Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μπροστά στη φορολογική δήλωση (Μέρος β’) - τόκοι και επιστροφές φόρου

Μπροστά στη φορολογική δήλωση (Μέρος β’)

Editorial λογιστική prosvasis : τεύχος 374

… Και επειδή τα ζητήματα που έχουν προκύψει σχετικά με τη σωστή συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης είναι πολλά, συνεχίζουμε την προσπάθεια διευκρίνισης ορισμένων από αυτά.

δ) Τι γίνεται με τους τόκους και πώς θα τους δηλώσω;
Το «κλου» βέβαια της χρονιάς, πέρα από τον αριθμό παροχής ρεύματος, είναι και η δήλωση των τόκων καταθέσεων.
Πώς θα τους βρούμε; Πώς θα τους γράψουμε; Ποιος τους δηλώνει;
Ερωτήματα που αναμένουν την απάντησή τους. Μια απάντηση που δεν έρχεται και δεκάδες δηλώσεις που είναι έτοιμες για αποστολή , αλλά δεν αποστέλλονται και είναι σε αναμονή.
Αρκετοί φορολογούμενοι περιμένουν την «Πυθία» της «Καραγεώργη Σερβίας», να δώσει τον χρησμό της για τους τόκους.
Σεβαστή η ενημέρωση, από κανάλι σε κανάλι, του Γ.Γ. Εσόδων κ. Θεοχάρη για το ζήτημα, αλλά επειδή εμείς οι λογιστές έχουμε καεί στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι, δηλαδή περιμένουμε τις αποφάσεις εκείνες που θα μας καλύψουν και απέναντι στο κράτος και απέναντι στους πελάτες μας.

i. Χρειάζονται βεβαιώσεις για να δηλώσω τους τόκους;
Ναι και όχι. Σύμφωνα με τις ενημερώσεις του κ. Θεοχάρη, οι τράπεζες: Εθνική, Alpha Bank, Εurobank, Πειραιώς αλλά και οι θυγατρικές τους, θα αποστείλουν στοιχεία στη ΓΓΠΣ και αυτή με τη σειρά της θα τα ενσωματώσει στη δήλωση αυτόματα.
Για τις άλλες τράπεζες, πέρα από τις προαναφερόμενες, θα πρέπει ο φορολογούμενος να ζητήσει βεβαίωση.
Βέβαια ο φορολογούμενος θα πρέπει να ελέγξει σχολαστικά τα στοιχεία που υπάρχουν στο TAXIS. Αν υπάρχει λάθος, τότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να ζητήσει αναγκαστικά βεβαιώσεις από τις τράπεζες ώστε να αποδείξει ότι δεν είναι τα στοιχεία που αναγράφονται στο Ε1 σωστά και να δικαιολογήσει τα δικά του στοιχεία.

ii. Από ποιο ποσό και πάνω θα δηλωθούν οι τόκοι;
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο "ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ " που κατατέθηκε στις 11 ιουνίου στην βουλή ρυθμίζεται το θέμα της υποβολής των τόκων άνω των 250 ευρώ στην φορολογική δήλωση.
Η διάταξη που θα ψηφιστεί έχεις ως εξής:
---
7.Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τα εισοδήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. του οικονομικού έτους 2013 δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους, εφόσον το συνολικό καθαρό ποσό αυτών δεν υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ.».
---
Τι σημαίνει αυτό; Απλά αν έχετε καταθέσεις σε τρεις τράπεζες, θα αθροίσετε το ποσό των τόκων και αν αυτό είναι πάνω από 250 ευρώ θα το αναγράψετε στη δήλωση. Αν αυτό είναι κάτω από 250 ευρώ είναι στην διακριτική σας ευχέρεια να το αναγράψετε.


iii. Πώς αναγράφουμε το ποσό των τόκων στη φορολογική δήλωση; Σε ποιους κωδικούς;
Το ποσό των τόκων δεν αναγράφεται ολόκληρο σε έναν κωδικό στον Πίνακα 6 του Ε1.
Το καθαρό ποσό αναγράφεται στον Κωδικό 659 (660) «3. Εισοδήματα που αποκτήσατε το 2012, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο, φορολογούνται με ειδικό τρόπο, καθώς και από μερίσματα ημεδαπής Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.» και οι τόκοι που έχουν παρακρατηθεί, στον Κωδικό 433 (434) «7. Φόρος που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα της περ. 3 και στα καθαρά κέρδη της περ. 6».
Π.χ. αν οι συνολικοί τόκοι είναι 1.000 ευρώ, ο παρακρατηθείς φόρος είναι 1.000 x 10% = 100 ευρώ.
Άρα θα γράψουμε στον Κωδικό 659: 900 ευρώ και στον Κωδικό 433: 100 ευρώ.
Βέβαια την εισφορά αλληλεγγύης θα την πληρώσουμε στα 1.000 ευρώ (για να μην ξεχνιόμαστε).


iv. Σε περίπτωση συνδικαιούχων σε έναν λογαριασμό, ποιος δηλώνει τους τόκους;
Για το θέμα αυτό, παραθέτουμε μία σχετική απόφαση της Διοίκησης:
«ΕΥΟ 1105231/Δ12Α/22.7.2011
Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τα υπ’ αριθ. 1025717/557/Α0012/6.5.1996, 1080362/1634/Α0012/3.6.1996, 1052802/895/Α0012/4.6.1999, 1075223/147Β/Α0012/7.8.2009 έγγραφά μας, έχει γίνει δεκτό ότι σε περίπτωση τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης μετρητών σε ονόματα καταθετών περισσότερα του ενός, το ποσό των τόκων μετά την αφαίρεση του φόρου, καταρχήν μερίζεται ισομερώς μεταξύ των καταθετών και του κοινού λογαριασμού. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ έχει την εξελεγκτική εξουσία να ερευνά τα πραγματικά περιστατικά και να προσδιορίζει με άλλη βάση το ποσό των τόκων που αναλογεί σε κάθε συνδικαιούχο του κοινού λογαριασμού.
2. Επίσης με την υπ’ αριθ. 109465/1132/80012/ΠΟΛ.1124/25.11.2004 διαταγή μας, έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, το ποσό καταρχήν επιμερίζεται μεταξύ των συνδικαιούχων, ακόμη και των ανηλίκων, χωρίς να εξετάζεται αν υπάρχει θέμα γονικής παροχής ή δωρεάς.
3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 1088561/1377/Α0012/24.9.1999 και 1022721/29/Α0012/12.3.2002 διαταγές, σε περίπτωση που από πρόσθετα στοιχεία που προσκομιστούν προκύπτει ότι το ποσό της κατάθεσης των συνδικαιούχων προέρχεται από εισοδήματα του ενός εξ’ αυτών, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει το εισόδημα μόνο ο ίδιος.
4. Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης της προέλευσης των κατατιθεμένων κεφαλαίων στην τράπεζα και ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία της αρμόδιας ΔΟΥ».
Εκείνο που θα πρέπει να διευκρινιστεί από την Διοίκηση είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στην περίπτωση που τα χρήματα θα δηλωθούν από ένα από τα πρόσωπα που είναι συνδικαιούχοι του λογαριασμού. Θα δηλωθεί στην τράπεζα ή στη ΔΟΥ;ε) Ποιοι θα περάσουν από την εφορία;
Παρά την καθιέρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, ώστε να αποφευχθεί η παρουσία των φορολογουμένων στις ΔΟΥ, οι πρώτες απόπειρες αποστολής δηλώσεων κατέδειξαν ότι εκατομμύρια φορολογούμενοι θα αναγκαστούν να πάνε στις ΔΟΥ.


i. Αν και ο νόμος ορίζει ότι οι φορολογούμενοι πρέπει να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά στην εφορία όταν πρόκειται για επιστροφή πάνω από 1.500 ευρώ, φαίνεται ότι ο κανόνας αυτός έλαβε τέλος. Φορολογούμενοι θα καλούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους στην εφορία ακόμη και αν η δήλωσή τους είναι χρεωστική.
Για την επιλογή των φορολογικών δηλώσεων που θα ελέγχονται, η Γενική Γραμματεία βγάζει λίστες «υπόπτων» βάσει συγκεκριμένων «κριτηρίων κινδύνου». Τα κριτήρια έχουν ήδη καθοριστεί και ενεργοποιούνται αυτόματα κάθε φορά που υποβάλλεται μια φορολογική δήλωση. Έτσι, με το που πατάει ο φορολογούμενος το κουμπί «υποβολή», ενημερώνεται (εφόσον πληροί τα κριτήρια) ότι πρέπει να προσέλθει στην εφορία με τα δικαιολογητικά του, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, προκειμένου να υπαχθεί σε έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα κριτήρια αυτά είναι:
- Η μεγάλη επιστροφή φόρου. Η έννοια «μεγάλη» όμως είναι διαφορετική σε σχέση με πέρυσι. Πλέον δεν υπάρχει το όριο των 1.500 ευρώ.
- Η εμφάνιση πολλών δαπανών, που εξακολουθούν να συνιστούν φορολογική έκπτωση, αναλογικά με το εισόδημα του φορολογούμενου. Στο στόχαστρο δηλαδή μπαίνουν μεγάλα δάνεια για απόκτηση κύριας κατοικίας, υψηλές ιατρικές δαπάνες και εξωφρενικά δίδακτρα σε φροντιστήρια ή ενοίκια για κύρια κατοικία.
- Η κάλυψη τεκμηρίων με «ύποπτα» ποσά: ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, κέρδη από… λαχεία κ.λπ.
Όσοι συλληφθούν, ύστερα από τον έλεγχο, να έχουν αναγράψει ψεύτικα ποσά στις φορολογικές τους δηλώσεις, θα καλούνται να κάνουν τροποποιητική δήλωση, θα πληρώνουν τη διαφορά φόρου που προκύπτει αλλά και πρόστιμο.

ii. Λάθη σε στοιχεία της δήλωσης: Για την ολοκλήρωση της υποβολής της δήλωσης πρέπει να επιβεβαιωθούν ορισμένα στοιχεία του φορολογούμενου, όπως για παράδειγμα η ημερομηνία γέννησης.
Αρκετές ημερομηνίες είναι λανθασμένες, λάθη που έχουν προκύψει από την μετάπτωση του συστήματος. Δεκάδες φορολογούμενοι είναι γεννημένοι την 1.1.1900 (να μην το μάθει ο Υπουργός Εργασίας μόνο!). Τα λάθη είναι αρκετά και αυτό θα οδηγήσει τους φορολογούμενους στις ΔΟΥ προκειμένου να διορθώσουν στο Μητρώο τα στοιχεία τους και μετά να μπορέσουν να στείλουν τη φορολογική τους δήλωση.
Βέβαια το θέμα θα μπορούσε να λυθεί πιο απλά, αν η ΓΓΠΣ έδινε τη δυνατότητα πρόσβασης των φορολογούμενων στο Μητρώο της Γραμματείας έτσι ώστε να διορθώσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους.

Απ. Αλωνιάτης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης