Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ - ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΔΔ

7 Οκτώβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Η προσωπική κράτηση επιβάλλεται ως αναγκαστικό μέτρο, αφενός μεν προς είσπραξη των δημοσίων εσόδων και αφετέρου κατά εμπόρων για εμπορικές απαιτήσεις ή και για απαιτήσεις από αδικοπραξίες. ...

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.)
ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.8232.651, 6948.351478, 210.6124.910, FAX:210.6140.024
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Π.Ε.Φ.Ε.: Αντιπρόεδρος ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ 6932-215508

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ»

Η προσωπική κράτηση επιβάλλεται ως αναγκαστικό μέτρο, αφενός μεν προς είσπραξη των δημοσίων εσόδων και αφετέρου κατά εμπόρων για εμπορικές απαιτήσεις ή και για απαιτήσεις από αδικοπραξίες.
Στην πρώτη περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 231 – 243 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και στη δεύτερη περίπτωση οι διατάξεις των άρθρων 1047 – 1054 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
(Α) Προσωπική κράτηση κατά οφειλετών του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (π.χ.Ι.Κ.Α.) άρθρα 231-243 Κ.Δ.Δ.
 Σήμερα ισχύει ο Ν.2717/1999 – άρθρα 231-243.
 Το ΣτΕ διαχωρίζει (με τη νομολογία του) τα χρέη προς τα Ν.Π.Δ.Δ. από τα χρέη προς το Δημόσιο.
 Αα)  Χρέη προς Ν.Π.Δ.Δ.
Για τα χρέη των οφειλετών προς τα Ν.Π.Δ.Δ. το ΣτΕ έχει αποφανθεί ότι μετά την έναρξη ισχύος του Κ.Δ.Δ. καταργήθηκαν οι διατάξεις του Ν.1867/1989 με τις οποίες προεβλέπετο η δυνατότητα επιβολής προσωπικής κράτησης για χρέη προς το Ι.Κ.Α. και με το μέτρο τούτο διατηρήθηκε μόνο ως προς το Δημόσιο (ΣτΕ 2858-9/2003 ολομ.)
 Αβ) Χρέη προς το Δημόσιο.
Το ΣτΕ έχει αποφανθεί ότι το μέτρο αυτό που προβλέπεται από το Ν.2717/99 (άρθρα 231-243) αντίκειται στο Σύνταγμα (ΣτΕ 2611/2004 Τμήμα Στ΄ 7μελές), λόγω σπουδαιότητας του θέματος παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια.
(Β) Προσωπική κράτηση για εμπορικά χρέη και για απαιτήσεις από αδικοπραξίες (άρθρα 1047-1054 Κ.Π.Δ.).
 Άρθρο 1047 Κ.Π.Δ.
 Διατάσσεται προσωπική κράτηση κατά εμπόρων για εμπορικές απαιτήσεις, καθώς και για απαιτήσεις από αδικοπραξίες. Διάρκεια έως ένα έτος.
 Άρθρο  1048 Κ.Π.Δ.
 Δεν επιτρέπεται κράτηση: α) κατά ανηλίκων, β) κατά Βουλευτών, γ) κατά κληρικών, δ) κατά υπερηλίκων (άνω 65 ετών).
 Άρθρο 1049  Κ.Π.Δ.
 Απαγορεύεται η σύλληψη: α) στον τόπο όπου συνεδριάζει δικαστήριο και όσο διαρκεί η συνεδρίαση, β) σε τόπο Ιερουργίας και γ) από 1-31 Αυγούστου.
(Γ) Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά  δικαιώματα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.2462/1997, ορίζονται:
 «Κανείς δεν φυλακίζεται αποκλειστικά λόγω της αδυναμίας του να εκπληρώσει συμβατική υποχρέωση».
 Εσφαλμένα δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι μετά από αυτό καταργήθηκε η προσωπική κράτηση για εμπορικά χρέη.
 Τα δικαστήρια έχουν διαφορετική γνώμη και υπάρχουν αποφάσεις (Αρ.Πάγος 1567/2000, 60/2001, 1635/2001) ότι το άρθρο 11 του Συμφώνου απλώς παρέχει τη δυνατότητα στον οφειλέτη να ματαιώσει την προσωπική του κράτηση, αποδεικνύοντας την αδυναμία του να εκπληρώσει τη συμβατική του υποχρέωση και ΔΕΝ κατάργησε τις διατάξεις περί προσωπικής κράτησης κατά εμπόρων για εμπορική αιτία ή για αδικοπραξία.
 Επομένως προσωπική κράτηση κατά το άρθρο 1047 Κ.Π.Δ. για εμπορικά χρέη μπορεί πλέον να διαταχθεί μόνο κατ’ εκείνου που έχει την οικονομική δυνατότητα να εκπληρώσει τη συμβατική του υποχρέωση πλην όμως το αποφεύγει από πρόθεση, ιδίως με απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων ή με άλλες ενέργειες που ματαιώνουν την ικανοποίηση του δανειστή.
 
    Μετά τιμής για το Δ.Σ.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης