Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υπερψήφιση νομοσχεδίου για την εφαρμογή των ΔΛΠ και σε μη εισηγμένες εταιρίες

30 Αύγουστου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Υπερψηφίσθηκε στη βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο ενσωματώνει στο Ελληνικό δίκαιο την οδηγία 2003/51/ΕΚ, σύμφωνα με την οποία επεκτείνεται η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και στις μη εισηγμένες εταιρίες. ...;.

Υπερψηφίσθηκε στη βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο ενσωματώνει στο Ελληνικό δίκαιο την οδηγία 2003/51/ΕΚ, σύμφωνα με την οποία επεκτείνεται η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και στις μη εισηγμένες εταιρίες.
Με το παραπάνω αποσκοπείται η εναρμόνιση του κ.ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών", με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/51/ΕΚ για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιριών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Το παραπάνω νομοσχέδιο συνέχεται με τον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο 3460/2006 "Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιριών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις" με τον οποίο προσαρμόσθηκε το Ελληνικό δίκαιο στην οδηγία 2001/65/ΕΕ, σχετικά με την αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία.        
 
Πηγή: ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης