Αποτελέσματα live αναζήτησης

TΟ IASB ΚΑΙ ΤΟ FASB ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ (LEASE A

24 Ιούλιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Στις 19 Ιουλίου 2006, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και το Αμερικανικό Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (FASB) (τα Συμβούλια) πρόσθεσαν ένα κοινό πρόγραμμα για τη χρηματοδοτική μίσθωση στις αντίστοιχες ατζέντες τους. Το πλαίσιο του προγράμματος περιλαμβάνει μια αναθεώρηση των υπαρχόντων προτύπων λογιστικής τόσο για τους μισθωτές (lessees) ....

TΟ IASB ΚΑΙ ΤΟ  FASB ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ  ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ (LEASE ACCOUNTING)

Στις 19 Ιουλίου 2006, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και το Αμερικανικό Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (FASB) (τα Συμβούλια) πρόσθεσαν ένα κοινό πρόγραμμα για τη χρηματοδοτική μίσθωση στις αντίστοιχες ατζέντες τους. Το πλαίσιο του προγράμματος περιλαμβάνει μια αναθεώρηση των υπαρχόντων προτύπων λογιστικής τόσο για τους μισθωτές (lessees) όσο και για τους εκμισθωτές (lessors). Το τρέχον σχέδιο θεωρεί ως πρώτο βήμα την έκδοση ενός κοινού εγγράφου συζήτησης.

Επειδή το πρόγραμμα της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι ένα κοινό πρόγραμμα μεταξύ του IASB και του FASB, η ομάδα εργασίας θα είναι μια  διεθνής ομάδα που θα εργάζεται και για τα δύο Συμβούλια. Η σύνθεση της ομάδας εργασίας θα αντανακλά την ποικιλία και το εύρος του ενδιαφέροντος για αυτό τον τομέα, και θα εξασφαλίζει την ύπαρξη μιας ικανοποιητικής ισορροπίας απόψεων. Η ομάδα εργασίας θα συγκροτείται από άτομα διαφορετικού υποβάθρου - συντάκτες, ελεγκτές και χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, ειδικούς περιεχομένου, και άλλους.

Τα μέλη της ομάδας αναμένεται να περιλαμβάνουν:

-- Συντάκτες οικονομικών καταστάσεων που είναι εκμισθωτές διαφόρων τύπων περιουσιακών στοιχείων όπως εξοπλισμό, άλλα περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα (συμπεριλαμβάνονται εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητα)

-- Συντάκτες οικονομικών καταστάσεων που μισθώνουν διάφορους τύπους περιουσιακών στοιχείων όπως εξοπλισμό, άλλα περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα

-- Ενημερωμένους επενδυτές, αναλυτές επενδύσεων και άλλους χρήστες χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

-- Ελεγκτές χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ο σκοπός της ομάδας εργασίας δεν είναι να αναπτύξει προτάσεις. Συνεπώς, η ομάδα δεν θα ψηφίζει προτάσεις που θα του φέρνει το προσωπικό. Ο ρόλος της ομάδας εργασίας είναι να παρέχει απόψεις και πρακτικές συμβουλές στις έννοιες, ιδέες και προτάσεις που αναπτύσσονται από τα Συμβούλια και το προσωπικό τους. Δηλαδή, ο ρόλος των μελών της ομάδας εργασίας είναι να παρέχουν  πληροφορίες και πρακτικές ιδέες από τη δική τους άποψη. Το προσωπικό θα ζητά πληροφορίες από τα μέλη της ομάδας εργασίας όποτε θεωρείται απαραίτητο σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, για παράδειγμα, καθώς το προσωπικό αρχικά αναγνωρίζει ζητήματα για επίλυση, ερευνά ζητήματα και αναπτύσσει την ανάλυσή του για πιθανές εναλλακτικές προσεγγίσεις. Τα μέλη της ομάδας εργασίας χρησιμεύουν όχι μόνο ως πηγή πληροφοριών για το προσωπικό, αλλά επίσης ως προπαγανδιστές  για το προσωπικό και τα Συμβούλια. Δεδομένα θα ζητούνται από την ομάδα εργασίας  με διάφορους τρόπους (για παράδειγμα, μέσω emails, βιντεοσυνεδριάσεων και προσωπικών συναντήσεων). Με πρόσκληση των Συμβουλίων, θα συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας ρυθμιστές.

Για να είναι η ομάδα παραγωγική, θα πρέπει απαραίτητα να έχει περιορισμένο μέγεθος. Συνεπώς, τα Συμβούλια περιμένουν  περισσότερες υποψηφιότητες από τις διαθέσιμες θέσεις, και δυστυχώς δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στην ομάδα εργασίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να σημειώσουν ότι τα μέλη της ομάδας εργασίας είναι άμισθοι εθελοντές και τα Συμβούλια γενικώς δεν αποζημιώνουν έξοδα ταξειδίων ή άλλα έξοδα.

Επειδή το πρόγραμμα χρηματοδοτικής μίσθωσης πρόκειται να είναι μια συνολική αναθεώρηση των υπαρχόντων οδηγιών λογιστικής χρηματοδοτικών μισθώσεων, τα Συμβούλια ενδιαφέρονται για την εμπειρία των μελών της ομάδας εργασίας. Τα μέλη της ομάδας εργασίας θα πρέπει να είναι έτοιμα να εγκαταλείψουν τις υπάρχουσες απόψεις ή πρακτικές τους ώστε να εργαστούν υπέρ των βελτιωμένων χρηματοοικονομικών αναφορών. Τα Συμβούλια μπορούν να μάθουν από εθνικές ή βιομηχανικές πρακτικές, αλλά δεν θα περιοριστούν από αυτές. Τα Συμβούλια ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ένα πραγματοποιήσιμο πρότυπο το οποίο είναι εννοιολογικά θεμελιωμένο, βασισμένο σε αρχές και συγκλίνον. Τα Συμβούλια ζητούν ένα ευρύ αντιπροσωπευτικό δείγμα υποψηφίων, κατά προτίμηση τόσο με παγκόσμια όσο και τοπική εμπειρία. Η ευχέρεια στα Αγγλικά είναι απαραίτητη καθώς όλη η αλληλογραφία, τα έγγραφα και οι συζητήσεις θα γίνονται στα Αγγλικά.

Υποψηφιότητες:

Τα Συμβούλια δέχονται υποψηφιότητες για συμμετοχή σε αυτή την ομάδα εργασίας. Παρακαλείσθε να στέλνετε τις υποψηφιότητες, και να απευθύνετε τυχόν απορίες, είτε στη Rachel Knubley, IASB Project Manager, ή στη Danielle Zeyher, FASB Project Manager. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων για την ομάδα εργασίας είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2006. Μια συνάντηση της ομάδας εργασίας έχει προσωρινά προγραμματισθεί για τον Ιανουάριο 2007 στο Λονδίνο. Παρακαλείσθε να δηλώσετε αν είστε διαθέσιμοι κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες του Ιανουαρίου μαζί με την υποψηφιότητά σας: Ιανουάριος 4, 5, 9, 11, 12, 16, 29 και 30.

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα σύντομο βιογραφικό και μία δήλωση του υποψηφίου για την τρέχουσα ιδιότητα του σε επαγγελματικούς οργανισμούς στους οποίους ο υποψήφιος έχει σχετικές ευθύνες.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης