Οι καταχρηστικοί όροι των συμβάσεων «σβήνουν» με νόμο

Οικονομικές Ειδήσεις

2 Οκτώβριος 2006
ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΕΙΨΗ των καταχρηστικών όρων από τις τραπεζικές ή άλλες συμβάσεις επιδιώκει το υπουργείο Ανάπτυξης με την τροποποίηση του Ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή. Οπως τονίστηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή... Taxheaven.gr

ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΕΙΨΗ των καταχρηστικών όρων από τις τραπεζικές ή άλλες συμβάσεις επιδιώκει το υπουργείο Ανάπτυξης με την τροποποίηση του Ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή. Οπως τονίστηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή, που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στα Ιωάννινα, υπό το γενικό γραμματέα Καταναλωτή, Αθαν. Σκορδά, το σχέδιο νόμου που θα δώσει ίσως και αυτή την εβδομάδα στη δημοσιότητα ο υπουργός Ανάπτυξης, Δ. Σιούφας, μεταξύ άλλων, θα προβλέπει την κατάργηση από τις συμβάσεις όσων όρων είχαν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

Σε ό,τι αφορά την απάλειψη και στο μέλλον νέων καταχρηστικών όρων, το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στον υπουργό Ανάπτυξης να διατάξει την απάλειψη γενικού όρου συναλλαγών που έπειτα από Συλλογική Αγωγή κρίθηκε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως καταχρηστικός. Ο υπουργός θα μπορεί επίσης να ορίζει κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το γενικό γραμματέα Καταναλωτή, Αθ. Σκορδά, πέραν της παρέμβασης που θα γίνει για τους καταχρηστικούς όρους, το υπουργείο Ανάπτυξης με τη νομοθετική πρόταση περί προστασίας των καταναλωτών καινοτομεί και ως προς τα εξής:

* Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης στην περίπτωση των συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος (άρθρο 3 παρ. 4 - σελ. 7-8).

* Εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης οι συμβάσεις εξ αποστάσεως που έχουν ως αντικείμενο βιβλία και δεδομένα που αποτυπώνονται σε δίσκους ψηφιακής εγγραφής, όταν αποσφραγίζεται η ειδική ταινία ασφαλείας (άρθρο 4 παρ. 10 - σελ. 11).

* Προβλέπονται προϋποθέσεις για την εγγραφή των προμηθευτών προϊόντων εξ αποστάσεως στο ειδικό μητρώο που τηρείται στο ΥΠΑΝ (Δεν επιτρέπεται η εγγραφή τους στο μητρώο εφόσον τους έχουν επιβληθεί και δεν υπήρξε συμμόρφωση κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων για την προστασία του καταναλωτή) (άρθρο 4 παρ. 14α - σελ. 13)

* Θεσπίζεται υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή από τον προμηθευτή για την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος (άρθρο 5 παρ. 3β - σελ. 26)

* Θεσμοθετείται δικαίωμα του καταναλωτή να απαιτήσει την επιδιόρθωση του προϊόντος από τον πωλητή, ανεξαρτήτως της τυχόν υποχρέωσης παροχής τεχνικής υποστήριξης, από τρίτο πρόσωπο και δικαίωμα να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του επισκευαζόμενου προϊόντος, εφόσον ο χρόνος διόρθωσης υπερβαίνει τις 10 εργάσιμες μέρες (άρθρο 5 παρ. 3 γ και παρ. 5 - σελ. 26 και 27).

* Δίνεται ευρύτερος ορισμός της έννοιας «ελαττωματικό προϊόν». Συγκεκριμένα περιλαμβάνει πλέον και τα προϊόντα που δεν έχουν την προβλεπόμενη απόδοση σύμφωνα με τις δυνατότητές τους (άρθρο 6 παρ. 5 - σελ. 28).

* Προβλέπεται διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών, με τη θέσπιση συγκεκριμένων υποχρεώσεων των παραγωγών (κυρίως όσον αφορά την πληροφόρηση των καταναλωτών και την απόσυρση από την αγορά των επικίνδυνων προϊόντων) (άρθρο 7 παρ. 7 - σελ. 31).

* Προστίθεται άρθρο για την ψυχική υγεία των ανηλίκων (νέα άρθρο 7α - σελ. 33).

* Προστίθεται άρθρο για τις συμβάσεις που συνάπτονται με μονάδες αδυνατίσματος και επιχειρήσεις γυμναστηρίων (νέο άρθρο 8α - σελ. 36).

* Προστίθεται άρθρο για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (νέο άρθρο 9α - σελ. 39), το οποίο ρυθμίζει μεταξύ άλλων και τη διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών (και γι΄αυτό το λόγο καταργείται το άρθρο 9 για τη διαφήμιση) και το οποίο ενσωματώνει το ελληνικό δίκαιο την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Το άρθρο αυτό περιέχει ρυθμίσεις για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, τις παραπλανητικές πράξεις και παραλείψεις και τις επιθετικές εμπορικές πολιτικές.

* Καθιερώνεται η οργάνωση των καταναλωτικών οργανώσεων σε δεύτερο βαθμό. Επίσης ορίζονται τα βιβλία που οφείλουν να τηρούν οι καταναλωτικές οργανώσεις και οι επιτρεπόμενες πηγές χρηματοδότησης. Ακόμα, συστήνεται επιτροπή για την πιστοποίηση της πραγματικής λειτουργίας των ενώσεων καταναλωτών και τήρησης των κανόνων χρηματοδότησής τους. Τέλος, ορίζεται η μη δυνατότητα κρατικής επιχορήγησης ή επιχορήγησης από ΟΤΑ των ενώσεων καταναλωτών που δεν έχουν λάβει την πιστοποίηση της προαναφερόμενης επιτροπής (άρθρο 10 παρ. 2 & 5 & 10 - σελ. 47 & 48 & 49 - 50).

* Καθιερώνεται υποχρέωση των καταναλωτικών ενώσεων να διαθέτουν τα στοιχεία βάσει των οποίων προβαίνουν σε ανακοινώσεις προς τους καταναλωτές σε κάθε ενδιαφερόμενο (Τύπο - Υπ. Ανάπτ. - Εν. Κατ/τών κ.λπ.) (άρθρο 10 παρ. 22 - σελ. 53).

* Ισχυροποιείται ο θεσμός του φιλικού διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών, με την υπαγωγή των Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών στην ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (άρθρο 11 - σελ. 53).

* Τροποποιείται η σύνθεση και η ονομασία του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή ΕΣΚ σε Εθνικό Συμβούλιο Αγοράς και Καταναλωτών. Ακόμα ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας του (άρθρο 12 παρ. 1 & 2 - σελ. 56 - 58).

* Συστήνεται Ινστιτούτο Μελετών Αγοράς και Καταναλωτή (ΙΜΑΚ) και ρυθμίζονται οι αρμοδιότητές του (νέο άρθρο 12α - σελ. 58).

* Καταργείται η Επιτροπή προστασίας των καταναλωτών των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (άρθρο 13 - σελ. 59).

* Ρυθμίζεται η διαδικασία συμμετοχής των εκπροσώπων των ενώσεων καταναλωτών σε συλλογικά όργανα φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (νέο άρθρο 13 - σελ. 60).

* Αναπροσαρμόζεται το ανώτατο και κατώτατο όριο των χρηματικών προστίμων που δύναται να επιβάλει ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή για παραβάσεις των διατάξεων του ν. 2251/1994. Ακόμα, ορίζεται υποχρέωση των προμηθευτών να απαντούν μέσα στην οριζόμενη προθεσμία στις καταγγελίες των καταναλωτών που τους διαβιβάζονται από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και κυρώσεις για τη μη τήρηση της προαναφερόμενης προθεσμίας. Τέλος, καθιερώνεται δικαίωμα του γενικού γραμματέα Καταναλωτή να δημοσιοποιεί τις επιβαλλόμενες κυρώσεις για λόγους προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών (άρθρο 14 - σελ. 60 - 61).

Τράπεζες και ασφαλιστικές

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα ως καταχρηστικοί όροι έχουν ορισθεί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις η καταβολή εξόδων για τα στεγαστικά δάνεια, η ποινή προεξόφλησης δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, η προμήθεια για την ανάληψη μετρητών, η εκδίκαση των συλλογικών αγωγών μετά από τα δικαστήρια των Αθηνών και η αναπροσαρμογή των τιμολογίων (κυρίως των ασφαλιστικών εταιρειών) με κριτήρια που δεν είναι αντικειμενικά, προβλέψιμα και εύλογα για τον καταναλωτή.

Πηγή Ναυτεμπορική