Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι προβληματισμοί της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής για τις νέες ρυθμίσεις στο επάγγελμα του λογιστή

28 Απρίλιος 2013
Οι προβληματισμοί της επιστημονικής επιτροπής  της Βουλής για τις νέες ρυθμίσεις στο επάγγελμα του λογιστή.

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

10. Επί της Παραγράφου Η.2
Συμφώνως προς την παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης «Η περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 αντικαθίσταται ως εξής: “β. Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων….”».
Επίσης, στην παρ. 3 του παρόντος ορίζεται ότι: «Η περ. δ. της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, αναριθμείται σε περ. γ. και αντικαθίσταται ως εξής: “γ.Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξης χορηγείται στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής (…)”».
Τέλος, συμφώνως προς το αντικαθιστάμενο δια της παρ. 8 του παρόντος άρθρο 5 του π.δ. 340/1998: «Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β΄ τάξης μπορούν να αποκτήσουν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης μετά από προηγουμένη παρακολούθηση των προβλεπόμενων στην περίπτωση ε. της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, επιμορφωτικών σεμιναρίων και αξιολόγηση κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών και εφόσον είναι μέλη του Ο.Ε.Ε., πτυχιούχοι τμημάτων Οικονομικής (…)».

Εν προκειμένω, παρατηρείται ότι η ανωτέρω προϋπόθεση για τη χορήγηση επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού σε μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλεισμό των μη μελών του Ο.Ε.Ε. αποφοίτων Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού κ.λπ., και να περιορίσει τον αριθμό των νομιμοποιούμενων να παράσχουν τις σχετικές υπηρεσίες προσώπων.
Η ιδιότητα του μέλους του Ο.Ε.Ε. ως προϋπόθεση πρόσβασης στο επάγγελμα του λογιστή  - φοροτεχνικού δεν φαίνεται να υπηρετεί σκοπό δημόσιου συμφέροντος, δεδομένου ότι η ικανότητα των εν λόγω αποφοίτων μη μελών του Ο.Ε.Ε. να  παράσχουν τις σχετικές υπηρεσίες και η σχετική τους κατάρτιση αξιολογείται, αφενός, βάσει του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» και, αφετέρου, κατά τη διαδικασία αναγγελίας μέσω της προσκόμισης των σχετικών τίτλων σπουδών και της συμμετοχής στα σεμινάρια προαγωγής σε ανώτερη τάξη (βλ. σχετικώς τη Γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 15/VI/12.1.2012 της Επιτροπής Ανταγωνισμού).
Ως εκ τούτου, δημιουργείται προβληματισμός κατά πόσον ο εν λόγω περιορισμός παρίσταται πρόσφορος και αναλογικός και συνάδει με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2006/123/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12.12.2006 σχετικώς με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, η οποία ενσωματώθηκε στη νομοθεσία της χώρας μας με τον ν. 3844/2010.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης