Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης έως την 31 Ιουλίου

Συγκεκριμένα με την ΠΟΛ.1153/26.6.2013 δίνεται παράταση στην υποβολή από τους ελεγκτές του νόμου 3863/2008 (Ορκωτούς ελεγκτές) της  Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης των φορολογικών πιστοποιητικών της χρήσης 2012, στην βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει :

Η προθεσμία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/22.7.2011, για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει, για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε την 31.12.2012, παρατείνεται έως και την 31.07.2013.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης