Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέες διευκρινίσεις σχετικά με τις κυρώσεις για το σύστημα εισροών-εκροών

20 Σεπτέμβριος 2013
Επιβολή κυρώσεων για το σύστημα εισροών-εκροών.

ΣΧΕΤ.: α Άρθρο 42 ν.4155/2013 (120 Α’/29-05-13)
β Υπουργική Απόφαση με Αρ. Οικ.40534/4859/16.8.2013 (2041 Β’) «Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων.»
γ. Υπουργική Απόφαση με Αρ. Πρωτ. Φ2-1871/22.8.2013 (2173 Β’) «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων- καθορισμός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων».
δ. Υπουργική Απόφαση με Αρ. Πρωτ. 59555/ 2459/18-10-10 (1261 Α’) «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου σφράγισης εγκαταστάσεων παροχής υγρών καυσίμων.»

Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν περιέλθει στην αντίληψη της Υπηρεσία μας αναφορικά με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το (α) σχετικό, η μη εμπρόθεσμη τοποθέτηση του συστήματος εισροών-εκροών (μετά την παρέλευση των προθεσμιών που προσδιορίζονται από την Απόφαση με Αρ. Πρωτ. ΠΟΛ.1009/4.1.2012) επισύρει αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου, εκτός εάν ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου επιδείξει στα ελεγκτικά όργανα κατηρτισμένη σύμβαση με συγκεκριμένη ημερομηνία τοποθέτησης και εγκατάστασης του συστήματος εισροών-εκροών.

Συνεπώς σε κάθε περίπτωση η μη επίδειξη σύμβασης ως ανωτέρω συνεπάγεται την αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου. Σε κάθε περίπτωση όμως η παρέλευση προθεσμίας 5 μηνών από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επισύρει πέρα των λοιπών κυρώσεων και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο (γ) σχετικό. Δηλαδή στην ανωτέρω περίπτωση μετά από τις 27-08-13 για τις περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, πέρα των λοιπών κυρώσεων προβλέπεται και η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας εφαρμόζοντας τις ανωτέρω διατάξεις σε συνδυασμό με το (γ) σχετικό, σύμφωνα με την διαδικασία που αναλύεται στην παρ.2 της παρούσης.

2. Σύμφωνα με την παρ. 1β του Άρθρου 2 του (γ) σχετικού στην περίπτωση μη εγκατάστασης του συστήματος αναστέλλεται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου μέχρι την πλήρη συμμόρφωση του εκμεταλλευτή. Σύμφωνα με την παρ. 1γ του Άρθρου 2 του (γ) σχετικού γίνεται αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων, στην περίπτωση που εκμεταλλευτής κατά του οποίου έχει γίνει αναστολή της άδειας λειτουργίας εντοπιστεί να το λειτουργεί. Σύμφωνα με την παρ. 1α του Άρθρου 2 του (γ) σχετικού εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών νοείται η περατωμένη εγκατάσταση αυτού, η οποία να συνοδεύεται από τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου η οποία να την περιλαμβάνει με την κατάθεση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο (β) σχετικό.

Σύμφωνα με (β) σχετικό η έκδοση νέας ενιαίας άδειας λειτουργίας γίνεται υποχρεωτικά εντός διαστήματος τριών μηνών, δηλαδή για τις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης για το διάστημα από 27-08-13 έως 27-11-13. Συνεπώς για τις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης μέχρι την 27-11-13 θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει ενημερωθεί ο φάκελος των πρατηρίων υγρών καυσίμων που να περιλαμβάνει το σύστημα εισροών-εκροών. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας υποχρεωτικά θα γίνει αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου στην περίπτωση της μη εγκατάστασης του συστήματος εισροών-εκροών, ή και αφαίρεση της άδειας στην περίπτωση που η αναστολή παραβιαστεί από τον εκμεταλλευτή.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του (β) σχετικού για την έκδοση της νέας ενιαίας άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων που θα περιλαμβάνει το σύστημα εισροών-εκροών δεν απαιτείται να γίνει αυτοψία από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών. Απαιτείται μόνο να γίνει έλεγχος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών.

4. Μέχρι την παρέλευση τριμήνου από την ημερομηνία που προβλέπεται στο (β) σχετικό για την έκδοση της ενιαίας άδειας λειτουργίας είναι επιτρεπτή η έκδοση Διοικητικών πράξεων για το πρατήριο όπως πχ., αλλαγή δικαιούχου, τροποποίηση εξοπλισμού, προσθήκη LPG κ.τ.λ. με την παρατήρηση στην άδεια λειτουργίας ότι μέχρι την συμπλήρωση του τριμήνου που αναφέρεται στο (β) σχετικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί νέα άδεια λειτουργίας στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται το σύστημα εισροών-εκροών αλλιώς θα επιβληθούν οι κυρώσεις που αναφέρονται στο (γ) σχετικό.

5. Δεξαμενές πρατηρίων που δεν λειτουργούν προσωρινά ,σύμφωνα με δήλωση του εκμεταλλευτή του πρατηρίου που υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά για το εισροών-εκροών σύμφωνα με το (β) σχετικό, σφραγίζονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στην παρ.3 του (δ) σχετικού μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας του τριμήνου που αναφέρεται στο (β) σχετικό. Στην νέα ενιαία άδεια λειτουργίας που θα εκδοθεί για το εισροών-εκροών θα πρέπει να αναφέρονται οι εν λόγω δεξαμενές ως μη λειτουργούσες και το σύστημα εισροών-εκροών δεν θα εγκατασταθεί σε αυτές. Οποτεδήποτε με δήλωση του εκμεταλλευτή του πρατήριου ζητηθεί η επαναλειτουργία τους, αυτή θα γίνει αποδεκτή εφόσον εγκατασταθεί το σύστημα εισροών-εκροών σε αυτές και γίνει τροποποίηση της άδειας λειτουργίας αναλόγως.

6. Οι διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Φ2 −1860/20.8.2013, έχουν εφαρμογή για την χρηματοδότηση του συστήματος εισροών-εκροών και μόνο και δεν προσδιορίζουν την ημερομηνία τοποθέτησης ή άλλες τεχνικές λεπτομέρειες εγκατάστασης του συστήματος εισροών-εκροών.

7. Τα δικαιολογητικά που έχουν τυχόν κατατεθεί για έγκριση σχεδιαγραμμάτων προ τις 27-08-13 για τις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης και στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί έγκριση σχεδιαγραμμάτων προ της εφαρμογής του (β) σχετικού, θα χρησιμοποιηθούν για την έγκριση σχεδιαγραμμάτων και την ενιαία άδεια λειτουργίας που προβλέπεται να γίνει ταυτόχρονα για το σύστημα εισροών-εκροών σύμφωνα με το (β) σχετικό. Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθηθεί στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της υπόλοιπης χώρας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης