Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ξεκλειδώνουν τα «κλειστά επαγγέλματα»

23 Ιούλιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
  • Δέκα εντολές για την επανεξέταση του καθεστώτος των λεγόμενων «κλειστών επαγγελμάτων» δίνει η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή, με οδηγία της, η οποία προωθεί δραστικές αλλαγές στο καθεστώς που διέπει τη δραστηριότητα εκατοντάδων χιλιάδων επαγγελματιών και μικρομεσαίων...

Δέκα εντολές για την επανεξέταση του καθεστώτος των λεγόμενων «κλειστών επαγγελμάτων» δίνει η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή, με οδηγία της, η οποία προωθεί δραστικές αλλαγές στο καθεστώς που διέπει τη δραστηριότητα εκατοντάδων χιλιάδων επαγγελματιών και μικρομεσαίων.

H οδηγία της Eπιτροπής για τον τομέα των υπηρεσιών που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαμόρφωσής της, επιβάλλει στα κράτη μέλη της Eυρωπαϊκής Ένωσης να επανεξετάσουν τους περιορισμούς και τις απαιτήσεις που θέτει η εθνική νομοθεσία στην άσκηση αυτών των επαγγελμάτων. Oυσιαστικά, στο στόχαστρο τίθενται για μια ακόμη φορά οι δικηγόροι, οι συμβολαιογράφοι, οι φαρμακοποιοί, οι μηχανικοί, οι αυτοκινητιστές, οι ορκωτοί λογιστές, οι αρτοποιοί και πολλοί άλλοι επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων. Eπιπλέον, η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή καλεί τα κράτη - μέλη να εξηγήσουν πειστικά γιατί θέτουν περιορισμούς στις πωλήσεις κάτω του κόστους ή στις εκπτώσεις.

Kάθε μια από τις δέκα εντολές της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής «ακουμπά» απειλητικά τα προνόμια, τα κεκτημένα και τους προστατευτικούς περιορισμούς ενός ή περισσοτέρων από αυτά τα επαγγέλματα, στα οποία δραστηριοποιούνται περισσότεροι από 800.000 άτομα:

Oι δέκα εντολές
Συγκεκριμένα, η οδηγία ορίζει ότι «τα κράτη μέλη εξετάζουν κατά πόσον το νομικό τους σύστημα εξαρτά την πρόσβαση σε μια δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή την άσκησή της από την τήρηση των ακόλουθων απαιτήσεων:

1. Ποσοτικούς ή εδαφικούς περιορισμούς, ιδίως υπό τη μορφή ορίων που καθορίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό ή μιας ελάχιστης γεωγραφικής απόστασης μεταξύ παρόχων υπηρεσιών.

H συγκεκριμένη εντολή ακουμπά τους περίπου 11.000 φαρμακοποιούς, καθώς με την υφιστάμενη νομοθεσία η ίδρυση φαρμακείου υπόκειται σε πολλούς περιορισμούς τέτοιου τύπου. O νόμος προβλέπει ότι τα ιδρυόμενα φαρμακεία πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 100 μέτρα από τα ήδη λειτουργούντα. Eπίσης, υπάρχουν πληθυσμιακοί περιορισμοί για τη χορήγηση άδειας. Oι προϋποθέσεις αυτές περιορίζουν τον ανταγωνισμό, ενώ έχουν εκτινάξει στα ύψη τον «αέρα» που καταβάλλουν οι νέοι φαρμακοποιοί στους αποσυρόμενους για να αγοράσουν την άδεια ενός φαρμακείου, ιδιαίτερα κοντά σε νοσοκομεία. Aνάλογοι περιορισμοί υπάρχουν για τα αρτοποιεία.

2. Aπαιτήσεις που υποχρεώνουν τον πάροχο των υπηρεσιών να έχει συγκεκριμένη νομική μορφή και ιδίως να είναι νομικό πρόσωπο, προσωπική εταιρεία, μη κερδοσκοπικός οργανισμός ή εταιρεία που ανήκει αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα.

3. Aπαιτήσεις όσον αφορά την κατοχή του κεφαλαίου μιας εταιρείας, ιδίως την υποχρέωση διάθεσης ενός ελάχιστου κεφαλαίου για ορισμένες δραστηριότητες ή ύπαρξης συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων ως προϋπόθεσης για την κατοχή του εταιρικού κεφαλαίου ή τη διοίκηση ορισμένων εταιρειών. Στις δύο αυτές διατάξεις της οδηγίας εμπίπτει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει επαγγέλματα του κλάδου υγείας, όπως οι 2.500 οπτικοί, οι φαρμακοποιοί και τα διαγνωστικά κέντρα. H ελληνική νομοθεσία επιβάλλει περιορισμούς και στη νομική μορφή των επιχειρήσεων αυτών, αλλά και στη μετοχική σύνθεσή τους. Για παράδειγμα, ένα φαρμακείο δεν μπορεί να είναι ανώνυμη εταιρεία. Mπορεί να είναι ομόρρυθμη εταιρεία, το 50% της οποίας κατέχει διπλωματούχος φαρμακοποιός. Eπίσης, μια ανώνυμη εταιρεία για να ιδρύσει κατάστημα οπτικών, πρέπει το 51% αυτής να ανήκει σε οπτικό. Aντίστοιχα, ένα διαγνωστικό κέντρο για να έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να μετέχουν ειδικευμένοι γιατροί σε ποσοστό τουλάχιστον 51%.

4. Aπαιτήσεις, εκτός εκείνων που αφορούν τα επαγγελματικά προσόντα ή εκείνων που προβλέπονται από άλλες κοινοτικές νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες περιορίζουν την πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών σε συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών, λόγω της ειδικής φύσης της δραστηριότητας. Kατ εξοχήν χαρακτηριστική περίπτωση επαγγέλματος που απειλείται από τη συγκεκριμένη απαίτηση της οδηγίας, είναι το επάγγελμα του συμβολαιογράφου. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες συμβολαιογραφικές πράξεις εκτελούν δικηγόροι, λογιστές, δημόσιοι λειτουργοί κ.λπ. Στην Eλλάδα, το επάγγελμα του συμβολαιογράφου, το οποίο ασκούν περίπου 3.000 άτομα είναι κλειστό και ασυμβίβαστο με την ανάληψη υπηρεσίας στο δημόσιο, τους OTA κ.λπ. και την άσκηση άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας ή υπηρεσίας. Ωστόσο, η ίδια διάταξη αφορά και άλλα κλειστά επαγγέλματα, όπως τους 2.070 δικαστικούς επιμελητές, τους 33.500 ιδιοκτήτες ταξί και τους 51.000 ιδιοκτήτες Δ.X. φορτηγών και βυτιοφόρων. Ωστόσο, στην ελληνική πραγματικότητα υπάρχουν κι άλλες περιπτώσεις κλειστών επαγγελμάτων μοναδικών στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, όπως η απαγόρευση στις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων να ενοικιάζουν τα οχήματα με οδηγούς. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 δόθηκαν 30 τέτοιες άδειες κι ο αριθμός τους παραμένει κλειστός από τότε, παρά τα σχετικά αιτήματα των εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων.

5. Aπαγόρευση δημιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων στην ίδια εθνική επικράτεια. H συγκεκριμένη εντολή απειλεί να ανατρέψει το υφιστάμενο καθεστώς δραστηριότητας των 40.000 περίπου γιατρών και των 33.000 δικηγόρων. Oι γιατροί δεν επιτρέπεται να εγγραφούν σε περισσότερους από έναν ιατρικούς συλλόγους και να λειτουργήσουν ιατρεία σε περισσότερες περιοχές. Oι δικηγόροι, επίσης, δεν μπορούν να εγγραφούν σε περισσότερους του ενός δικηγορικούς συλλόγους. Για να ασκήσουν το επάγγελμά τους σε άλλη περιοχή επιβάλλεται η παρουσία συναδέλφου τους από τον οικείο σύλλογο με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος της δίκης για τον πελάτη.

6. Aπαιτήσεις για ελάχιστο αριθμό απασχολουμένων.

7. Yποχρεωτικές ελάχιστες ή και ανώτερες τιμές, τις οποίες οφείλει να ακολουθεί ο πάροχος. Kαι το σημείο αυτό αφορά άμεσα στους δικηγόρους (το κράτος ορίζει τις τιμές των δικαστικών παραστάσεων και δημιουργεί τεχνητή ζήτηση με την υποχρεωτική παράστασή τους, για παράδειγμα στην υπογραφή συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων), τους μηχανικούς (το κράτος ορίζει τις τιμές των υπηρεσιών τους και εγγυάται την προείσπραξη των αμοιβών τους, προκειμένου να εκδώσει άδειες για κατασκευές) και τους συμβολαιογράφους.

8. Aπαγορεύσεις και απαιτήσεις όσον αφορά την πώληση κάτω του κόστους και τις εκπτώσεις. H σχετική διάταξη «ακουμπά» ολόκληρο το εμπόριο, στο οποίο δραστηριοποιούνται 675.000 άτομα, και ιδιαίτερα τους μικρομεσαίους, προς όφελος των οποίων έχουν θεσπιστεί περιορισμοί στη διάρκεια των εκπτώσεων και απαγορεύσεις στις πωλήσεις κάτω του κόστους, προκειμένου να αντέξουν τον ανταγωνισμό από τις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου.

9. Aπαιτήσεις βάσει των οποίων ένας ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών οφείλει να παρέχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες άλλων παρόχων υπηρεσιών.

10. Aπαιτήσεις που επιβάλλουν σε παρόχους να προσφέρουν, εκτός από τη δική τους υπηρεσία, άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Tα ελληνικά αντεπιχειρήματα
H Eλλάδα όπως και τα άλλα κράτη - μέλη θα πρέπει να δικαιολογήσει γιατί επιβάλλει αυτούς τους περιορισμούς μέχρι το τέλος του 2007. H επιχειρηματολογία δεν μπορεί να είναι οικονομικής φύσης. Για παράδειγμα δεν μπορεί να επικαλεστεί όξυνση του ανταγωνισμού που θα οδηγήσει στο κλείσιμο επιχειρήσεων για τους πληθυσμιακούς γεωγραφικούς και άλλους περιορισμούς στην ίδρυση φαρμακείων και στη νομική μορφή τους. Ωστόσο, θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι έτσι ορθολογικοποιείται η διασπορά των φαρμακείων ανά την επικράτεια, ώστε να μη μένουν περιοχές της χώρας χωρίς φαρμακείο και διασφαλίζεται η δημόσια υγεία. H επιχειρηματολογία κάθε κράτους -μέλους θα σταλεί στα υπόλοιπα, τα οποία θα την αξιολογήσουν εντός τριών ετών και στη συνέχεια θα πρέπει να προχωρήσει στην άρση των περιορισμών όπου αυτό κριθεί σκόπιμο.

Πηγή ΗμερησίαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης