεγδου συρουτμημα διοικητικησ και μηχανογραφικής υποστηριξησ
504 441873 μεταξωτόςκυριακοσνικολαοσεφοριακοσπεγδου κωτμημα εσοδων
505 386912 τσουκαλαανναβασεφοριακοσδεγδου κωτμημα διοικητικησ και μηχανογραφικής υποστηριξησ
506 245886 νικολακακημαριααριστειδησεφοριακοσπεβδου β ηρακλειουυποδιευθυνση
507 292219 καλογερακησμιχαηλκων/νοσεφοριακοσπεβδου β ηρακλειουτμημα ελεγχων
508 261453 λιαπακησαντωνησεμμανουηλεφοριακοσπεβδου β ηρακλειουτμημα ελεγχων
509 106179 ψαρακηδημητραγεωργιοσεφοριακοσπεβδου β ηρακλειουτμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
510 433722 ανδρεαδακησεμμανουηλγεωργιοσεφοριακοστεγδου β ηρακλειουτμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ φορολογουμένους
511 236935 τζαγκαρακησαριστειδησιωαννησεφοριακοσπεβδου β ηρακλειουτμημα εσοδων
512 245324 πρατικακησοφιαγεωργιοσεφοριακοσδεβδου β ηρακλειουτμημα διοικητικησ και μηχανογραφικής υποστηριξησ
513 292466 1ωαννιδησχρυσοστο
μοσ
γεωργιοσεφοριακοσπεγδου αγ.νικολαουυποδιευθυνση
514 245456 πετσαλακημαριαμιχαηλεφοριακοσπεβδου αγ.νικολαουτμημα ελεγχων
515 356055 πλατακηαργυρωνικολαοσεφοριακοσπεδδου αγ.νικολαουτμημα δικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
516 294629 γιανναδακηγαρυφαλλιαιωαννησεφοριακοστεβδου αγ.νικολαουτμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ φορολογουμένους
517 250019 παγκαλουελενηεμμανουηλεφοριακοστεβδου αγ.νικολαουτμημα εσοδων
518 354092 βδοκακηδεσποιναγεωρποσεφοριακοστεδδου αγ.νικολαουτμημα διοικητικησ και μηχανογραφικής υποστηριξησ
519 147561 καβουρασκωνσταντινοσγεωργιοσεφοριακοσπεβδου ρεθυμνουυποδιευθυνση
520 299792 παπαδακησγεωργιοσπετροσεφοριακοσπεβδου ρεθυμνουτμημα ελεγχων
521 254730 παπαδακηελευθεριαγεωργιοσεφοριακοσπεβδου ρεθυμνουτμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
522 347146 καβουρασσταμουλησδημητριοσεφοριακοσπεβδου ρεθυμνουτμημα συμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ φορολογουμένους
523 384784 βαρναβαελενηιωαννησεφοριακοσπεβδου ρεθυμνουτμημαεσοδων
524 436683 man ουσα κ ηδεσποιναθεοχαρησεφοριακοστεγδου ρεθυμνουτμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
525 247486 παννικακηολγανικολαοσεφοριακοσπεβδου χανιωνυποδιευθυνση
526 441576 αρχαγγελακησγεωργιοσεμμανουηλεφοριακοσπεβδου χανιωντμημαελεγχων
527 265181 μπαχουντακηιωαννανικολαοσεφοριακοσπεβδου χανιωντμημαδικαστικο και
νομικησ υποστηριξησ
528 439463 καρακωνσταντησγεωργιοσπαναγιωτ
ησ
εφοριακοσπεγδου χανιωντμημασυμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ
φορολογουμένους
529 363366 μπερτσουαακηκλεοπατραιδομενεασεφοριακοσπεβδου χανιωντμημαεσοδων
530 385146 σαπουνακηαργυρωιωαννησεφοριακοσπεβδου χανιωντμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
531 396317 δοκιανακηαικατερινημιχαηλεφοριακοσπεβδου α' ηρακλειουτμημα συμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ φορολογουμένους
532 422543 δασκαλακησνικολαοσεμμανουηλεφοριακοσπεβδου α' ηρακλειουτμημαεσοδων
533 258715 παναγιωτακηιωανναπολυκεφοριακοσδεβδου α' ηρακλειουτμημαδιοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης