Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το US FASB και το IASB εκδίδουν τα προσχέδια των κεφαλαίων του κοινού εννοιολογικού πλαισίου (conceptual framework).

14 Ιούλιου 2006 Σχόλια
  • Τα Συμβούλια ζητούν πληροφορίες από τα συστατικά μέρη για την πρόταση που καθορίζει τον αντικειμενικό σκοπό των χρηματοοικονομικών αναφορών και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πληροφοριών που είναι χρήσιμες στη λήψη αποφάσεων.....

Το US FASB και το IASB εκδίδουν τα προσχέδια των κεφαλαίων του κοινού εννοιολογικού πλαισίου (conceptual framework).

Τα Συμβούλια ζητούν πληροφορίες από τα  συστατικά μέρη για την πρόταση που καθορίζει τον αντικειμενικό σκοπό των χρηματοοικονομικών αναφορών και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πληροφοριών που είναι χρήσιμες στη λήψη αποφάσεων.

Το Αμερικανικό Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (FASB)  και το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσαν σήμερα, το κάθε ένα χωριστά, για δημόσιο σχολιασμό ένα γνωμοδοτικό  έγγραφο όπου εκθέτουν  τις προκαταρκτικές τους απόψεις στα πρώτα δύο κεφάλαια ενός διευρυμένου  εννοιολογικού πλαισίου. Τα προσχέδια των κεφαλαίων καθορίζουν τον αντικειμενικό σκοπό των χρηματοοικονομικών αναφορών, και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που είναι χρήσιμες στη λήψη αποφάσεων.

Το έγγραφο είναι το πρώτο που απορρέει από το κοινό έργο των Συμβουλίων στο εννοιολογικό πλαίσιο. Αυτό το έργο περιγράφηκε στο Μνημόνιο Συνεννόησης (Memorandum of Understanding) που εκδόθηκε το Φεβρουάριο του 2006, το οποίο παρουσίασε ένα κοινό πρόγραμμα εργασίας για το FASB και το IASB. Η εργασία στο εννοιολογικό πλαίσιο θα ενισχύσει τις προσπάθειες και των δύο Συμβουλίων να επιτύχουν τους αντικειμενικούς σκοπούς που περιγράφηκαν στο Μνημόνιο Συνεννόησης.

Τώρα τα Συμβούλια οδηγούνται το κάθε ένα από το ατομικό τους πλαίσιο. Αυτά τα πλαίσια διαφέρουν μεταξύ τους σε διάφορες απόψεις, είναι ημιτελή και δεν είναι εκσυγχρονισμένα. Η έκδοση των κοινών  προκαταρκτικών απόψεων  των Συμβουλίων αντανακλά την κοινή τους δέσμευση να ενισχύσουν, να βελτιώσουν και να επιτύχουν τη σύγκλιση των υπαρχόντων εννοιολογικών πλαισίων τους. Τα Συμβούλια πιστεύουν ότι ένα κοινό εννοιολογικό πλαίσιο θα βελτιώσει την υποδομή και τις έννοιες που αποτελούν τη βάση των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών αναφορών και θα λειτουργήσουν ως πιο αποτελεσματικός οδηγός στην ανάπτυξη των παγκόσμιων προτύπων χρηματοοικονομικών αναφορών.

Οι προκαταρκτικές απόψεις επαναδιατυπώνουν τον ορισμό των υπαρχόντων πλαισίων για τον αντικειμενικό σκοπό των εξωτερικών χρηματοοικονομικών αναφορών για γενικούς σκοπούς ως μέσο πληροφόρησης χρήσιμης σε υφιστάμενους  και πιθανούς επενδυτές και πιστωτές και άλλους στη λήψη αποφάσεων για επενδύσεις, πιστώσεις και παρόμοιες κατανομές πόρων. Το έγγραφο επίσης αναγνωρίζει τη συνάφεια, την πιστή απεικόνιση, τη συγκρισιμότητα (συμπεριλαμβανομένης και της συνέπειας) καθώς και την ικανότητα κατανόησης μεταξύ των χαρακτηριστικών  των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που τις κάνουν χρήσιμες στη λήψη αποφάσεων.

Κατά τη συζήτηση για την έκδοση των προτάσεων, ο Michael Crooch, μέλος του FASB, σχολίασε,

Κοινός στόχος των Συμβουλίων και των συστατικών  μερών  μας είναι τα πρότυπα να βασίζονται σε σταθερές αρχές που προέρχονται από θεμελιώδεις έννοιες, αντί για μια συλλογή από συνθήκες. Για να το επιτύχουν αυτό, τα Συμβούλια πρέπει να επιβεβαιώσουν ακόμα και τα πιο στοιχειώδη  συστατικά στοιχεία των χρηματοοικονομικών αναφορών, από τα οποία θα προκύψουν όλες οι άλλες έννοιες  - στην περίπτωσή μας, ποιο σκοπό θα εξυπηρετήσει η χρηματοοικονομική πληροφορία;

Ο Sir David Tweedie, Πρόεδρος του IASB, είπε,

Οι ιδέες που παρουσιάζονται στο έγγραφο που δημοσιεύθηκε σήμερα είναι μερικές από τις πιο θεμελιώδεις στην λογιστική. Έτσι έχουμε μεγάλη επιθυμία να λάβουμε απόψεις για αυτές τις προτεινόμενες διευρύνσεις καθώς αγωνιζόμαστε να επιτύχουμε τη δημιουργία μιας περισσότερο αποτελεσματικής και σταθερής υποδομής για να μας οδηγήσει στην ανάπτυξη των μελλοντικών λογιστικών προτύπων και προτύπων αναφορών.

Το FASB και το IASB δέχονται σχόλια για τις προκαταρκτικές τους απόψεις μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2006. Όταν θα  επεξεργαστούν τις ληφθείσες απαντήσεις τα Συμβούλια σχεδιάζουν να δημοσιεύσουν ένα προσχέδιο αυτών των κεφαλαίων το 2007.

 Mετάφραση Ρένα ΛιαπάτηΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης