Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος με θέμα: «Χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος»

24 Αύγουστου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε εγκύκλιο με θέμα: «Χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος». Η εγκύκλιος εστάλη προς το Γραφείο Διοικητικών Υποθέσεων της Προεδρίας της Δημοκρατίας, το Γραφείο του Πρωθυπουργού....

Εγκύκλιος με θέμα: «Χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος»


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε εγκύκλιο με θέμα: «Χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος». Η εγκύκλιος εστάλη προς το Γραφείο Διοικητικών Υποθέσεων της Προεδρίας της Δημοκρατίας, το Γραφείο του Πρωθυπουργού, τις Διευθύνσεις Διοικητικού της Βουλής, όλων των Υπουργείων και όλων των Περιφερειών της Χώρας, τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. προκειμένου να διαβιβασθεί στις Διευθύνσεις Διοικητικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας, όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, την Α.Δ.Ε.Δ.Υ..
Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

Ενόψει της διενέργειας των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών, καθώς και των εκλογών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 15 Οκτωβρίου 2006 και οι επαναληπτικές στις 22 του ίδιου, σας πληροφορούμε τα εξής:
Όπως σας έχει γίνει ήδη γνωστό με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με αριθμό 34452/28-6-2006, οι εκλογείς δημόσιοι υπάλληλοι, για να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, θα πρέπει να μεταβούν στο Δήμο ή την Κοινότητα, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

Για την εν λόγω άσκηση του εκλογικού δικαιώματος οι υπηρεσίες οφείλουν να χορηγούν στους ετεροδημότες υπαλλήλους τους ειδική άδεια με αποδοχές διάρκειας μιας (1) έως τριών (3) ημερών κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 50 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Ειδικότερα για τη μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος θα χορηγηθεί ειδική άδεια ως εξής:

Α. Για τους υπαλλήλους, για τους οποίους δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:

α. Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100 – 200 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 201 – 400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια δύο (2) εργάσιμων ημερών.

γ. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια τριών (3) εργάσιμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.

δ. Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Β. Για τους υπαλλήλους για τους οποίους εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:

α. Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200 – 400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια δύο (2) εργάσιμων ημερών.

γ. Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις διενέργειας επαναληπτικής ψηφοφορίας της Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2006 για τους αιρετούς αντιπροσώπους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Οι άδειες που αναφέρονται παραπάνω ισχύουν και για το τακτικό προσωπικό των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Επίσης ισχύουν και για το προσωπικό των υπολοίπων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα.

Τα Υπουργεία που έχουν υπηρεσίες στο εξωτερικό παρακαλούνται να δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες για τη διευκόλυνση των υπαλλήλων που επιθυμούν να έλθουν στην Ελλάδα για να ψηφίσουν, με τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας που να καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβασή τους στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους στην υπηρεσία τους.

Σε υπηρεσίες στις οποίες λόγω της αποστολής και της λειτουργίας τους θα υπάρξουν τυχόν ιδιαίτερες δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών του κοινωνικού συνόλου (π.χ. νοσηλευτικά ιδρύματα, λιμένες, τελωνειακοί σταθμοί κλπ.) η χρήση της παρεχόμενης ως άνω ευχέρειας θα πρέπει να γίνει με απόλυτη φειδώ όσον αφορά τον αριθμό των ημερών αδείας.

Εξυπακούεται ότι δεν θα χορηγηθεί η προαναφερόμενη ειδική άδεια στους υπαλλήλους που θα διορισθούν ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής.

Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης