Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1329/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2006 όσον αφορά τις διερμηνείες 8 και 9 της Επιτροπής (ΕΔΔΠΧΠ).

19 Σεπτέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1329/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2006 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)αριθ. 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις διερμηνείες 8 και 9 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1329/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2006 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)αριθ. 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις διερμηνείες 8 και 9 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Eχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (1), και ιδίως το Αρθρο 3 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής (2) υιοθετήθηκαν ορισμένα από τα υφιστάμενα στις 14 Σεπτεμβρίου 2002 διεθνή λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες.

(2) Στις 12 Ιανουαρίου 2006, η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ) δημοσίευσε την διερμηνεία 8 της ΕΔΔΠΧΠ Πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 2. H ΕΔΔΠΧΠ 8 διευκρινίζει ότι το λογιστικό πρότυπο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών εφαρμόζεται σε συμφωνίες, στις οποίες οντότητα φαίνεται να προβαίνει σε παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών έναντι μηδενικού ή ανεπαρκούς ανταλλάγματος.

(3) Την 1η Μαρτίου 2006, ΕΔΔΠΧΠ δημοσίευσε την διερμηνεία 9 της ΕΔΔΠΧΠ Επανεκτίμηση ενσωματωμένων παραγώγων. ΕΔΔΠΧΠ 9 διευκρινίζει ορισμένες πτυχές της αντιμετώπισης των ενσωματωμένων παραγώγων βάσει του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: αναγνώριση και επιμέτρηση.

(4) Οι διαβουλεύσεις με την ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας για θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (EFRAG) επιβεβαιώνουν ότι ΕΔΔΠΧΠ 8 και ΕΔΔΠΧΠ 9 πληρούν τα τεχνικά κριτήρια έγκρισης που ορίζονται στο Αρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002.

(5) Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 πρέπει να τροποποιηθείανάλογα.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Κανονιστικής Επιτροπής Λογιστικών Θεμάτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

(1) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ.1.

(2) ΕΕ L 261 της 13.10.2003, σ.1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 708/2006 (ΕΕ L 122 της 9.5.2006, σ. 19).

Αρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 τροποποιείται ως εξής:

1) Προστίθεται διερμηνεία 8 της Επιτροπής Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής (ΕΔΔΠΧΠ) Πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2) Προστίθεται διερμηνεία 9 της Επιτροπής Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Διερμηνειών των Πληροφόρησης 2, όπως ορίζεται Διερμηνειών των Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ) Επανεκτίμηση ενσωματωμένων παραγώγων, όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Αρθρο 2

1. Οι εταιρείες εφαρμόζουν την ΕΔΔΠΧΠ 8 όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από την ημερομηνία έναρξης του οικονομικού τους έτους 2006 το αργότερο, εκτός από τις εταιρείες με ημερομηνίες έναρξης τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, το Μάρτιο τον Απρίλιο, οι οποίες εφαρμόζουν την ΕΔΔΠΧΠ 8 από την ημερομηνία έναρξης του οικονομικού έτους 2007 το αργότερο.

2. Οι εταιρείες εφαρμόζουν την ΕΔΔΠΧΠ 9 όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από την ημερομηνία έναρξης του οικονομικού τους έτους 2006 το αργότερο, εκτός από τις εταιρείες με ημερομηνίες έναρξης τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, το Μάρτιο, τον Απρίλιο τον Μάιο, οι οποίες εφαρμόζουν την ΕΔΔΠΧΠ 9 από την ημερομηνία έναρξης του οικονομικού έτους 2007 το αργότερο.

Αρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,8 Σεπτεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή Charlie McCREEVY

Μέλος της Επιτροπής

 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης