Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αλλαγές στο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή

14 Ιούλιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • «Ανοίγει» το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή με νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/51/ΕΚ για...

«Ανοίγει» το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή με νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/51/ΕΚ. για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ,83/349/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά με τους ενοποιημένους λογ/μούς εταιριών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η Οδηγία 2003/51Ε.Κ. αποσκοπεί στην ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών που εφαρμόζουν και όσων δεν εφαρμόζουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο παρέχει τη δυνατότητα στις εταιρείες που μπορούν να δημοσιεύουν συνοπτικό ισολογισμό και δεν είναι εισηγμένες σε κάποιο οργανωμένη αγορά, να επιλέγουν τους ελεγκτές τους και εκτός του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). Οι ενοποιημένες καταστάσεις ελέγχονται από οποιονδήποτε ελεγκτή  - ακόμη και εκτός ΣΟΕΛ - που έχει αποκτήσει από το κράτος μέλος έδρα της μητρικής επιχείρησης άδεια διεξαγωγής νομίμων ελέγχων βάσει τη υπ’ αριθμ. 84/252/ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου της 10.4.1984.  Επίσης, προβλέπεται, ότι στις περιπτώσεις δημοσίευσης συνοπτικών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων δεν επιβάλλεται υποχρέωση για τη δημοσίευση της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, παρά μόνο να γνωστοποιείται αν η γνώμη του ελεγκτή εκφράστηκε με ή δίχως επιφυλάξεις ή αν ήταν αντίθετή ή αν δεν ήταν σε θέση να εκφράσει τη γνώμη του, καθώς και αν υπάρχουν παραπομπές σε θέματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Επιπλέον τροποποιείται το μέρος του ΄ρθρου 43α του 2190/1920 το οποίο καθορίζει το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης Δ.Σ ανώνυμης εταιρίας προς την τακτική Γ.Σ. αυτής , εμπλουτίζοντάς το με περισσότερα στοιχεία.

Πηγή  ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης