Αποτελέσματα live αναζήτησης

H επαναφορά της περαίωσης

10 Ιούλιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
  • Στον αστερισμό των ρυθμίσεων εισέρχεται για μια ακόμη φορά το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο το κλείσιμο εκκρεμών υποθέσεων και την εξεύρεση νέων πηγών άντλησης εσόδων ...

Στον αστερισμό των ρυθμίσεων εισέρχεται για μια ακόμη φορά το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο το κλείσιμο εκκρεμών υποθέσεων και την εξεύρεση νέων πηγών άντλησης εσόδων που θα χρηματοδοτήσουν τη φορολογική μεταρρύθμιση. Ειδικότερα, και σύμφωνα με πληροφορίες του «Κ», στην Καραγιώργη Σερβίας θεωρείται ειλημμένη η απόφαση για επανεργοποίηση της ρύθμισης του Ν. 3529/2004, που προβλέπει την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων των ετών 1998 - 2002 για τουλάχιστον 300.000 επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που για διάφορους λόγους δεν είχαν υπαχθεί σ αυτήν. Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αφορούσε τουλάχιστον 830.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες εκ των οποίων περίπου 530.000 την αποδέχθηκαν.
Οι κυριότεροι λόγοι για όσους δεν εντάχθηκαν στη ρύθμιση ήταν η έλλειψη ρευστότητας αλλά και η διάταξη του νόμου που απαγόρευε στις επιχειρήσεις, που δεν είχαν υποβάλει δήλωση ή είχαν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και το 2003, να υπαχθούν στη ρύθμιση. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι πολλές από αυτές προσήλθαν αργότερα στις ΔΟΥ και υπέβαλαν τις δηλώσεις που είχαν σε εκκρεμότητα χωρίς πρόστιμα ή προσαυξήσεις βάσει άλλης ρύθμισης του υπουργείου.

Ανώτερος παράγοντας του υπουργείου υποστηρίζει ότι η επανεργοποίηση της ρύθμισης θα «βοηθήσει» τόσο τους φορολογούμενους όσο και το Δημόσιο, καθώς οι μεν θα γλιτώσουν από την ομηρία του φορολογικού ελέγχου, το δε Δημόσιο θα αποφύγει την παραγραφή μεγάλου αριθμού εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων που αφορούν κυρίως στη χρήση του 2000. Υποστηρίζει παράλληλα ότι το όφελος για τα δημόσια Ταμεία θα είναι μεγάλο εάν λάβει κανείς υπόψιν ότι το συνολικό ποσό, που βεβαιώθηκε από την περαίωση των χρήσεων 1998 - 2002, προσέγγισε τα 1,3 δισ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 0,7% του ΑΕΠ!

Αμεση εξόφληση
Στόχος μάλιστα του υπουργείου, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο επιπλέον κεφαλικός φόρος που θα προκύψει από την περαίωση να ενισχύσει αποκλειστικά και μόνο τον τρέχοντα προϋπολογισμό προκειμένου να επιτευχθούν οι προβλεπόμενοι στόχοι αλλά και να χρηματοδοτηθεί το κοινωνικό πακέτο που θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός κ. Κ. Καραμανλής.
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν το ειδικό σημείωμα περαίωσης μέχρι τις 31 Οκτωβρίου με ταυτόχρονη καταβολή του 1/3 του οφειλόμενου ποσού. Το υπόλοιπο, σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, θα πρέπει να έχει καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις μέχρι το τέλος του 2006. Σημειώνεται ότι η ρύθμιση του 2004 προέβλεπε ότι ταυτόχρονα με την υποβολή του εκκαθαριστικού σημειώματος περαίωσης έπρεπε να καταβληθεί το 10% της συνολικής οφειλής. Το υπόλοιπο αυτής ήταν δυνατό να εξοφληθεί έως και σε 18 μηνιαίες δόσεις, κάθε μία εκ των οποίων δεν μπορούσε να είναι μικρότερη των 500 ευρώ.


Τι θα προβλέπει η ρύθμιση
Ειδικότερα, η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:
- Παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3259/2004 για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων των χρήσεων 1998-2002 στις επιχειρήσεις που δεν έχουν υπαχθεί, όπως επίσης και στις επιχειρήσεις που είχαν εξαιρεθεί (επειδή υπέβαλαν δηλώσεις των ανωτέρω ετών χωρίς πρόστιμα ή προσαυξήσεις μέχρι την 26.11.2004), ως ακολούθως:
- Το Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης του Ν. 3259/2004 υποβάλλεται μέχρι την 31/10/2006 με ταυτόχρονη καταβολή του 1/3 του ποσού που προκύπτει. Το υπόλοιπο καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις με την πρώτη μέχρι τις 30/11/2006 και τη δεύτερη μέχρι τις 31/12/2006.
Ειδικά για εκείνους που είχαν εξαιρεθεί από την αρχική ρύθμιση, το κείμενο της προτεινόμενης ρύθμισης αναφέρει:
«Με τις διατάξεις των άρθρων 18 έως και 20 του Ν. 3259/2004 δόθηκε η δυνατότητα στους υπόχρεους φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ανωτέρω νόμου δεν είχαν υποβάλει δήλωση ή είχαν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση για την καταβολή ή μη φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και το ημερολογιακό έτος 2003, να υποβάλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) σχετική εκπρόθεσμη (αρχική ή συμπληρωματική) δήλωση χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου, προσαύξησης, προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης κύρωσης μέχρι την 26η Νοεμβρίου 2004. Οι ανωτέρω υπόχρεοι γνώριζαν ότι δεν θα μπορούσαν να υπαχθούν στις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 11 του ανωτέρω νόμου για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων των διαχειριστικών χρήσεων 1998, 1999, 2000, 2001 και 2002, συνεπώς δεν θα μπορούσαν να υποβάλουν δηλώσεις με αλλοιωμένα αποτελέσματα διότι εκκρεμούσε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος. Παρ όλα αυτά προσήλθαν και υπέβαλαν τις δηλώσεις που είχαν σε εκκρεμότητα. Βάσει των ανωτέρω και με δεδομένο ότι για την περαίωση της χρήσης 1/1-31/12/2003 με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του Ν. 3296/2004 έχει γίνει δεκτό ότι μπορούν να περαιώσουν τη χρήση αυτή όσοι υπέβαλαν δηλώσεις με τις διατάξεις των άρθρων 18 έως και 20 του Ν. 3259/2004, προτείνουμε και γι αυτές τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες την υπαγωγή των διαχειριστικών χρήσεων (1998, 1999 για όσους δεν έχουν παραγραφεί), 2000, 2001 και 2002 στις διατάξεις της περαίωσης των άρθρων 1 έως και 11 του Ν. 3259/2004. Η ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη για λόγους ισονομίας και φυσικά διεύρυνσης της βάσης των υποκειμένων στην αυτόματη περαίωση με παράλληλη αύξηση των φορολογικών εσόδων και ελαχιστοποίηση του φαινομένου ενδεχόμενης παραγραφής».


Ποιους αφορούσε η ρύθμιση του 2004
Η ρύθμιση για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων των χρήσεων 1998-2002 προέβλεπε ότι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 8,8 εκατ. ευρώ και χωρίς κατασχεμένα ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία μπορούσαν να περαιώσουν τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις των ετών 1998-2002 καταβάλλοντας επιπλέον φόρους, που υπολογίζονταν για κάθε ανέλεγκτη χρήση με ειδικό «μαθηματικό τύπο». Με τη ρύθμιση είχαν καθορισθεί ελάχιστα ποσά πληρωτέου φόρου για κάθε ανέλεγκτη χρήση τα οποία ανέρχονταν σε 200 ευρώ για τους τηρούντες Βιβλία Α Κατηγορίας, 300 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και 500 ευρώ για τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες με βιβλία β κατηγορίας. Για τους τηρούντες βιβλία γ κατηγορίας είχε καθορισθεί για κάθε ανέλεγκτη χρήση κατώτατο όριο πληρωτέου φόρου ίσο με το 2 τοις χιλίοις των ακαθαρίστων εσόδων. Για όσους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες δεν είχαν παραβάσεις του ΚΒΣ ή δεν είχαν αποκρύψει φορολογητέα ύλη προβλεπόταν για κάθε ανέλεγκτη χρήση περιορισμός του πληρωτέου φόρου μέχρι το 1% του ετήσιου τζίρου. Ο υπολογισμός των επιπλέον φόρων για την περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων γινόταν με ειδικό εκκαθαριστικό σημείωμα, το οποίο αποστέλλονταν σε κάθε φορολογούμενο και έπρεπε να υποβληθεί από αυτόν στην αρμόδια ΔΟΥ εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του.


Πηγή ΚέρδοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης