Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών

8 Σεπτέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Σύμφωνα με ρητή διάταξη του άρθρου 32 § 2 του Ν.<a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7' rel='tag laws'>2238/1994</a>, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 § 20 του Ν.<a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/179' rel='tag laws'>2873/2000</a>, ο περιλαμβανόμενος στον ειδικό πίνακα μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους προσαυξάνεται κατά 100%, αν η ανακρίβεια των ....

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.)
ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.8232.651, 6948-351478, 210.6124.910, FAX:210.6140.024
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Π.Ε.Φ.Ε.: Αντιπρόεδρος  ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ 6932.215.508

Αθήνα, 8/9/2006
ΘΕΜΑ: Εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών

 Σύμφωνα με ρητή διάταξη του άρθρου 32 § 2 του Ν.2238/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 § 20 του Ν.2873/2000, ο περιλαμβανόμενος στον ειδικό πίνακα μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους προσαυξάνεται κατά 100%, αν η ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων της επιχειρήσεως οφείλεται σε ένα τουλάχιστον από τους εξής λόγους: 

α) Εκδίδει πλαστά ή εικονικά τιμολόγια ή νοθεύει τα φορολογικά στοιχεία.

β) Εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου δεν εκδίδει τουλάχιστον δύο φορές τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. στοιχεία αξίας ή διακινήσεως και η διαπίστωση αυτή γίνεται από διαφορετικούς ελέγχους. Η διακίνηση αγαθών χωρίς το προβλεπόμενο συνοδευτικό στοιχείο θεωρείται ως μη έκδοση του οικείου στοιχείου.

γ) Όταν δεν διαφυλάσσει ή δεν επιδεικνύει  στον τακτικό φορολογικό έλεγχο τα βιβλία και στοιχεία.

δ) Όταν αποκρύπτει φορολογητέα ύλη που υπερβαίνει το 5% της δηλωθείσας και σε ποσό το 1.000.000δρχ, για διαχειριστικές περιόδους που κλείνουν μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2001. Για τις διαχειριστικές περιόδους που κλείνουν από 1 Ιανουαρίου 2002 και μετά όταν αποκρύπτει φορολογητέα ύλη που υπερβαίνει το 5% της δηλωθείσας και το ποσό των 2.950 ευρώ, σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ.46 και 28 παρ.3 του Ν.2948/2001.

ε) Όταν λειτουργεί χωρίς άδεια της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή λειτουργεί σε διεύθυνση που δεν δηλώθηκε.

στ) Όταν έχει αλλοιώσει τα δεδομένα της φορολογικής ταμειακής μηχανής. Οι περιπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ καταργήθηκαν με την παρ.5 του άρθρου 10 του Ν.3296/2004 η οποία ισχύει σύμφωνα με την περ.ι΄ του άρθρου 33 του Ν.3296/2004, από της δημοσιεύσεως του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 14/12/2004 και μετά.

ζ) Όταν εκδίδει πλαστά ή εικονικά ή λαμβάνει εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς την ποσότητα ή την αξία ή στη νόθευση αυτών. Η περίπτωση αυτή προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ. 8 του Ν.2992/2002 και ισχύει από 20 Μαρτίου 2002, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου. Αν υποθέσουμε ότι και για το επάγγελμα «Χ» προβλέπεται από το πίνακα των συντελεστών καθαρού κέρδους ή έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Εμπορίου συντελεστής καθαρού κέρδους π.χ. 15% και μια επιχείρηση έχει υποπέσει σε μια ή περισσότερες από τις παραπάνω παραβάσεις, κατά τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών, τα ακαθάριστα έσοδα θα πολλαπλασιασθούν με συντελεστή καθαρού κέρδους 30% (15% x 2). Όταν τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων προσδιορίζονται εξωλογιστικά, διότι τα βιβλία και στοιχεία κρίνονται ανακριβή για άλλους λόγους (π.χ. ανακριβής απογραφή ενάρξεως και λήξεως), καθώς και όταν οι επιχειρήσεις δεν τηρούν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ., στα οποία καταχωρούνται πρωτογενώς οι συναλλαγές ή τηρούν βιβλία κατώτερης κατηγορίας από τα οριζόμενα από τον Κ.Β.Σ., κατά τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών, ο μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους προσαυξάνεται κατά 50%.

1. Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 10 του Ν.3296/2004 αντικαταστάθηκε το πέμπτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.2238/1994, με τις οποίες καθορίζεται το ποσοστό προσαυξήσεως του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους. Με τις νέες διατάξεις, οι οποίες ισχύουν από της δημοσιεύσεως του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (14/12/2004), ορίζεται ότι προσαυξάνεται ο μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους κατά 40% όταν τα βιβλία των επιχειρήσεων κρίνονται ανακριβή ή οι επιχειρήσεις δεν τηρούν τα προβλεπόμενα για αυτές βιβλία και στοιχεία, στα οποία καταχωρούνται πρωτογενώς οι συναλλαγές ή τηρούν βιβλία κατώτερης κατηγορίας από τα οριζόμενα στον Κ.Β.Σ.

2. Με την παρ.4 του άρθρου 10 του Ν.3296/2004 προστέθηκε εδάφιο στην παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.2238/1994, με το οποίο ορίζεται ότι ο μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους δεν προσαυξάνεται όταν η τήρηση βιβλίων προκύπτει από υπέρβαση του ορίου των ακαθάριστων εσόδων της επιχειρήσεως και κατά το πρώτο έτος της υποχρεώσεως τηρήσεως βιβλίων αυτής.

3. Με την παρ.6 του άρθρου 10 του Ν.3296/2004 αντικαταστάθηκε το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.2238/1994. Με τη νέα διάταξη ορίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση ο συντελεστής καθαρού κέρδους που τελικά εφαρμόζεται ή αντιστοιχεί στα τελικά προσδιοριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 32, καθαρά κέρδη δεν μπορεί να είναι ανώτερος του 75%. Η ρύθμιση αυτή ισχύει, σύμφωνα με την περ.ι΄ του άρθρου 33 του Ν.3296/2004, από 14 Δεκεμβρίου 2004 και μετά.
    Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης