Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΕΠ

20 Ιούλιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Aπό την Γενική Γραματεία τουΥπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρωσης Δημοσιεύθηκε πρός Διαβούλευση το παρακάτω Σχέδιο για την Ιδρυση Εταιριών μέσω ΚΕΠ. 1) Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στο Επιμελητήριο, προκειμένου να αποκλειστεί ότι η επωνυμία της υπό ίδρυση εταιρείας είναι δεσμευμένη. 2) Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στο συμβολαιογράφο, για ΑΕ και ΕΠΕ. Καταρτίζεται το καταστατικό – εταιρικό και η περίληψη (σύνοψη καταστατικού/εταιρικού. Ο συμβολαιογράφος υπολογίζει το ποσό του ενιαίου τέλους που πρέπει να καταβληθεί. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (ΟΕ, ΕΕ, ΑτΕ, Κοινοπραξία) ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα από το e-KEP κατά την πρώτη επίσκεψη του ενδιαφερομένου στο ΚΕΠ....

ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΕΠ

 

1)     Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στο Επιμελητήριο, προκειμένου να αποκλειστεί ότι η επωνυμία της υπό ίδρυση εταιρείας είναι δεσμευμένη.

2)     Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στο συμβολαιογράφο, για ΑΕ και ΕΠΕ. Καταρτίζεται το καταστατικό – εταιρικό και η περίληψη (σύνοψη καταστατικού/εταιρικού. Ο συμβολαιογράφος υπολογίζει το ποσό του ενιαίου τέλους που πρέπει να καταβληθεί. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (ΟΕ, ΕΕ, ΑτΕ, Κοινοπραξία) ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα από το e-KEP κατά την πρώτη επίσκεψη του ενδιαφερομένου στο ΚΕΠ.

3)     Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στην τράπεζα για πληρωμή του ενιαίου τέλους (απαιτείται νομοθετική ρύθμιση),  όλων των απαιτούμενων τελών,  παραβόλων, Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, δικαίωμα Επιτροπής Ανταγωνισμού, τέλη δημοσίευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο, ΤΑΠΕΤ, Ταμείου Νομικών και Ταμεία Προνοίας Δικηγόρων, κ.λπ ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης και στη συνέχεια το ενιαίο τέλος διαμοιράζεται αυτόματα στους δικαιούχους.

 

4)     Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση προς το ΚΕΠ για την ίδρυση εταιρείας η οποία συνοδεύεται από το συστατικό έγγραφο και η περίληψη της υπό ίδρυση εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινοπραξία). Προκειμένου για ΑΕ και ΕΠΕ κατά την προσέλευση στο ΚΕΠ θα προσκομίζεται η απόδειξη καταβολής του ενιαίου τέλους. Στις λοιπές περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται για πρώτη φορά για να πληροφορηθεί μέσω του e-KEP το ύψος του ενιαίου τέλους και μετά την πληρωμή στην τράπεζα επανέρχεται στο ΚΕΠ για την υποβολή της αίτησης με την απόδειξη πληρωμής του ενιαίου τέλους και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

 ( Η απόδειξη πληρωμής αποστέλλεται από το ΚΕΠ με FAX, σε όλους τους      δικαιούχους, το οικείο Πρωτοδικείο, την οικεία Ν.Α. και το Εθνικό Τυπογραφείο)

 

5)     Το ΚΕΠ, αφού ο ενδιαφερόμενος έχει προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής του ενιαίου τέλους, αποστέλλει με την αίτηση ίδρυσης, η οποία επέχει θέση περίληψης του συστατικού εγγράφου και η οποία πλην Α.Ε, φέρει μοναδικό αριθμό που προκύπτει από αλγόριθμο

      Α) στην οικεία Ν.Α. μαζί με το καταστατικό, προκειμένου για Α.Ε,  ή στο οικείο Πρωτοδικείο, για τις άλλες μορφές επιχειρήσεων, μαζί με το συστατικό έγγραφο για την καταχώρηση στο Μητρώο των εταιρειών της Ν.Α ή του Πρωτοικείου. Η Ν.Α,ή το Πρωτοδικείο μετά τον έλεγχο, αποστέλλουν αυθημερόν με τηλεομοιοτυπία, η οποία σύμφωνα με την διάταξη του αρθ.10 του Ν.3230/2004 επικυρώνεται από το ΚΕΠ και αποκτά ισχύ ακριβούς αντιγράφου, την άδεια, (υπογεγραμμένη από τον Νομάρχη),   η οποία περιλαμβάνει τον ΑΡΜΑΕ (Αριθμός Μητρώου Α.Ε) ή τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρησης στο Πρωτοδικείο.

      Β) σε ΤΑΕ ή ΤΕΒΕ ή ΟΓΑ κατά περίπτωση, για τις δικές τους ενέργειες, ήτοι  εγγραφή ή απαλλαγή - αν υπάρχει ασφάλιση σε άλλο φορέα - μελών ΔΣ,

     Γ) στο Εθνικό Τυπογραφείο με  πιστοποιημένο ηλεκτρονικό τρόπο, την περίληψη του εταιρικού καταστατικού για δημοσίευση στις περιπτώσεις ΑΕ ή ΕΠΕ,

     Δ) στη ΔΟΥ διαβιβάζεται ηλεκτρονικά, μέσω Taxis-net η αίτηση που υποβλήθηκε στο ΚΕΠ με όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (στοιχεία επιφύλλου, στοιχεία απόδειξης πληρωμής ενιαίου τέλους, υπεύθυνη δήλωση κατάθεσης στη Δ.Ο.Υ του Ε2 ή Ε9 ή μισθωτηρίου ή παραχωρητηρίου και βεβαίωση από το ΚΕΠ ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς ενημέρωση των ασφαλιστικών ταμείων) για έναρξη εργασιών – επιτηδεύματος.(απαιτείται νομοθετική ρύθμιση),

Ε)  Σε περίπτωση ΑΕ, ο φάκελος της υπόθεσης (ενδεικτικά η αρχική αίτηση από το ΚΕΠ, καταστατικό, περίληψη κ.λπ) αποστέλλεται από το ΚΕΠ στη Ν.Α, σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις στο Πρωτοδικείο.Mε τη σύσταση του  ΓΕΜΗ ο φάκελος για όλες τις μορφές επιχειρήσεων θα αποστέλλεται σε αυτό.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

 

Η διαδικασία «Ίδρυση εταιρείας» θα πρέπει να επιτυγχάνει το μέσο όρο των επιδόσεων της αντίστοιχης διαδικασίας των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. όσον αφορά τα σημεία κατάθεσης της αίτησης ή πληρωμών, το κόστος , τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , το χρόνο έκδοσης, τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες κτλ.: Συγκεκριμένα:

 

q       Επισκέψεις σε δημόσιες Υπηρεσίες: 2-3

q       Αιτήσεις : 2 (Επιμελητήριο – ΚΕΠ)

q       Σημεία πληρωμής:  1 (Τράπεζα)

q       Χρόνος έγκρισης: 10 ημέρες

q       Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες : 3-4

 

 

    ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

Για την ίδρυση σήμερα μιας εταιρείας στην Ελλάδα χρειάζονται:

 

q       24 διαδικασίες

q       9 σημεία επαφής

q       9 αιτήσεις

q       4-5 σημεία πληρωμής

q       απροσδιόριστος χρόνος

 

Πηγή : Μελέτη Υπουργείου Ανάπτυξης

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης