Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πότε και τι υποβάλλεται με τις μηνιαίες και διμηνιαίες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων

7 Οκτώβριος 2013
Επειδή οι νέες ρυθμίσεις σχετικά με την μηνιαία υποβολή και απόδοση του ΦΜΥ έχουν μπερδέψει αρκετούς συναδέλφους, σας παραθέτουμε τι ισχύει μετά και τις αλλαγές του νόμου 4170/2013

Α1. Μηνιαίες δηλώσεις

Υπόχρεοι: Φυσικά και νομικά πρόσωπα που απασχολούν κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό είτε καταβάλλουν συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή.

Φόρος που παρακρατείται και αποδίδεται: Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (άρθρου 57 ν.2238/1994), Εισφορά αλληλεγγύης

Υποβολή: μέχρι την την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα και ολοκλήρωση σε έντεκα ημέρες ανά ΑΦΜ

Ενδεικτικός Πίνακας Υποβολής για το 2013

ΑΦΜΓια ΦΜΥ που έχει παρακρατηθεί τον μήνα Για ΦΜΥ που έχει παρακρατηθεί τον μήνα Για ΦΜΥ που έχει παρακρατηθεί τον μήναΓια ΦΜΥ που έχει παρακρατηθεί τον μήνα
ΣεπτέμβριοΟκτώβριοΝοέμβριοΔεκέμβριο
121 Οκτωβρίου 20 Νοεμβρίου 20 Δεκεμβρίου 20 Ιανουαρίου 2014
222 Οκτωβρίου 21 Νοεμβρίου23 Δεκεμβρίου 21 Ιανουαρίου 2014
323 Οκτωβρίου 22 Νοεμβρίου 24 Δεκεμβρίου 22 Ιανουαρίου 2014
424 Οκτωβρίου 25 Νοεμβρίου 27 Δεκεμβρίου 23 Ιανουαρίου 2014
525 Οκτωβρίου 26 Νοεμβρίου30 Δεκεμβρίου 24 Ιανουαρίου 2014
629 Οκτωβρίου 27 Νοεμβρίου31 Δεκεμβρίου 27 Ιανουαρίου 2014
730 Οκτωβρίου 28 Νοεμβρίου2 Ιανουαρίου 2014 28 Ιανουαρίου 2014
831 Οκτωβρίου 29 Νοεμβρίου3 Ιανουαρίου 2014 29 Ιανουαρίου 2014
9 1η Νοεμβρίου2 Δεκεμβρίου6 Ιανουαρίου 2014 30 Ιανουαρίου 2014
10-50 4η Νοεμβρίου3 Δεκεμβρίου7 Ιανουαρίου 2014 31 Ιανουαρίου 2014
60-00 5η Νοεμβρίου4 Δεκεμβρίου8 Ιανουαρίου 2014 3 Φεβρουαρίου 2014Σχετική διάταξη παραγράφου 2 άρθρου 59 νόμου 2238/1994

"2. Ειδικώς, όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα, το φόρο και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 που παρακρατήθηκαν και τις οφειλόμενες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ. Μ.) του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. "

 

Α2. Μηνιαίες Δηλώσεις (Από φορείς του δημοσίου)

Φόρος που παρακρατείται και αποδίδεται
:Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (άρθρου 57 ν.2238/1994)

Υπόχρεοι: Δημόσιο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α εκτός ασφαλιστικών ταμείων που απασχολούν κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό είτε καταβάλλουν συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή.

Υποβολή : μέχρι την την εικοστή (20ή) ημέρα του μεθεπόμενου μήνα και ολοκλήρωση σε έντεκα ημέρες ανά ΑΦΜ


Σχετική διάταξη παραγράφου 2 άρθρου 59 νόμου 2238/1994

"Ειδικά, για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, με εξαίρεση τα ασφαλιστικά ταμεία για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται σε απόδοση των ποσών που παρακρατήθηκαν μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του μεθεπόμενου από την παρακράτηση μήνα. Η υποβολή της δήλωσης των περιπτώσεων αυτών πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες."Β. Διμηνιαίες δηλώσεις

 

Φόρος που παρακρατείται και αποδίδεται :

-Φόρος 20% στις αμοιβές ελευθέριων επαγγελμάτων (άρθρο 58 ν.2238/1994)

-Φόρος 20% από προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές ή κάθε είδους άλλες παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας που καταβάλεται σε τρίτους οι οποίοι δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών (άρθρο 58 ν. 2238/1994)

-Φόρος 40% από μισθούς σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, σε Διαχειριστές ΕΠΕ- ΙΚΕ (Περίπτωση α άρθρου 55 και Περίπτωση στ παραγράφου 3 άρθρου 28 ν.2238/1994)

-Φόρος 20% από αμοιβές που αποδίδονται με απόδειξη δαπάνης (Περίπτωση ε παραγράφου 1 άρθρου 55)

-Φόρος 20% στο ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει ο εκμισθωτής στο μισθωτή, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εμπορικής μίσθωσης ακινήτου (Περίπτωση ε παραγράφου 1 άρθρου 55)

-Φόρος 10% των κερδών που εισπράξει φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδος από αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (περίπτωση η παραγράφου α άρθρου 55)

 

Υποβολή: Μέχρι την 20η Ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου για τις αμοιβές του προηγούμενου ημερολογιακού δίμηνου και ολοκλήρωση σε έντεκα ημέρες ανά ΑΦΜ.

Ενδεικτικός Πίνακας Υποβολής για το 2013

ΑΦΜΓια φόρο των ανωτέρω περιπτώσεων που έχουν παρακρατηθεί το ΔΙΜΗΝΟΓια φόρο των ανωτέρω περιπτώσεων που έχουν παρακρατηθεί το ΔΙΜΗΝΟ
Σεπτεμβρίου - ΟκτωβρίουΝοέμβριου-Δεκεμβρίου
120 Νοεμβρίου 20 Ιανουαρίου 2014
221 Νοεμβρίου 21 Ιανουαρίου 2014
322 Νοεμβρίου 22 Ιανουαρίου 2014
425 Νοεμβρίου 23 Ιανουαρίου 2014
526 Νοεμβρίου 24 Ιανουαρίου 2014
627 Νοεμβρίου 27 Ιανουαρίου 2014
728 Νοεμβρίου 28 Ιανουαρίου 2014
829 Νοεμβρίου 29 Ιανουαρίου 2014
92 Δεκεμβρίου 30 Ιανουαρίου 2014
10-503 Δεκεμβρίου 31 Ιανουαρίου 2014
60-004 Δεκεμβρίου 3 Φεβρουαρίου 2014Σχετική διάταξη παραγράφου 1 άρθρου 59 νόμου 2238/1994

1. Όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α', ε' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 και του άρθρου 58, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο και το φόρο που παρακρατήθηκε. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.


Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γ.Γ.Π.Σ. έγιναν γνωστά τα ακόλουθα:

Παρατήρηση επί του παρακρατούμενου φόρου Φ.Μ.Υ.

Βάσει της παραγράφου 2, του αρθ.59 του Ν.2238/1994 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5β του άρθρου 64 του ν. 4170/2013, ο παρακρατούμενος φόρος από μισθωτές υπηρεσίες θα υποβάλλεται και θα αποδίδεται σε μηνιαία βάση για τις αποδοχές που καταβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

Παρατήρηση επί των ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ

Όσον αφορά την απόδοση των εισφορών ΙΚΑ, επειδή δεν έχει υπογραφεί ακόμα Κοινή Υπουργική απόφαση μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, αναστέλλεται η κοινή απόδοση Φ.Μ.Υ. και εισφορών ΙΚΑ μέχρι την υπογραφή της προαναφερθείσας απόφασης. Επομένως, η απόδοση των εισφορών ΙΚΑ θα συνεχίσει να πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο που ίσχυε μέχρι σήμερα.


Επιμέλεια 


Επιστημονική ομάδα TaxHeavenΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης