Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υπερψήφιση νομοσχεδίου για την εφαρμογή των ΔΛΠ και σε μη εισηγμένες εταιρίες

  • Υπερψηφίσθηκε στη βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο ενσωματώνει στο Ελληνικό δίκαιο την οδηγία 2003/51/ΕΚ, σύμφωνα με την οποία επεκτείνεται η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και στις μη εισηγμένες εταιρίες. ...;.

Υπερψηφίσθηκε στη βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο ενσωματώνει στο Ελληνικό δίκαιο την οδηγία 2003/51/ΕΚ, σύμφωνα με την οποία επεκτείνεται η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και στις μη εισηγμένες εταιρίες.
Με το παραπάνω αποσκοπείται η εναρμόνιση του κ.ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών", με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/51/ΕΚ για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιριών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Το παραπάνω νομοσχέδιο συνέχεται με τον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο 3460/2006 "Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιριών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις" με τον οποίο προσαρμόσθηκε το Ελληνικό δίκαιο στην οδηγία 2001/65/ΕΕ, σχετικά με την αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία.        
 
Πηγή: Ναυτεμπορική

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης