Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ελεγχοι σε ακίνητα, ενοίκια και σκάφη εως την 30.04.07 με κατεπείγουσα εγκύκλιο

7 Ιούλιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
  • ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ καθυστέρηση καταλογίζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στους προϊσταμένους όλων των ΔΟΥ που έχουν επιφορτιστεί με το έργο των διασταυρώσεων στοιχείων...

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ καθυστέρηση καταλογίζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στους προϊσταμένους όλων των ΔΟΥ που έχουν επιφορτιστεί με το έργο των διασταυρώσεων στοιχείων, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις στη ροή των εσόδων και κατ επέκταση στον κρατικό Προϋπολογισμό.

Ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Αντώνης Μπέζας.
Συγκεκριμένα, σε κατεπείγουσα εγκύκλιο, που απεστάλη σε όλες τις ΔΥΟ, χαρακτηρίζονται ως «ανύπαρκτα ή ελάχιστα» τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων που αφορούν στον προσδιορισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης που προκύπτει από την ιδιοκτησία σκαφών αναψυχής με τα στοιχεία νηολογήσεων και μεταβιβάσεων, για τις χρήσεις 1995 - 2004 (εισοδήματα 1994 - 2003), αλλά και από την εκμίσθωση οικοδομών για τις χρήσεις 1994 - 2004 (εισοδήματα 1993 - 2003).

Οι εν λόγω μάλιστα έλεγχοι, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, θα έπρεπε να είχαν ήδη ολοκληρωθεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2006 (τελευταία προθεσμία), καθώς οι προϊστάμενοι των Εφοριών έχουν στα χέρια τους όλες τις λίστες που έχει συντάξει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων με τα ονόματα των ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής, αλλά και των ενοικιαστών, για τους οποίους υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν αποκρύψει εισοδήματα.

Η εγκύκλιος

Αναλυτικότερα, το πλήρες κείμενο της υπ αριθμ. 1062817/1683/ΔΜ/ΠΟΛ. 1094/5.7.2006 εγκυκλίου του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία δίδονται αρμοδίως νέες οδηγίες για την ολοκλήρωση του ελέγχου από τις ΔΟΥ των καταστάσεων ιδιοκτητών πλοίων αναψυχής και των εισοδημάτων από εκμίσθωση οικοδομών, έχει ως εξής:

1. Στα πλαίσια της παρακολούθησης και αξιοποίησης δεδομένων από την εφαρμογή διασταυρωτικών επαληθεύσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Δ/νσης Φορολογικών Ελέγχων είναι ο έλεγχος και η επαλήθευση στοιχείων ιδιοκτητών πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του φορολογουμένου (τεκμαρτή δαπάνη από την κατοχή ή κυριότητα και δαπάνη που καταβλήθηκε για τη απόκτηση των περιουσιακών αυτών στοιχείων), καθώς και ο έλεγχος και επαλήθευση στοιχείων εισοδημάτων από την εκμίσθωση οικοδομών.

Ειδικότερα, με τα αριθμ. 1040531/2033/Α009/3.4.1996, 1040110/1890/Δ.Μ.-Γ΄/2.4.1997, 1048576/1690/Δ.Μ.-Γ΄/15.4.1998, 1025510/611/Δ.Μ.-Γ΄/5.3.1999, 1004711/130/Δ.Μ.-Γ΄/17.1.2003, 1019096/401/Δ.Μ.-Γ΄/25.2.2003, 1019054/402/Δ.Μ.-Γ΄/25.2.2003, 1025155/894/Δ.Μ.-Γ΄/22.3.2004 και 1051962/2184/Δ.Μ.-Γ΄/25.5.2005 έγγραφα της Δ/νσης Μητρώου -Τμήμα Γ σάς έχουν δοθεί αρμοδίως καταστάσεις επεξεργασίας διαφορών, όπως αυτές προέκυψαν μετά τη διασταύρωση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δεδομένων στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων από τη νηολόγηση και μεταβίβαση σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, που αφορούν τα οικον. έτη 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003 και 2004 (εισοδήματα έτους 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 και 2003), αντίστοιχα.

Επίσης, με τα αριθμ. 1029881/1368/Α009/5.3.1996, 1074888/4653/Δ.Μ.-Γ/11.7.1997, 1073000/2837/Δ.Μ.-Γ΄/2.6.1998, 0206/Γ.Δ./Δ30/Γ.Γ.Π.Σ./22.4.2003, 1082278/3032/ Δ.Μ.-Γ΄/ 15.10.2004 και 1033104/816/Δ.Μ.-Γ΄/31.3.2005 έγγραφα της ως άνω Υπηρεσίας και της ΓΓΠΣ, επίσης σας έχουν δοθεί αρμοδίως καταστάσεις επεξεργασίας διαφορών, όπως αυτές προέκυψαν μετά τη διασταύρωση από τη ΓΓΠΣ των δηλωθέντων στη φορολογία του εισοδήματος φυσικών προσώπων εισοδημάτων από την εκμίσθωση οικοδομών (Α πηγής), που αφορούν τα οικον. έτη 1994, 1996, 1997, 2002, 2003 και 2004 (εισοδήματα έτους 1993, 1995, 1996, 2001, 2002 και 2003), αντίστοιχα.

2. Με τα πιο πάνω σχετικά έγγραφα, έχουν δοθεί και οι αναγκαίες οδηγίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, την καταγραφή και την αποστολή των αποτελεσμάτων των ελεγκτικών σας ενεργειών στη Γενική Δ/νση Φορολογικών Ελέγχων - Δ/νση Μητρώου- Τμήμα Γ (επαληθεύσεων). Προς το σκοπό αυτό αλλά και την εποπτεία του ελεγκτικού έργου των ΔΟΥ από τις Περιφερειακές Οικονομικές Επιθεωρήσεις, η Γενική Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης - Δ/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών, με το αριθμ. 1079491/4004/ΔΕΥ -Α3567/5.9.2003 έγγραφό της, έδωσε πρόσθετες οδηγίες, για την ολοκλήρωση των ελεγκτικών ενεργειών των ΔΟΥ.

Περαιτέρω, αναφορικά με την καταγραφή και απεικόνιση του ελεγκτικού ανά ΔΟΥ έργου, από τη Δ/νση Μητρώου - Τμήμα Γ, σας έχει αποσταλεί ιδιαίτερο προς τούτο έγγραφο, με το οποίο ορίστηκε ως χρόνος ολοκλήρωσης των ελεγκτικών σας διαδικασιών για τις πιο πάνω δαπάνες και εισοδήματα που αφορούν μέχρι και το οικον. έτος 2002, η 20.2.2004.

Εξάλλου, εκτιμώντας τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα ελέγχου των υπόψη διασταυρώσεων, τελικώς με το αριθμ. πρωτ. 1116943/Δ.Μ./ΠΟΛ 1151/2.12.2005 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Φορολ. Ελέγχων, ορίστηκε ως καταληκτική προθεσμία περαίωσης του Ελεγκτικού σας έργου μέχρι και του οικον. έτους 2003, η 30ή.6.2006.

3. Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία ελέγχου που τέθηκαν υπόψη της Υπηρεσίας μας, προκύπτει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου (ανύπαρκτο ή ελάχιστο αποτέλεσμα ελέγχου, σε πλήθος ΔΟΥ). Επίσης ότι, λόγω της μακρόχρονης εξέλιξης του ελέγχου, δεν προκύπτει συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου των Υπηρεσιών σας, όπως και η μη καταγραφή του πρόσθετου εισοδήματος, σε χρόνο μεταγενέστερο, μετά τη νέα εκκαθάριση των ανακριβών φορολογικών δηλώσεων.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, επειδή η επεξεργασία - διασταύρωση δεδομένων στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων από τη νηολόγηση και μεταβίβαση σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, όπως και των δηλουμένων εισοδημάτων από την εκμίσθωση οικοδομών (Α πηγής), για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης των υπόχρεων φυσικών προσώπων, εντάσσεται στα πλαίσια του προγραμματισμού των αναγκαίων διασταυρώσεων που έχουν αποφασισθεί από την Πολιτική και Υπηρεσιακή ηγεσία, να ενεργήσετε άμεσα με το σκοπό όπως ολοκληρωθεί τελικώς ο έλεγχος και ο καταλογισμός οφειλομένων φόρων και προστίμων.

Προς το σκοπό αυτό επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

α. Τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση του ελεγκτικού έργου των καταστάσεων της ΓΓΠΣ, αναθέσετε σε ορισθέντα υπάλληλο ή υπαλλήλους της Υπηρεσίας σας.

β. Καταληκτική προθεσμία περαίωσης του ελεγκτικού έργου των υπόψη στοιχείων μέχρι και του οικον. έτους 2004, ορίζεται η 30ή Απριλίου 2007.

γ. Σε συνέχεια των ήδη υποβληθέντων μέχρι σήμερα από τις Υπηρεσίες σας στην αρμόδια Δ/νση Μητρώου - Τμήμα Γ στοιχείων αποτελεσμάτων ελέγχου, θα συνεχίσετε την υποβολή αποτελεσμάτων ελέγχου, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των διαδικασιών ελέγχου μέχρι την άνω οριζόμενη νεότερη προθεσμία.

Τονίζεται ότι η τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των ενεργειών σας (ελέγχου) είναι αναγκαία για την αξιολόγηση της λειτουργικής εφαρμογής των υπόψη διασταυρώσεων, όπως και τον προγραμματισμό εφαρμογής άλλων διασταυρώσεων.

5. Οι αρμόδιες Οικονομικές Επιθεωρήσεις, στις οποίες κοινοποιείται η εντολή αυτή, παρακαλούνται να επιβλέψουν την ορθή και έγκαιρη εφαρμογή της.

Νέα προθεσμία για ελέγχους

Υπενθυμίζεται ότι η ΓΓΠΣ έχει εντοπίσει τους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής που δεν έχουν δηλώσει στην Εφορία είτε την απόκτηση είτε τη δαπάνη αγοράς του σκάφους, με αποτέλεσμα στις δηλώσεις τους να εμφανίζουν μικρότερο τεκμαρτό εισόδημα, που σε αρκετές περιπτώσεις ενδεχομένως να οδήγησει στην καταβολή χαμηλότερων φόρων, αλλά και τους ιδιοκτήτες ακινήτων, που είτε «ξέχασαν» να δηλώσουν είτε συμπεριέλαβαν λιγότερα εισοδήματα από τα ενοίκια που είχαν εισπράξει στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Για το λόγο αυτό, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών δίνει νέα προθεσμία, έως και τις 30 Απριλίου 2007, στους προϊσταμένους όλων των ΔΟΥ για να ολοκληρώσουν τον έλεγχο και να επιβάλουν στους παραβάτες τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία κυρώσεις.

Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης