ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

14 Ιούλιος 2006
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 14 Ιουλίου στα γραφεία της ΕΛΤΕ, από το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου, η επιλογή των εισηγμένων επιχειρήσεων για τις οποίες η εργασία των Ορκωτών Ελεγκτών τους θα υποβληθεί σε Ποιοτικό Έλεγχο.... Taxheaven.gr

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 (ΣΠΕ)

Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: [email protected]

               
ΠΡΟΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΥΠΟ                     Αθήνα, 14 Ιουλίου 2006 
                
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 14 Ιουλίου στα γραφεία της ΕΛΤΕ, από το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου, η επιλογή των εισηγμένων επιχειρήσεων για τις οποίες η εργασία των Ορκωτών Ελεγκτών τους θα υποβληθεί σε Ποιοτικό Έλεγχο.
Η επιλογή των παραπάνω επιχειρήσεων έγινε με τυχαία δειγματοληψία  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3148/2003.
Επισημαίνεται ότι ο ποιοτικός έλεγχος δεν αφορά έλεγχο των επιχειρήσεων, αλλά των Ορκωτών Ελεγκτών τους.
Οι επιλεγείσες  επιχειρήσεις, που οι Ορκωτοί Ελεγκτές τους θα υποβληθούν σε Ποιοτικό Έλεγχο για την ελεγκτική εργασία τους, η οποία αφορά την διαχειριστική χρήση της 31/12/2005 είναι:

        ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΕ 

Αναστάσιος   Πρωτοπαππάς