Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιλύθηκε το θέμα που είχε ανακύψει, σχετικά με τις δηλώσεις εισοδήματος για τους υπόχρεους άνω των 18 ετών

8 Απρίλιου 2013
Πριν από δυο μήνες περίπου, είχαμε αναδείξει το ζήτημα της φορολόγησης των υπόχρεων άνω των 18 ετών που θα κάνουν πρώτη φορά δήλωση φέτος (οικ. έτος 2013).

Ι. Σύντομη αναδρομή
  Όπως είναι γνωστό, με τον ν. 4110/2013, αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 61 του ν.2238/1994, ως ακολούθως:
«Άρθρο 61. Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο, έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5. Εξαιρετικά, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει οποιοσδήποτε, εφόσον προσκληθεί γι΄ αυτό εγγράφως από τον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή ο καλούμενος υποχρεούται να υποβάλει τις οικείες δηλώσεις μέσα στην προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης σε αυτόν της οικείας πρόσκλησης.
Υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης είναι όσοι δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ή υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε., ανεξάρτητα αν εμπίπτουν στην απαλλαγή της περίπτωσης η΄ του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε..
Παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους δήλωση, στην οποία αναγράφεται η ζημία που προέκυψε στο ίδιο οικονομικό έτος, του στερεί το δικαίωμα συμψηφισμού, που ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 4.
Αν ο φορολογούμενος κατοικεί στην αλλοδαπή, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι αλληλεγγύως με αυτόν, οι αντιπρόσωποι ή οι πράκτορές του στην Ελλάδα».

Σχόλια παραγράφου: Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 4110/2013 και ισχύει για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) και επόμενα, σύμφωνα με την περίπτωση ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ιδίου νόμου.

--> Συνεπώς, για πρώτη φορά φέτος (και μέχρι την 30η Ιουνίου) θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

ΙΙ. Το πρόβλημα με τις αποδείξεις:
  Τι γινόταν  όμως με τα τεκμήρια και τις αποδείξεις έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί οι διατάξεις του Κ.Φ.Ε. μετά τον ν.4110/2013;
Σύμφωνα με την περίπτωση θ' του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. (όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή της με τον ν.4110/2013), η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη για άγαμο φορολογούμενο, είχε οριστεί σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
Η τροποποίηση που επήλθε με το νόμο 4110/2013, στην περίπτωση θ' της παρ. 1 του άρθρου 16 έχει ως εξής:
"θ) Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογούμενου ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα".
Η ανωτέρω περίπτωση θ' (σύμφωνα με τον ν.4410/2013) ίσχυε για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά, σύμφωνα με την περίπτωση α' της  παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ιδίου νόμου.

Επειδή όλα τα ανωτέρω ίσχυαν για τις δηλώσεις οικ. έτους 2014 και πιο συγκεκριμένα η φράση ("εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα") η οποία απαλλάσσει από το ελάχιστο ποσό του τεκμηρίου τους φορολογούμενους που δεν δηλώνουν εισόδημα, δημιουργήθηκε μείζον θέμα με τους υπόχρεους άνω των 18 ετών.

Πιο συγκεκριμένα,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει για τα εισοδήματα του οικ. έτους 2013, δηλαδή πριν τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4110/2013 (οι διατάξεις του οποίου αφορούν τις δηλώσεις οικ. έτους 2014), το ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομισθούν από τον φορολογούμενο, ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις
Δηλαδή, για το εισόδημα των 3.000 ευρώ απαιτούνται αποδείξεις ύψους 750,00 (3.000 χ 25% = 750,00).

Εάν παρέμενε η διάταξη ως είχε, και ο υπόχρεος δεν κάλυπτε το ποσό αυτό, τότε σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις (όπως ισχύουν για τις δηλώσεις της χρήσης 2012) θα έπρεπε να πληρώσει το 10% του ποσού των αποδείξεων που δεν μπορεί να καλύψει, ήτοι 75,00 (750,00 Χ 10%).

ΙΙΙ. Η επίλυση του προβλήματος

  Με τον πρόσφατο ν.4141/2013, τροποποιήθηκε το άρθρο 28 του ν.4110/2013 που καθόριζε την έναρξη ισχύος της περ. θ' του άρθρου 16  και πλέον η διάταξη αυτή ισχύει για δηλώσεις που υποβάλλονται από το οικ. έτος 2013 και μετά (χρήση 2012).
Συνεπώς, στους υπόχρεος άνω των 18 ετών που υποβάλλουν φέτος για πρώτη φορά δήλωση εισοδήματος (οι οποίοι δεν έχουν τεκμαρτό ούτε πραγματικό εισόδημα) δεν θα εφαρμοστεί η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη.

Σημείωση: 
Υπάρχει πρόβλεψη (η οποία θα γίνει δεκτή προφανώς από την πολιτική ηγεσία του Υ.Ο.) σύμφωνα με την οποία δε θα αναγράφεται στη δήλωση ένα σημαντικό ποσό από τόκους. Οπότε, δεν θα τίθεται θέμα για τους18 χρονους που έχουν ένα μικρό εισόδημα από τόκους.

Επιστημονική ομάδα Taxheaven.Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης