Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ελεύθερη η προδημοσίευση κερδών και κύκλου εργασιών

24 Αύγουστου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Διευκρινίσεις αναφορικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν στις περιοδικές και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες μπορούν να ανακοινώνουν μέσω του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή του Διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πληροφορίες σχετικά.....

Διευκρινίσεις αναφορικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν στις περιοδικές και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες μπορούν να ανακοινώνουν μέσω του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή του Διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη των περιοδικών ή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πριν από τη δημοσιοποίησή τους και εφόσον αυτές έχουν προηγουμένως εγκριθεί από το διοικητικό τους συμβούλιο, όταν αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία. Οι εταιρείες κρίνεται σκόπιμο να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, ώστε η δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων να γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα σε σχέση με την ανακοίνωση.

Σε κάθε περίπτωση οι εταιρείες οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ο έμπιστος χαρακτήρας των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίησή τους.


Η παραπάνω ανακοίνωση κρίνεται σκόπιμο να περιλαμβάνει αναφορά σε σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές, καθώς και επαρκή ανάλυση και επεξήγηση των ουσιωδών μεταβολών που σημειώθηκαν στην οικονομική κατάσταση και στις επιδόσεις της εταιρείας και του ομίλου της και αναφορά στην ημερομηνία δημοσιοποίησης των στοιχείων και πληροφοριών και των οικονομικών καταστάσεων. Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη κρίνεται σκόπιμο να περιλαμβάνουν κατ ελάχιστο τον κύκλο εργασιών, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), τα αποτελέσματα προ φόρων και τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας.

Παράλληλα, οι εταιρείες, οι οποίες προβαίνουν σε τροποποιήσεις για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά από μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές, διόρθωση λάθους ή υιοθέτηση νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου), στις ήδη δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας και της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, οφείλουν:
1) Να προβούν σε ανακοίνωση, στην οποία να αναφέρουν την ύπαρξη τροποποιήσεων και κατ ελάχιστο τα εξής:
- Το είδος των τροποποιήσεων.
- Τις επιπτώσεις τους στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, καθώς και στην καθαρή θέση των μετόχων της εταιρείας.
- Τη σημείωση των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται λεπτομερής αναφορά στις ως άνω τροποποιήσεις.
Η εν λόγω ανακοίνωση καταχωρείται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ηλεκτρονική διεύθυνση των εταιρειών σε χώρο του Διαδικτύου.
Σημειώνεται ότι οι εταιρείες προβαίνουν στην εν λόγω ανακοίνωση μόνο για τις τροποποιήσεις που επέρχονται μέχρι και τη δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που λήγει 30.6.2006.
2) Να υποβάλουν άμεσα σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο ΧΑ τα τροποποιημένα στοιχεία και πληροφορίες όλων των περιόδων της τρέχουσας και της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.


Πηγή ΚέρδοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης