Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εώς τις 25 Σεπτεμβρίου η Υποβολή των δικαιολογητικών και εώς τις 18 η υποβολή των προτάσεων προς ένταξη στο «Ψηφιακό Μέλλον»

27 Ιούλιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Ψηφιακό Μέλλον» του Μέτρου 3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ΚΠΣ) απηύθυναν ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Τάσος Νεράντζης, ύστερα από εισήγηση του γενικού γραμματέα ....

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Ψηφιακό Μέλλον» του Μέτρου 3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ΚΠΣ) απηύθυναν ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Τάσος Νεράντζης, ύστερα από εισήγηση του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας Σπύρου Παπαδόπουλου

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% της δημόσιας δαπάνης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο. O συνολικός προϋπολογισμός είναι 16.000.000 ευρώ και δύναται να αυξηθεί σε ποσοστό 40%. Το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης θα κυμανθεί από 45% έως 55% του προϋπολογισμού του έργου, το υπόλοιπο ποσοστό θα καλυφθεί από ιδία συμμετοχή.

Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων από όλες τις περιφέρειες της χώρας για την προώθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών και εργαλείων, για την ένταξη των επιχειρήσεων στη νέα οικονομία του ηλεκτρονικού επιχειρείν, για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και για την αύξηση των θέσεων απασχόλησης στους τομείς της νέας τεχνολογίας. Το έργο αυτό αποτελεί συνέχεια των ήδη εγκεκριμένων έργων του προγράμματος ?Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά? Α και Β Κύκλος, τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης σε ένα νέο κύκλο εξειδίκευσης γύρω από το Μέτρο 3.2 «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονομία».

Ειδικοί στόχοι του Μέτρου είναι η προώθηση της χρήσης ΤΠΕ (Τεχνολογιών, Πληροφορίας και Επικοινωνιών) από τις επιχειρήσεις -ιδιαίτερα των μικρομεσαίων-με την ολοκλήρωση της διαχείρισης της πληροφορίας στις εσωτερικές τους διαδικασίες, η προώθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών και εργαλείων από τις επιχειρήσεις για την ένταξή τους στη νέα οικονομία του «ηλεκτρονικού επιχειρείν», η ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου για τα δίκτυα υψηλής ταχύτητας.

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακό Μέλλον» περιέχει τρεις (3) κατηγορίες επιλέξιμων ενεργειών.

Κατηγορία 1η: Εγκατάσταση και λειτουργία ή αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων για ολοκληρωμένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Κατηγορία 2η: Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων για ολοκληρωμένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών με το μοντέλο του ΑSP.

Kατηγορία 3η: «Δημιουργία, διαχείριση και διανομή ηλεκτρονικού περιεχομένου».

Επιλέξιμες επιχειρήσεις προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Ψηφιακό Μέλλον» θεωρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι

παρακάτω προϋποθέσεις:

• Ανήκουν στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου ή των υπηρεσιών και έχουν κύρια δραστηριότητα η οποία ταξινομείται στατιστικά σε έναν από του κλάδους του πίνακα του οδηγού.

• Έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους πριν από την 1/1/2003.

• Έχουν την έδρα τους μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας.

• Τηρούν Βιβλία Γ΄ κατηγορίας.

• Εμφανίζουν θετικό μέσο όρο κερδών προ αποσβέσεων και φόρων κατά την τριετία 2003-2005.

• Απασχολούν 15 - 250 άτομα κατά το έτος 2005.

• Ικανοποιούν τα κριτήρια μικρομεσαίας επιχείρησης σύμφωνα με την σύσταση 2003/361/ΕΚ

• Έχουν μέσο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. € ή ενεργητικό μικρότερο από 43 εκατ. ευρώ. Τα μεγέθη υπολογίζονται με βάση τα οριζόμενα στη σύσταση 2003/361/ ΕΚ.

• Ο προϋπολογισμός του έργου κάθε πρότασης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 100.000 ευρώ και να υπερβαίνει τα 800.000 ευρώ και ταυτόχρονα πρέπει να είναι μικρότερος του 40% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το 2005.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 70/2001.

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής που θα υπάρχει στο δικτυακό τόπο www.psifiakomellon.gr μέχρι 18/9/2006, ενώ η αίτηση Συμμετοχής μαζί με τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Δ/νση Πληροφορικής Mεσογείων 119 101 92, Αθήνα, ισόγειο, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία (μέχρι 25/9/2006).

Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης