Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τροπολογίες για ΣΔΙΤ, για ΟΠΠΕΘ-97 και για βαρέα επαγγέλματα

8 Ιούλιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Τροπολογίες που αφορούν στις Συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στον «Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997», ....

Τροπολογίες που αφορούν στις Συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στον «Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997», καθώς και στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, κατατέθηκαν από τους αρμόδιους υπουργούς στο νομοσχέδιο με τίτλο «Τροποποίηση και Συμπλήρωση των Διατάξεων για τη Χρηματοδοτική Μίσθωση, Διατάξεις περί Δημοσίων Εσόδων και άλλες ρυθμίσεις».

Ι. Με την πρώτη τροπολογία (ΣΔΙΤ-ΕΚ) προτείνονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.3389/2005 (Α232), που προβλέπει ξεχωριστή απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) για τον καθορισμό των υπηρεσιών και του ύψους της αμοιβής των συμβούλων και των προσώπων ειδικών προσόντων, που συμβάλλονται με δημόσιους φορείς για την παροχή σ αυτούς ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου.
Εφεξής, οι συμβάσεις αυτές θα συνάπτονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, οι δε υπηρεσίες που παρέχουν οι σύμβουλοι και τα πρόσωπα ειδικών προσόντων, καθώς και η αμοιβή τους, θα καθορίζονται με τις αποφάσεις της ΔΕΣΔΙΤ του πρώτου εδαφίου της τροποποιούμενης παραγράφου, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα για τη σύναψη καθεμίας από τις εν λόγω συμβάσεις.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι συμβάσεις του είδους αυτού μπορεί να συνάπτει και η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ).

- Αντικαθίσταται ή παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν.2836/2000 (Α’ 168) στην οποία αναφέρονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες απαλλάσσονται από αστική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε, για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, τα μέλη των αρμοδίων οργάνων και το προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ).
Με την προτεινόμενη ρύθμιση απαλλάσσονται γενικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το εν γένει προσωπικό της ΕΚ από αστική ευθύνη, έναντι οποιουδήποτε για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, ενώ στο εξής ο καταλογισμός αστικής ευθύνης στους ανωτέρω για πράξεις που σχετίζονται με παραβίαση του χρηματιστηριακού απορρήτου, χειραγώγηση της αγοράς ή κατάχρηση κατοχής προνομιακών πληροφοριών, προϋποθέτει ύπαρξη δόλου.


ΙΙ. Με τη δεύτερη τροπολογία, παρατείνεται μέχρι 31-12-2007 η περίοδος εκκαθάρισης του «Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 97» (Ο.Π.Π.Ε.Θ.97), η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.3 του ν.3390/2005 έληγε στις 3 1-12-2005.
Επίσης, παρατείνεται, για το ίδιο χρονικό διάστημα, η θητεία του προέδρου και του εντεταλμένου εκκαθαριστή του Τομέα Διοίκησης, του πενταμελούς Συμβουλίου Εκκαθάρισης του ΟΠΠΕΘ ’97.


ΙΙΙ. Με την τρίτη τροπολογία, επανακαθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέχρι την 31-12-2007 τα επαγγέλματα που υπάγονται στον Κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της ΔΕΗ και άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 1-1-2008.
Παράλληλα, παρέχεται εξουσιοδότηση στους υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών , Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας να συστήσουν εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω υπό ψήφιση νόμου, ειδική επιστημονική επιτροπή, επιφορτισμένη με την αρμοδιότητα της υποβολής, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας του ενός έτους από τη σύσταση της, γνώμης, για την υπαγωγή εργασιών, ειδικοτήτων ή/και χώρων εργασίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα των ανωτέρω φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Προβλέπεται επίσης ότι ανεξάρτητα του νέου Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών των ανωτέρω φορέων κοινωνικής ασφάλισης, που θα τεθεί σε ισχύ από το 2008, όσοι υπάγονται στον ισχύοντα σχετικό Κανονισμό, ο οποίος ισχύει μέχρι την 31-12-2007, θα εξακολουθήσουν να διέπονται από τις διατάξεις αυτού.
Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα σε όσους ασφαλισμένους των οποίων τα επαγγέλματα χαρακτηρίζονται για πρώτη φορά ως βαρέα και ανθυγιεινά με τον νέο Κανονισμό, να υπαχθούν στις διατάξεις αυτές, εξαγοράζοντας χρόνο βάσει των κείμενων διατάξεων.


Πηγή ΚέρδοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης