Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πότε θα υποβάλλονται τα φορολογικά έντυπα Φ4, Φ5

21 Ιούλιου 2006 Σχόλια
  • Μέχρι και την 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη κάθε τριμήνου θα πρέπει οι υπόχρεοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος TAXISnet,...

Μέχρι και την 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη κάθε τριμήνου θα πρέπει οι υπόχρεοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος TAXISnet, τους εμπρόθεσμους αρχικούς ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων (έντυπο Φ4) και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (έντυπο Φ5).

To Πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ώς εξής.

Aρθρο 1

Χρόνος υποβολής

Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο.Ο. 1064796/4576/2064/ /Δ0014/ΠΟΛ.1091/10.7.2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ηλεκτρονική υποβολή των εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων (έντυπο Φ4/TAXIS) και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (έντυπο Φ5/TAXIS), μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, πραγματοποιείται έως την 26η ημέρα του επομένου μήνα από τη λήξη της τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου, ανεξαρτήτως των προθεσμιών υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. που προβλέπονται στο άρθρο 2 της Α.Υ.Ο.Ο.1039231/2677/600/Α0014/ΠΟΛ.1060/ /18.4.2006.»

Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της αυτής ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1091/10.7.2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την έντυπη υποβολή στη Δ.Ο.Υ. των εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιω-τικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων (έντυπο Φ4/TAXIS) και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (έντυπο Φ5/TAXIS) που υποβάλλονται από τα πρόσωπα της παραγρά-φου 2 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1091/10.7.2003 ισχύουν αντίστοιχα οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 1 της Α.Υ.Ο.Ο. 1039231/2677/600/Α0014/ /ΠΟΛ.1060/18.4.2006».

Aρθρο 2

Έναρξη ισχύος

1.Η απόφαση αυτή ισχύει για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που θα υποβληθούν για το δεύτερο τρί-μηνο του έτους 2006 και εφεξής, για πράξεις που διενεργήθηκαν από 1ης Απριλίου 2006.

2.Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT, ακολουθούν τις ημερομηνίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., όπως καθορίζονται με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1060/2006.

3.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/5694Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης