Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέα ρύθμιση για το τέλος παρεπιδημούντων

30 Αύγουστου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Νέες ρυθμίσεις για την υποβολή των δηλώσεων καταβολής του τέλους παρεπιδημούντων από τις υπόχρεες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που εγκρίθηκε χθες από την Κυβερνητική ....

Νέες ρυθμίσεις για την υποβολή των δηλώσεων καταβολής του τέλους παρεπιδημούντων από τις υπόχρεες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που εγκρίθηκε χθες από την Κυβερνητική Επιτροπή και κατατίθεται στη Βουλή.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ, καταβάλλουν το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων στην ταμειακή υπηρεσία του δικαιούχου ΟΤΑ ή στην αρμόδια ΔΟΥ που διεξάγεται η ταμειακή του υπηρεσία, κάθε τρίμηνο και μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα που ακολουθεί.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις υποχρεούνται, συγχρόνως με την καταβολή του τέλους, να υποβάλουν στον οικείο δήμο ή κοινότητα δήλωση καταβολής του αναλογούντος τέλους επί των μισθωμάτων του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του υπόχρεου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, το είδος και η τάξη της επιχείρησης, η διεύθυνσή της, το τρίμηνο που αφορά η δήλωση, το συνολικό ποσό των μισθωμάτων που υπόκειται στο τέλος και το οφειλόμενο τέλος.

Μαζί με τη δήλωση, προκειμένου να ελεγχθεί η ακρίβειά της, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίζουν στον οικείο ΟΤΑ αντίγραφο των σχετικών καταχωρήσεων στο βιβλίο πελατών, που προβλέπεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 της υπ αριθμ. 8/1999 Αστυνομικής Διάταξης (ΦΕΚ 1957 Β΄), καθώς και αντίγραφο της ισχύουσας δήλωσης τιμών. Η ΔΟΥ υποχρεούται να αποδίδει στον δικαιούχο δήμο ή κοινότητα το εισπραττόμενο ποσό εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου από την είσπραξη μήνα.

Πηγή ΚέρδοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης