Αποτελέσματα live αναζήτησης

Που θα εκδίδουν οι αλλοδαπές εταιρείες τα τιμολόγιά τους

5 Οκτώβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Αποκλειστικά και μόνο στα κεντρικά τους καταστήματα ή στις συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις θα εκδίδουν οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα τα τιμολόγια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτό αναφέρει σε διευκρινιστική του εγκύκλιο ....

Αποκλειστικά και μόνο στα κεντρικά τους καταστήματα ή στις συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις θα εκδίδουν οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα τα τιμολόγια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Αυτό αναφέρει σε διευκρινιστική του εγκύκλιο το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών από τις εταιρείες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, οι οποίες μπορούν να παρέχουν μετά την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα τόσο στα κεντρικά τους καταστήματα ή σε συνδεδεμένες μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, κατάρτισης μελετών, διαφήμισης κ.λπ.

Ειδικότερα, το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου ΠΟΛ:1118/2006 η οποία βρίσκεται και στον κό0μβο μας, έχει ως εξής:

Θέμα: Εκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών από τις εταιρείες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Α.Ν. 89/1967, μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του Ν. 3427/2005

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 89/67, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 27 του Ν. 3427/2005, αλλοδαπές εταιρείες μπορούν να εγκαθίστανται στην Ελλάδα με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές, υπό την έννοια του άρθρου 42 ε του κ.ν. 2190/20, μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, ελέγχου ποιότητας παραγωγής προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων, διαφήμισης και μάρκετινγκ, επεξεργασίας στοιχείων, λήψης και παροχής πληροφοριών και έρευνας και ανάπτυξης. Επίσης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 του Α.Ν. 89/67, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 28 του Ν. 3427/2005, τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών αυτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, τα οποία εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, προσδιορίζονται με την προσθήκη ενός ποσοστού κέρδους στο σύνολο των πάσης φύσης εξόδων και αποσβέσεών τους, πλην του φόρου εισοδήματος.


2. Περαιτέρω με βάση τις διατάξεις των άρθρων 2, 4 και 12 του ΠΔ 186/1992 (ΚΒΣ), οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις του Α.Ν. 89/67 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3427/2005) έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία και κατά συνέπεια για την παροχή υπηρεσιών σε άλλους επιτηδευματίες (επιχειρήσεις κ.λπ.) εντός ή εκτός της χώρας υποχρεούνται να εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

3. Με την εγκύκλιο 1013874/390/ΔΜ/ ΠΟΛ 1022/9.2.2006 (σχετ. η παράγραφος 2 του κεφαλαίου ΙΙΙ), με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 27 - 35 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α) σχετικά με την τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων του Α.Ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132/Α) και παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, διευκρινίστηκε ότι οι εταιρίες που είχαν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του Α.Ν. 89/67 ή θα υπάγονταν στις διατάξεις αυτές μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του Ν. 3427/2005, θα εξακολουθήσουν να τηρούν τα βιβλία που τηρούσαν μέχρι τότε, δηλαδή βιβλία Β κατηγορίας (θεωρημένα όταν τηρούνται χειρόγραφα και αθεώρητα όταν τηρούνται μηχανογραφικά με θεωρημένη μηνιαία κατάσταση βιβλίου εσόδων - εξόδων).


4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις του Α.Ν. 89/67 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 3427/2005, εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών αποκλειστικά και μόνο στα κεντρικά τους καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις υπό την έννοια του άρθρου 42 ε του κ.ν. 2190/1920, για τις υπηρεσίες που τους παρέχουν σύμφωνα με την εκάστοτε σχετική εγκριτική Απόφαση περί υπαγωγής στις διατάξεις του Α.Ν. 89/67 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 3427/2005) του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, στον χρόνο που ορίζεται από τις κατ ιδίαν διατάξεις του άρθρου 12 του ΠΔ 186/1992 (Κ.Β.Σ.), κατά περίπτωση.
5. Διευκρινίζεται ότι τα ως άνω τιμολόγια σε περίπτωση χειρόγραφης έκδοσης φέρουν θεώρηση (άρθρο 19 ΚΒΣ και εξαιρέσεις σε Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003), ενώ σε περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσης φέρουν σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ (Ν. 1809/1988 και Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2003).

Σχετική Εγκύκλιος

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/5747Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης