Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν.2579/1998 ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ

11 Ιούλιου 2006 Σχόλια
  • Το άρθρο 78 του Συντάγματος με το οποίο ορίζεται ότι κανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας και ότι δεν μπορεί .......

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.) ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ


ΤΗΛ: 210.8232651, 6944-523347, 210.6124.910, FAX: 210.6140.024                                                                                                                                                                                                             

ΘΕΜΑ: "ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ   ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν.2579/1998 ΓΙΑ   ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ  ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ".

 Αθήνα, 11/7/2006


Το Συμβούλιο της Επικρατείας - Τμήμα Β΄  με την 170/2006 απόφασή του και επικαλούμενο:

1. Το άρθρο 78 του Συντάγματος με το οποίο ορίζεται ότι κανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας και ότι δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύος που επεκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος το προηγούμενο εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε.

2. Το άρθρο 106 του Ν.2238/1994 που ορίζει ότι: Αφορολόγητα αποθεματικά ανωνύμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή συνεταιρισμών, ανεξάρτητα του χρόνου σχηματισμού τους, διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα οποτεδήποτε, φορολογούνται κατά το χρόνο της διανομής ή κεφαλαιοποίησης με βάση τις διατάξεις του παρόντος στο όνομα του νομικού προσώπου, μετά την αναγωγή αυτών σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου.
Τα ως άνω διανεμόμενα ή φορολογούμενα αποθεματικά φορολογούνται αυτοτελώς. Μη συναθροιζομένων των ποσών αυτών με το προκύπτων αποτέλεσμα του ισολογισμού, κατά το χρόνο που γίνεται η διανομή ή η κεφαλαιοποίηση…

3. Το άρθρο 8 του Ν.2579/1998 που ορίζει ότι επιβάλλεται αυτοτελής φορολογία εισοδήματος με συντελεστή 17,5% στο σαράντα τοις εκατό (40%)  των αποθεματικών υπεραξίας χρεωγράφων που απηλλάγησαν από τη φορολογία εισοδήματος κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.2238/94 τα οποία έχουν προκύψει από αγοραπωλησία και εμφανίσθηκαν στον τελευταίο ισολογισμό που έκλεισε πριν από την 1-1-1997 τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 και της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2238/94 και τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Έκρινε ότι

Με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν.2579/1998 μεταβάλλεται αναδρομικώς επί το δυσμενέστερον το φορολογικό καθεστώς των ως άνω εταιρειών, αφού κατά το χρόνο σχηματισμού των αποθεματικών αυτά ήταν εν όλω ή εν μέρει αφορολόγητα και επομένως, κατά το μέρος που η διάταξη αυτή καταλαμβάνει αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί από τις επιχειρήσεις αυτές πριν από την 1-1-1997, αντίκειται στο άρθρο 78 παρ.2 του Συντάγμάτος και είναι ως εκ τούτου ΑΝΙΣΧΥΡΗ. Η διάταξη του άρθρου 8 του Ν.2579/1998 είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ.

 Δηλαδή η επιχείρηση που είχε το σθένος να προχωρήσει δικαστικά, να ταλαιπωρείται 10 χρόνια στα δικαστήρια, να πληρώσει τόσα έξοδα κλ δικαιώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο.

 Πρέπει λοιπόν για να αμυνθεί ο Έλληνας πολίτης απέναντι στην εκάστοτε φοροεπιδρομή του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, να τρέχει πολλά χρόνια στα Ελληνικά Δικαστήρια ή ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για διάφορα θέματα, όπως πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι δικαιώθηκε ο γνωστός δικηγόρος και πρώην Βουλευτής Αθηνών Αλ.Λυκουρέζος (;) ο  οποίος με την προσφυγή του στο Στρασβούργο δικαιώθηκε για το γνωστό θέμα της έκπτωσης του από το Βουλευτικό αξίωμα του, το έτος 2003 λόγω του επαγγελματικού ασυμβίβαστου που καθιέρωσε για πρώτη φορά το έτος 2003 η Βουλή, δηλαδή να μην μπορεί να είναι Δικηγόρος και Βουλευτής.

 Πρέπει επιτέλους το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών να καλέσει τις παραγωγικές τάξεις και τους επαγγελματίες- επιστήμονες σε σοβαρό διάλογο για τη θέσπιση ενός μόνιμου και δίκαιου φορολογικού καθεστώτος.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης