Πως θα δηλώνονται οι τόκοι των καταθέσεων στη φορολογική δήλωση

Οικονομικές Ειδήσεις

2 Ιούλιος 2013
Taxheaven.gr

Επανερχόμαστε στο θέμα της αναγραφής των τόκων στις φετινές φορολογικές δηλώσεις καθότι κυκλοφορούν δημοσιεύματα από διάφορα μέσα που μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ. ΟΙΚ.  ΠΟΛ. 1155/26.6.2013 "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων" (άρθρο 3 παρ. 2), είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων του φορολογουμένου ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και των απαλλασσόμενων από το φόρο εισοδημάτων. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.
Στις περιπτώσεις κοινών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει, σε κάθε περίπτωση, την διακριτική ευχέρεια να κρίνει διαφορετικά.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Κου Θεοχάρη οι τόκοι θα προ συμπληρωθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες στους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης του πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού.
Ωστόσο, θα μπορούν όλοι οι δικαιούχοι ανάλογα με το ποσό των τόκων που τους αντιστοιχεί να διορθώσουν και να συμπληρώσουν τους ανάλογους κωδικούς κατά την διάρκεια συμπλήρωσης της δήλωσης .

Ποιο ποσό όμως αντιστοιχεί στον κάθε δικαιούχο;
Τι σημαίνει η φράση "Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει, σε κάθε περίπτωση, την διακριτική ευχέρεια να κρίνει διαφορετικά";

Για το θέμα θέμα αυτό υπάρχει ήδη οδηγία του ΥΠ.Οικονομικών από το 2011 στην οποία έχει αναφερθεί και σε Editorial του περιοδικού Λογιστική prosvasis ο Συνάδελφος Α.Αλωνιάτης.

Η απόφαση προβλέπει αναλυτικά:

ΕΥΟ 1105231/Δ12Α/22.7.2011

1. Με τα υπ’ αριθ. 1025717/557/Α0012/6.5.1996, 1080362/1634/Α0012/3.6.1996, 1052802/895/Α0012/4.6.1999, 1075223/147Β/Α0012/7.8.2009 έγγραφά μας, έχει γίνει δεκτό ότι σε περίπτωση τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης μετρητών σε ονόματα καταθετών περισσότερα του ενός, το ποσό των τόκων μετά την αφαίρεση του φόρου, καταρχήν μερίζεται ισομερώς μεταξύ των καταθετών και του κοινού λογαριασμού. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ έχει την εξελεγκτική εξουσία να ερευνά τα πραγματικά περιστατικά και να προσδιορίζει με άλλη βάση το ποσό των τόκων που αναλογεί σε κάθε συνδικαιούχο του κοινού λογαριασμού.

2. Επίσης με την υπ’ αριθ. 109465/1132/80012/ΠΟΛ.1124/25.11.2004 διαταγή μας, έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, το ποσό καταρχήν επιμερίζεται μεταξύ των συνδικαιούχων, ακόμη και των ανηλίκων, χωρίς να εξετάζεται αν υπάρχει θέμα γονικής παροχής ή δωρεάς.

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 1088561/1377/Α0012/24.9.1999 και 1022721/29/Α0012/12.3.2002 διαταγές, σε περίπτωση που από πρόσθετα στοιχεία που προσκομιστούν προκύπτει ότι το ποσό της κατάθεσης των συνδικαιούχων προέρχεται από εισοδήματα του ενός εξ’ αυτών, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει το εισόδημα μόνο ο ίδιος.

4. Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης της προέλευσης των κατατιθεμένων κεφαλαίων στην τράπεζα και ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία της αρμόδιας ΔΟΥ».Σχετικά με το ποσό των τόκων που θα συμπληρωθούν στους επίμαχους κωδικούς υπάρχει ήδη νομοθετική ρύθμιση στο νομοσχέδιο "Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., αναμόρφωση οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις φορολογίας εισοδήματος" το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία ψήφισης στην βουλή.

Η εν λόγω διάταξη προβλέπει:

7.    Στο τέλος  της παραγράφου 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τα εισοδήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. του οικονομικού έτους 2013 δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους, εφόσον το συνολικό καθαρό ποσό αυτών δεν υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ.».