Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τα νέα λογιστικά πρότυπα ωφέλησαν τον κλάδο ελεγκτικών υπηρεσιών

10 Οκτώβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ του κλάδου παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών λειτούργησε η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης από τις επιχειρήσεις. Στη χρήση 2005, η αξία της συγκεκριμένης αγοράς ανήλθε στα 137 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 12%, και τα προ...

ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ του κλάδου παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών λειτούργησε η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης από τις επιχειρήσεις. Στη χρήση 2005, η αξία της συγκεκριμένης αγοράς ανήλθε στα 137 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 12%, και τα προ φόρων κέρδη κατέγραψαν σημαντική αύξηση σε ποσοστό 67,6% και έφθασαν στο ποσό των 12,5 εκατ. ευρώ.

H μελέτη, που εκπόνησε η Hellastat, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα ΔΠΧΠ και οι αυξανόμενες ρυθμιστικές απαιτήσεις ενισχύουν τις επαγγελματικές υπηρεσίες ελέγχου και δημιουργούν αυξημένα έσοδα και κέρδη για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Από τις 17 επιχειρήσεις του κλάδου με δημόσια διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία, οι 16 είναι κερδοφόρες και μάλιστα οι 11 κατέγραψαν αύξηση, ενώ οι 14 εμφανίζουν αυξημένο κύκλο εργασιών σε σχέση με το 2004. Το μέσο καθαρό περιθώριο κέρδους διπλασιάστηκε το 2005, στο 10,1% έναντι 4,8% το 2004.

Η υιοθέτηση των ΔΠΧΠ από τις εισηγμένες για τις χρήσεις που ξεκινούν μετά την 31/12/2004 αύξησε κατακόρυφα το έργο των ορκωτών ελεγκτών, οι οποίοι, εκτός από τις οικονομικές καταστάσεις του 2005 -συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων-, κλήθηκαν να υποστηρίξουν τα λογιστήρια μεταξύ άλλων στην αναμόρφωση των μεγεθών της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, να εκφέρουν γνώμη σε θέματα αποτίμησης και χαρακτηρισμού των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων και να βεβαιώσουν ότι όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες γίνονται διαθέσιμες στο επενδυτικό κοινό.

Οπως εκτιμά η Hellastat, η έλευση των ΔΠΧΠ αύξησε τη ζήτηση για υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων, αποτίμησης επιχειρήσεων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, αναλογιστικών μελετών, εσωτερικού ελέγχου, εκπαίδευσης και πληροφορικής, τομείς στους οποίους οι εταιρείες ορκωτών ελεγκτών δραστηριοποιούνται άμεσα ή μέσω ξεχωριστών, ανεξάρτητων εταιρειών.

Ενισχυτικά στην ανάπτυξη του κλάδου λειτουργεί και σειρά από αλλαγές που επηρεάζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις, όπως η εφαρμογή του Sarbanes-Oxley Act και στις ελληνικές επιχειρήσεις που εποπτεύονται από την αμερικανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς, η εφαρμογή του πλαισίου που ορίζει το Σύμφωνο της Βασιλείας 2 από τις ελληνικές τράπεζες και ιδιαίτερα ο τρίτος πυλώνας, ο οποίος προβλέπει αυξημένη διαθεσιμότητα πληροφοριών στο κοινό, ώστε να διευκολύνεται η καλύτερη αποτίμηση του κινδύνου στον οποίο είναι εκτεθειμένο το πιστωτικό ίδρυμα και το υπό διαμόρφωση Solvency 2 στον ασφαλιστικό κλάδο, το οποίο στοχεύει στη διαμόρφωση ενός αναθεωρημένου πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, εποπτείας και δημοσιότητας πληροφοριών, ως κοινή πλατφόρμα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Παράλληλα, η έντονη δραστηριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων στην ΝΑ Ευρώπη μέσω θυγατρικών, κοινοπραξιών και εξαγορών αυξάνει το όγκο εργασίας του ορκωτού ελεγκτή, οι οποίοι με τη σειρά τους αποκτούν αναβαθμισμένο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, λόγω της συσσώρευσης σημαντικής ανάλογης εμπειρίας, σημειώνει η μελέτη της Hellastat.

Τα μερίδια αγοράς

Οσον αφορά τα μερίδια αγοράς, η πρώτη εταιρεία στον κλάδο από πλευράς κύκλου εργασιών, αριθμό ελεγμένων ισολογισμών αλλά και ορκωτών ελεγκτών είναι η ΣΟΛ Α.Ε., με έσοδα 41,25 εκατ. ευρώ και μείωση κατά 3,2%. Η εταιρεία έχει 3.992 δημοσιευμένους ελέγχους.

Δεύτερη σε κύκλο εργασιών έρχεται η Ernst & Young Hellas, με 19,28 εκατ. ευρώ και αύξηση της τάξης του 32%. Η εταιρεία υπέγραψε 230 δημοσιευμένους ισολογισμούς. Τρίτη είναι η PricewaterhouseCoopers με κύκλο εργασιών 18,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 15,7% και 416 δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Οι δύο εταιρείες εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά οικονομικών καταστάσεων ΔΠΧΠ στο σύνολο των ισολογισμών που υπογράφουν, το οποίο ανέρχεται στο 40% περίπου.

Η Deloitte εμφανίζει έσοδα 14,05 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,3% με 214 δημοσιευμένους ισολογισμούς, ενώ η BKR βρίσκεται στη δεύτερη θέση από πλευράς ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων (1.485), με έσοδα 11,13 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26,5%. Η KPMG και η Grant Thornton βρίσκονται στην 6η και 7η θέση βάσει του κύκλου εργασιών, ύψους 10,96 εκατ. ευρώ και 9,65 εκατ. ευρώ αντιστοίχως με αύξηση 14,1% και 29,5%. Οι δημοσιευμένοι ισολογισμοί που υπογράφουν ανέρχονται σε 261 και 579 αντίστοιχα.

Μεταξύ των συμπερασμάτων της ανάλυσης της Hellastat, ξεχωρίζει το γεγονός ότι 1 στις 2 επιχειρήσεις που ελέχθησαν για πρώτη το 2005 φέρουν την υπογραφή του ΣΟΛ, ενώ 1 στους 4 ελέγχθηκε από την BKR.

Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης