Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η IFRIC δημοσιεύει προτεινόμενη οδηγία για το ΔΛΠ 19 οροφή περιουσιακού στοιχείου και ελάχιστο όριο απαιτήσεων χρηματοδότησης

4 Σεπτέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των Οικονομικών Εκθέσεων (IFRIC) εξέδωσε σήμερα για δημόσιο σχολιασμό ένα προσχέδιο Διερμηνείας, την IFRIC D19 IAS 19 - Οροφή περιουσιακού στοιχείου: Διαθεσιμότητα Οικονομικών Παροχών και Ελάχιστο όριο Απαιτήσεων Χρηματοδότησης.....

Η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των Οικονομικών Εκθέσεων (IFRIC) εξέδωσε stiw 24/08 /06 για δημόσιο σχολιασμό ένα προσχέδιο Διερμηνείας, την IFRIC D19 IAS 19 - Οροφή περιουσιακού στοιχείου: Διαθεσιμότητα Οικονομικών Παροχών και Ελάχιστο όριο Απαιτήσεων Χρηματοδότησης.

Η IFRIC ανέπτυξε την προτεινόμενη Διερμηνεία ανταποκρινόμενη σε αιτήματα για διευκρινήσεις σχετικά με την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις θεσπισμένες ή τις συμβατικές ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης και τις απαιτήσεις από τα συνταξιοδοτικά στάνταρ, ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους.

Οι προτάσεις αποσαφηνίζουν τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζεται υπό φυσιολογικές συνθήκες το όριο του περιουσιακού στοιχείου που ο ισολογισμός ενός εργοδότη μπορεί να περιέχει από την άποψη του συνταξιοδοτικού του προγράμματος καθώς και τον τρόπο που τα συνταξιοδοτικά περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις μπορούν να επηρεαστούν όταν υπάρχει θεσπισμένη ή συμβατική ελάχιστη απαίτηση χρηματοδότησης.

Παρουσιάζοντας το προσχέδιο Διερμηνείας, ο Robert Garnett, Πρόεδρος της IFRIC και μέλος του IASB, είπε:

Πρόκειται για ένα δύσκολο πρόβλημα που έχει βασανίσει  τους επαγγελματίες. Η προτεινόμενη Διερμηνεία θα αποτελέσει χρήσιμη οδηγία για την εφαρμογή του ΔΛΠ 19 σε μια εποχή που οι ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης γίνονται όλο και πιο συνηθισμένες σε πολλές δικαιοδοσίες.

Οι συνδρομητές στο IASB Comprehensive Subscription Service μπορούν να δουν το προσχέδιο της Διερμηνείας από την ασφαλή online περιοχή υπηρεσιών του IASB Website (www.iasb.org). Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν συνδρομητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με:

            IASC Foundation Publications Department

            30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom

            Tel: 44 (0)20 7332 2730  Fax: 44 (0)20 7332 2749

            email: [email protected]  Web: www.iasb.org

Από τις 25 Αυγούστου 2006 το πλήρες κείμενο του προσχεδίου της Διερμηνείας θα είναι διαθέσιμο ελεύθερα από το Διαδίκτυο. Οι προτάσεις είναι ανοιχτές για δημόσιο σχολιασμό μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2006.

Σχετικά με την IFRIC D19

Το ΔΛΠ 19 περιορίζει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου του προγράμματος καθορισμένων παροχών στην "παρούσα αξία οποιουδήποτε διαθέσιμου οικονομικού οφέλους με τη μορφή επιστροφών από το πρόγραμμα ή μειώσεων των μελλοντικών εισφορών στο πρόγραμμα".

Ταυτόχρονα, ένα θεσπισμένο ή συμβατικό ελάχιστο όριο απαίτησης χρηματοδότησης μπορεί να ορίζει ένα ελάχιστο επίπεδο εισφορών που θα πρέπει να πληρωθούν σε ένα πρόγραμμα για μια δεδομένη περίοδο.

Τέτοιες απαιτήσεις χρηματοδότησης υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα επηρέαζαν τη λογιστική για ένα πρόγραμμα υπό το ΔΛΠ 19. Ωστόσο, μια ελάχιστη απαίτηση χρηματοδότησης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να πληρώνονται εισφορές για ένα πρόγραμμα το οποίο μεταγενέστερα δεν γίνεται διαθέσιμο στην οικονομική οντότητα ως επιστροφή ή μείωση μελλοντικών εισφορών.

Το προσχέδιο Διερμηνείας IFRIC D19 απευθύνει τις ερωτήσεις που προέκυψαν σχετικά με την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης και το όριο στην αποτίμηση του  περιουσιακού στοιχείου του προγράμματος καθορισμένων παροχών.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης