Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διευκρινίσεις από το Υπ.Αν. αναφορικά με την καταχώρηση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και αποστολή ανακοίνωσης στο Εθνικό Τυπογραφείο

Η σχετική εγκύκλιος αναφέρει:

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με την ύπαρξη ή μη υποχρέωσης για την αποστολή ανακοίνωσης προς το Εθνικό Τυπογραφείο περί της καταχώρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων των ανωνύμων εταιριών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στην περίπτωση κατά την οποία η ανώνυμη εταιρία εμπίπτει στην παράγραφο 2 του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/1920 και δεν υποχρεούται να εκλέξει ελεγκτές για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Για το θέμα έχει κατ’ αρχήν εκδοθεί η με ΑΠ Κ2 - 9684/14.9.2009 εγκύκλιος ήδη από το 2009, η οποία και επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας. Τα οριζόμενα στην εν λόγω εγκύκλιο πρέπει να συμπληρωθούν δεδομένων των αλλαγών που έχει επιφέρει ο ν. 3419/2005 περί Γ.Ε.ΜΗ..

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των κ.ν. 2190/1920, ν. 3419/2005 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ως και της Υ.Α. Κ1-884 οικ./19.4.2012 (Β 1420/30-04-2012), στη μερίδα ανωνύμου εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση, (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας (άρθρο 7α παρ. 1 περ. ζ’ του κ.ν. 2190/19201 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 της Υ.Α. Κ1-884 οικ./19.4.2012, το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920).

Περαιτέρω, στο άρθρο 16 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ορίζονται τα εξής:

«Άρθρο 16
Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου
1. α) Η εμπορική δημοσιότητα πραγματοποιείται με:
αα) Την καταχώριση, αρχική ή μεταγενέστερη, στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο, και
ββ) τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή, κατά περίπτωση, το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, των πράξεων και στοιχείων για τα οποία επιβάλλεται υποχρέωση δημοσιότητας.
γγ) Ειδικά ως προς τους υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 2α του άρθρου 13, δεν θίγονται οι διατάξεις της ειδικής νομοθεσίας οι οποίες προβλέπουν διατυπώσεις δημοσίευσης των καταχωρίσεων. Στην περίπτωση αυτή, η ολοκλήρωση της εμπορικής δημοσιότητας προϋποθέτει επιπλέον και την τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στην παράγραφο 2α του άρθρου 13.
Στους υπόχρεους της παραγράφου 2α του άρθρου 132  του ν. 3419/2005 περιλαμβάνονται και οι ανώνυμες εταιρίες, για τις οποίες απαιτείται η αρμόδια για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία να αποστείλει, αυτεπαγγέλτως, στο Εθνικό Τυπογραφείο ανακοίνωση για τη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., με περιληπτική αναφορά του περιεχομένου της καταχώρισης και του χρόνου διενέργειας αυτής, όπως εξάλλου προβλέπει και η διάταξη της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, της οποίας η ισχύς δεν θίγεται.

Στη συγκεκριμένη διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7β3  του κ.ν. 2190/1920 εισάγεται και ειδικός τρόπος δημοσίευσης ορισμένων από τα καταχωριζόμενα στοιχεία της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920. Συγκεκριμένα ο νόμος απαιτεί οι αρχικές και οι τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β, δημοσιεύονται στο σύνολό τους είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή.

1 Άρθρο 7α.
Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
"1. Πράξεις και στοιχεία ημεδαπών Ανωνύμων Εταιρειών.
Σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία:
..............
ζ. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας.
Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τον πιστοποιούν.

2 Άρθρο 13
Δημοσιεύσεις
2.α) Αν η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε περαιτέρω καταχώριση, μεταβολή ή Διαγραφή αφορά ανώνυμες εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ευρωπαϊκές εταιρίες, ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών στην ημεδαπή, που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ, ζ` και η` της παραγράφου 1 του άρθρου 1, η αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει, αυτεπαγγέλτως, στο Εθνικό Τυπογραφείο ανακοίνωση για τη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., με περιληπτική αναφορά του περιεχομένου της καταχώρισης, μεταβολής ή Διαγραφής και του χρόνου διενέργειας αυτών. Προϋπόθεση της αποστολής της ανακοίνωσης αποτελεί η προηγούμενη καταβολή από τον υπόχρεο των τελών δημοσίευσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών - Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης εγγραφής, καταχώρισης, μεταβολής ή Διαγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 11, η υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει τη σχετική ανακοίνωση στο Εθνικό Τυπογραφείο και επιβάλλει τα σχετικά τέλη στον υπόχρεο.

3 Άρθρο 7β.
Δημοσιότητα
""Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας".
"1. Η δημοσιότητα πραγματοποιείται:
β. Με τη δημοσίευση, με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρείας, στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών των Πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, τροποποιούμενης ανάλογα της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 1599/86 "Σχέσεις Κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α` 75/1986). Κατ` εξαίρεση οι αρχικές και οι τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β, δημοσιεύονται στο σύνολό τους είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή.

Ωστόσο ο ειδικός αυτός τρόπος δημοσίευσης καλύπτει μέρος των καταχωριζόμενων και υποβαλλόμενων σε δημοσιότητα στοιχείων της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920. Έτσι, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας για το προσάρτημα και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν έχει παρασχεθεί η απαραίτητη πληροφόρηση (δημοσιότητα) όπως απαιτείται τόσο από τα άρθρα 13 και 16 του ν. 3419/2005 ως ισχύει όσο και από το άρθρο 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 περί της καταχώρισης αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ..

Συνεπώς, ανεξαρτήτως της εκλογής ή μη ελεγκτών από τη Γενική Συνέλευση ανωνύμου εταιρίας, στις περιπτώσεις που ο νόμος επιτρέπει τη μη εκλογή, είναι απαραίτητη η δημοσίευση στο ΦΕΚ της ανακοίνωσης περί της καταχώρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται και το προσάρτημα, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (εφόσον υπήρξε έκθεση ελεγκτή).

Εφιστούμε την προσοχή σας αναφορικά με την ημερομηνία καταχώρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η διαδικασία καταχώρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των ανωνύμων εταιρειών και η δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ ακολουθεί τον εξής βηματισμό:

1. Καταχώριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις

Σύμφωνα με την περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920, σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι αρχικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και, εφόσον υπάρξει περίπτωση, και οι τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας.

Συνεπώς ημερομηνία καταχώρισης των αρχικών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η οποία και πρέπει να μνημονεύεται στη σχετική ανακοίνωση που αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. είναι η ημερομηνία που αυτές καταχωρίζονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. κατά την υποβολή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο και όχι κατά την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση, δεδομένου ότι στο σχετικό άρθρο δεν προβλέπεται καταχώριση των εγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Υφίσταται επίσης αυτοτελής υποχρέωση των ανωνύμων εταιριών να υποβάλλουν, μαζί με το πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων (άρθρο 43β παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει), χωρίς ωστόσο στην εν λόγω διάταξη να γίνεται μνεία περί καταχώρισης ή περί δημοσιότητας αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, κατά την προσκόμιση των στοιχείων που προβλέπονται στην περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920, η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στην καταχώριση αυτών στην μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. και συντάσσει σχετική ανακοίνωση περί της καταχώρισης (στην οποία μνημονεύει την ημερομηνία και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης), την οποία αναρτά στο Γ.Ε.ΜΗ. Στην εν λόγω ανακοίνωση προσαρτά και τα στοιχεία του β’ εδαφίου της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 (ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και, εφόσον υπάρχει, έκθεση ελεγκτή), τα οποία και αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο και τα αναρτά στο Γ.Ε.ΜΗ

2. Καταχώριση απόφασης Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις και/ή την εκλογή ελεγκτών

Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

Α) Εταιρεία που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/1920, δηλ στον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών της καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης

Στην περίπτωση αυτή, κατά την προσκόμιση του πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στην καταχώριση αυτού και συντάσσει εκ νέου ανακοίνωση, την οποία αναρτά στο Γ.Ε.ΜΗ. και την αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο. Στην εν λόγω ανακοίνωση γίνεται μνεία τόσο για την καταχώριση του Πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (με την ανάλογη ημερομηνία και τον σχετικό Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης) όσο και για την καταχώριση των στοιχείων του β’ εδαφίου της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 (με την ημερομηνία και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης που έχει ήδη ληφθεί κατά το προηγούμενο βήμα 1 ανωτέρω).

Β) Εταιρεία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/1920, δηλ στον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών της καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης

Στην περίπτωση αυτή, κατά την οποία η τακτική Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας προβαίνει και σε εκλογή ελεγκτών, κατά την προσκόμιση του πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στην καταχώριση αυτού και αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο ενιαία ανακοίνωση περί της καταχώρισης τόσο του συνόλου των στοιχείων της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920 (με την ημερομηνία και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης που έχει ήδη ληφθεί κατά το βήμα 1 ανωτέρω) όσο και περί της καταχώρισης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση (τη χρήση εντός της οποίας λαμβάνει χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση), ανακοίνωση την οποία αναρτά και στο ΓΕΜΗ.

Με την υπό 2. ενέργεια ολοκληρώνονται οι διατυπώσεις δημοσιότητας όπως αυτές προβλέπονται στα σχετικά άρθρα τόσο του ν. 3419/2005 (άρθρα 13 και 16) όσο και του κ.ν. 2190/1920 (άρθρα 7α παρ. 1 περ. ζ’ σε συνδυασμό με 7β παρ. 1 περ’ β ως και άρθρο 43β παρ. 6).


Δείτε την εγκύκλιο στο φορολογικό αρχείο του κόμβουΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης