Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δεν υπάγεται σε φόρο εισοδήματος και δεν προσαυξάνει τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου 36α του Ν.Δ.3323/1955 η αξία δωρουμένου διαμερίσματος πολυορόφου οικοδομής που ανεγείρεται με σκοπό την πώλησή της...

16 Οκτώβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Δεν υπάγεται σε φόρο εισοδήματος και δεν προσαυξάνει τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου 36α του Ν.Δ.3323/1955 η αξία δωρουμένου διαμερίσματος πολυορόφου οικοδομής που ανεγείρεται με σκοπό την πώλησή της...

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.)
ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.8232.651, 6948.351478, 210.6124.910, FAX:210.6140.024
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Π.Ε.Φ.Ε.: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ 6932-215508

      Αθήνα, 16/10/2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Αθήνα, 1981
Αρ.Πρωτ.: 14…..

ΘΕΜΑ: «Δεν υπάγεται σε φόρο εισοδήματος και δεν προσαυξάνει τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου 36α του Ν.Δ.3323/1955 η αξία δωρουμένου διαμερίσματος πολυορόφου οικοδομής που ανεγείρεται με σκοπό την πώλησή της».

 Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Από τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 36α του Ν.Δ.3323/1955 ορίζεται ότι «το καθαρό κέρδος των επιχειρήσεων των ασχολουμένων εις την πώληση ανεγειρομένων οικοδομών, εξευρίσκεται δια χρήσεως συντελεστού καθαρού κέρδους επί των ακαθαρίστων εσόδων. Ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται:
- Το τίμημα των πραγματοποιηθεισών πωλήσεων αυτοτελών οικοδομών, διαμερισμάτων πολυκατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών και λοιπών χώρων, ως τούτο καθορίζεται εις τα οικεία πωλητήρια συμβόλαια.
- Η διαφορά μεταξύ του ως άνω φορολογηθέντος τιμήματος ή αξίας κατά περίπτωση και την πραγματικής αξίας του ακινήτου, εξευρισκομένης κατά τας περί φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων διατάξεις. Ως πωλήσεις θεωρούνται και αι απ’ ευθείας υπό του οικοπεδούχου γενόμεναι δια λογαριασμόν του εργολήπτου.
- Η πραγματική αξίας, η εξευρισκόμενη κατά τας περί φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων διατάξεις, των περιερχομένων αυτοτελών οικοδομών, διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων αποθηκών και λοιπών χώρων εις τα μέλη της εταιρείας ή κοινοπραξίας κατά τον χρόνο της διαλύσεως ομορρύθμου ετερορρύθμου και περιορισμένηε ευθύνης εταιρείας ή κοινοπραξίας, θεωρείται ακαθάριστον έσοδον της εταιρείας ή κοινοπραξίας, κατά τον χρόνο της διαλύσεως ταύτης. Το προκύπτον βάσει των εσόδων τούτων καθαρόν κέρδος φορολογείται, επ’ ενόματι των εταίρων ή μελών της κοινοπραξίας κατά το ήμισυ κατά το έτος της διαλύσεως της εταιρείας ή κοινοπραξίας και κατά το υπόλοιπον κατά το αμέσως επόμενον έτος, π συντελεστής καθαρού κέρδους ορίζεται εις 15%.

 

2. Η ανωτέρω διάταξη ομιλεί περί εφαρμογής συντελεστή καθαρού κέρδους επί των ακαθαρίστων εσόδων των τεχνικών επιχειρήσεων τα οποία προκύπτουν από το τίμημα των πραγματοποιηθησών πωλήσεων καθότι αυτές αποτελούν προδήλως τη συνηθέστερη περίπτωση πραγματοποιήσεως του κέρδους. Η εφαρμογή, όμως, του ανωτέρω τρόπου προσδιορισμού του καθαρού κέρδους επιβάλλεται και σε κάθε άλλη περίπτωση που πραγματοποιήται κέρδος όπως στην ανωτέρω περίπτωση γνωστού όντος ότι στην έννοια του όρου «πωλήσεων» πρέπει να νοείται ότι περιλαμβάνεται και κάθε μεταβιβαστική των οικοδομών πράξη όπως πώληση, εισφορά σε εταιρεία, ανταλλαγή κτλ.
3. Παρατηρείται ότι για τον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους κατά τις διατάξεις του άρθρου 36α του Ν.Δ.3323/1955 απαιτείται η ύπαρξη κέρδους το οποίο προκύπτει σ’ όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις και το οποίο συνιστάται προκειμένου περί διαλύσεως της εταιρείας ή κοινοπραξίας στη διαφορά μεταξύ της εισενεχθείσης, κατά τη σύσταση της εταιρείας, σε χρήμα εισφοράς και της αξίας των περιερχομένων στο μέλος αυτής εκ της διανομής οικοδομημάτων ή στην περίπτωση ανταλλαγής, στη διαφορά που προκύπτει από τα ανταλλασσόμενα οικοδομήματα. Απαιτείται δηλαδή η ‘υπαρξη κέρδους το οποίο προκύπτει είτε από την πώληση αυτή καθ’ εαυτή είτε από την εισφορά ή ανταλλαγή ή από απαλλοτρίωση προς τρίτο περιουσιακού τινος στοιχείου.
4. Προκειμένου, όμως περί δωρουμένων οικοδομημάτων (διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων κτλ) από επιχείρησεις οποιασδήποτε νομικής μορφής των οποίων τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 36α του Ν.Δ. 3323/1955 η αξία των δωρουμένων δε δύναται να προσαυξήσει τα ακαθάριστα έσοδα αυτών για το λόγο ότι λείπει το στοιχείο του κέρδους καθόσον ο δωρητής στις περιπτώσεις αυτές όχι μόνο δεν κτάται κέρδος αλλά τουναντίον υφίσταται μείωση της περιουσίας αυτού.
5. Κατόπιν τούτων για το προσδιορισμό των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων των οποίων τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 36α του Ν.Δ.3323/1955 η αξία των δωρουμένων οικοδομημάτων δεν θα προσαυξάνει τα ακαθάριστα έσοδα αυτών για την εφαρμογή του συντελεστή καθαρού κέρδους αυτών.

Ο ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ι.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
   ***************************
                         Μετά τιμής για το Δ.Σ.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΟΙ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ               Ο  Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   
 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ            ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
                                                                                    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΒΟΥΚΗΣΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης