Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέα του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC)

4 Σεπτέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) ανακοίνωσε σήμερα μια σειρά μέτρων που πήρε ως αποτέλεσμα της συνεχούς ανασκόπησης του προγράμματος εργασίας του και των πρακτικών της αγοράς. Όταν το IASB εξέτασε το τεχνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του τον Ιούνιο, επιβεβαίωσε την δέσμευσή του στο κοινό πρόγραμμα .....
Νέα του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC)

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) ανακοίνωσε σήμερα μια σειρά μέτρων που πήρε ως αποτέλεσμα της συνεχούς ανασκόπησης του προγράμματος εργασίας του και των πρακτικών της αγοράς. Όταν το IASB  εξέτασε το τεχνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του τον Ιούνιο, επιβεβαίωσε την δέσμευσή του στο κοινό πρόγραμμα εργασίας που περιγράφηκε στο Memorandum of Understanding με το Αμερικανικό Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (US FASB) που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2006.

Ταυτόχρονα, το IASB κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επικεντρώνοντας σε θέματα σχετικά με το συγχρονισμό των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και των διαβουλεύσεων, θα συνέχιζε τόσο να ενθαρρύνει τη συνεπή και αυστηρή εφαρμογή των ΔΠΧΠ όσο και να  διευκολύνει την ευρεία εισροή δεδομένων στο πρόγραμμα εργασίας του IASB.

Ακόλουθες διαβουλεύσεις με τους Θεματοφύλακες του ιδρύματος IASC, το Standards Advisory Council, και με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών, το IASB συμφώνησε στα ακόλουθα:

 * Αυξημένος χρόνος ανοχής για προετοιμασία για τα νέα πρότυπα: Το IASB αναγνωρίζει ότι πολλές χώρες χρειάζονται  χρόνο για μεταφράσεις και εφαρμογή των νέων προτύπων στην πράξη και με νόμο, όπου τα ΔΛΠ είναι νομικώς δεσμευτικά. Για να χορηγήσει τον απαιτούμενο χρόνο, το IASB σκοπεύει να επιτρέψει ένα ελάχιστο όριο ενός χρόνου ανάμεσα στην ημερομηνία έκδοσης εντελώς καινούργιων ΔΠΧΠ ή μεγάλων τροποποιήσεων σε υπάρχοντα ΔΠΧΠ και την ημερομηνία που θα πρέπει να εφαρμοστούν.

 * Αυξημένες ευκαιρίες για εισροή δεδομένων σε εννοιολογικά ζητήματα: Το IASB  και το FASB συμφώνησαν να δημοσιεύσουν έγγραφα προς συζήτηση, αντί να προχωρούν απευθείας σε προσχέδια εκθέσεων, για τους ξεχωριστούς τομείς του προγράμματος Εννοιολογικό Πλαίσιο.

Το IASB ανακοίνωσε στη συνεδρίασή του τον Ιούνιο ότι θα εκδώσει επίσης ένα έγγραφο προς συζήτηση ως το επόμενο βήμα του προγράμματός του Επιμέτρηση της Εύλογης Αξίας, που στοχεύει να  προσφέρει συνέπεια στην εφαρμογή των υπαρχουσών απαιτήσεων εύλογης αξίας. Η απόφαση να χρησιμοποιηθούν έγγραφα προς συζήτηση ως μέρος αυτών των προγραμμάτων σημαίνει ότι θα υπάρξουν τουλάχιστον δύο ευκαιρίες για δημόσιο σχολιασμό.

 * Δημόσιες συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης γύρω από θέματα κλειδιά: Το IASB θα οργανώσει δημόσιες συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης στο προσεχές μέλλον για δύο θέματα κλειδιά για τα οποία οι συμμετέχοντες έχουν εκφράσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πρώτο είναι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις για τις αρχές αναγνώρισης και επιμέτρησης στο ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις. Αυτές οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης θα λάβουν μέρος τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο αυτού του χρόνου.

Το δεύτερο είναι η φάση επιμέτρησης του προγράμματος Εννοιολογικό Πλαίσιο. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στο πεδίο των πιθανών ιδιοτήτων επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων του κόστους και της εύλογης αξίας, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την αρχική αναγνώριση όσο και μεταγενέστερα. Οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης θα λάβουν χώρα στο πρώτο τρίμηνο του 2007.

Κανένα νέο κύριο πρότυπο δεν θα τεθεί σε ισχύ πριν το 2009

Σε συνέπεια με τα βήματα που περιγράφηκαν πιο πάνω, το IASB δεν θα απαιτήσει την εφαρμογή νέων ΔΠΧΠ που δημιουργούνται ή μεγάλων τροποποιήσεων των υπαρχόντων προτύπων πριν από την 1 Ιανουαρίου 2009.

Ο ορισμός του 2009 ως πρώτη ημερομηνία της απαιτούμενης εφαρμογής νέων προτύπων θα δώσει επιπλέον στις χώρες που θα πρέπει να υιοθετήσουν τα ΔΠΧΠ μια ημερομηνία στόχο για την υιοθέτησή τους.

Απέχοντας από την απαίτηση να εφαρμοστούν νέα πρότυπα πριν από το 2009, το IASB θα δώσει επίσης τέσσερα χρόνια σταθερότητας στην πλατφόρμα των ΔΠΧΠ για εκείνες τις εταιρίες που υιοθέτησαν τα ΔΠΧΠ το 2005. Η καθιέρωση αυτής της προσέγγισης δεν εμποδίζει την δημοσίευση νέων προτύπων πριν από αυτή την ημερομηνία, και οι εταιρίες θα μπορούν να υιοθετούν  εθελοντικά ένα νέο πρότυπο  πριν από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ. Οι Διερμηνείες και οι μικρές τροποποιήσεις που αντιμετωπίζουν πιθανά προβλήματα που αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής δεν θα υπόκεινται σε αυτή την προσέγγιση.

Το IASB πιστεύει ότι αποσαφηνίζοντας τα σχέδιά του για τις ημερομηνίες ισχύος των συνεχιζόμενων προγραμμάτων θα ωφελήσει την αγορά, χωρίς να επηρεάσει την ικανότητα του IASB να επιδιώκει τους στόχους που περιγράφηκαν στο Memorandum of Understanding μεταξύ FASB - IASB το Φεβρουάριο του 2006. Αυτή η προσέγγιση στις ημερομηνίες ισχύος θα εφαρμοστεί σε όλα τα κύρια προγράμματα του IASB, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιγράφονται στο Memorandum of Understanding.

Κατά την ανάπτυξη του Memorandum of Understanding  το FASB και το IASB προέβλεπαν ότι, ενώ μερικά από τα κοινά τους προγράμματα θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2007,  θα ήταν ακατόρθωτο, καθώς χρειάζεται έρευνα, μελέτη, διαβουλεύσεις και δέουσα επεξεργασία, να ολοκληρώσουν πολλά από τα κοινά προγράμματα μέχρι το 2008. Η υιοθέτηση της προσέγγισης που αφορά τις ημερομηνίες ισχύος δεν αλλάζει αυτές τις προβολές. Αυτές οι κοινές προσπάθειες της FASB και του IASB στην επικέντρωση σε ζητήματα προτεραιότητας θα συνεισφέρουν στην εξάλειψη της ανάγκης για διευθέτηση για τις μη αμερικανικές εταιρίες που χρησιμοποιούν τα ΔΠΧΠ και είναι εισηγμένες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως περιγράφονται στον οδηγό.

Ανακοινώνοντας αυτά τα μέτρα, ο Sir David Tweedie, Πρόεδρος του IASB, είπε:

 Για εκείνους που εμπλέκονται με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα τελευταία χρόνια αποτέλεσαν χρόνια μεγάλης δραστηριότητας. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν όσους εμπλέκονται με την εφαρμογή των ΔΠΧΠ σε όλο τον κόσμο, ενώ μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε προόδους στην συνεισφορά μας για την κατάργηση της ανάγκης για διευθέτηση μέχρι το 2009. Το IASB άκουσε τις ανάγκες πολλών ενδιαφερομένων μερών και αναγνωρίζει τα οφέλη που θα προκύψουν από τη σταθερότητα μέχρι το 2009. Ταυτόχρονα, καλωσορίζουμε την επιθυμία πολλών από εκείνους που ακολουθούν τη διαδικασία θέσπισης  προτύπων να συνεισφέρουν πληρέστερα στο πρόγραμμα εργασίας μας.


Μετάφραση Ρένα ΛιαπάτηΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης