Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση για την υποβολή του Φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών έως την 10η Ιουλίου

Παράταση για την υποβολή του Φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών έως την 10η Ιουλίου προβλέπει το νομοσχέδιο "ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ "

Στις διατάξεις του νομοσχεδίου διευκρινίζεται και το ποιες επιχειρήσεις θεωρούνται συνδεδεμένες


Αναλυτικά :


Αιτιολογική έκθεση νομοσχεδίου
--
Με τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 αντικαθίστανται οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 17 του άρθρου 11 του ν. 4110/2013 (Α’ 17), δίδεται μεγαλύτερη προθεσμία για την κατάρτιση από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις του φακέλου τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών τους για τη χρήση 2012 και υποβολής του συνοδευτικού συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, προκειμένου, λόγω πρώτης εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων, να δοθεί χρόνος τόσο στη Διοίκηση για την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και τη δημιουργία εφαρμογής στην οποία θα υποβάλλεται ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών, όσο και στις επιχειρήσεις για να προετοιμαστούν.


Σχέδιο νόμου
--
3. α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικότερα ως συνδεδεμένες νοούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες:
α) συνδέονται λόγω της συμμετοχής της μιας στην άλλη επιχείρηση, κατέχοντας άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια, ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου.
β) συνδέονται με κάθε άλλη επιχείρηση που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%, βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου σε μία από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
γ) συνδέονται με κάθε άλλο πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή το πρόσωπο αυτό ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα καθοριστικής επιρροής στη λήψη των αποφάσεων της επιχείρησης ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο.
β. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε. διαγράφονται οι λέξεις «εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα» .

γ. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 39 Α του Κ.Φ.Ε. διαγράφονται οι λέξεις «η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα» .

δ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 11 του ν.4110/2013 ( Α’ 17) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«Ειδικά για τη διαχειριστική περίοδο που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2012 και λήγει μέχρι και την 30ή Μαΐου 2013, ο φάκελος τεκμηρίωσης καταρτίζεται και ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών υποβάλλεται μέχρι την 10η Ιουλίου 2013.»


Επιμέλεια Taxheaven

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης