Μέχρι τα τέλη του μήνα η εξαίρεση των νεόδμητων κατοικιών από το ΦΠΑ

Οικονομικές Ειδήσεις

28 Ιούνιος 2006
Το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να έχουν καταθέσει οι ενδιαφερόμενοι στην αρμόδια εφορία την αίτηση εξαίρεσης από την επιβολή ΦΠΑ στις νεόδμητες κατοικίες... Taxheaven.gr

Το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να έχουν καταθέσει οι ενδιαφερόμενοι στην αρμόδια εφορία την αίτηση εξαίρεσης από την επιβολή ΦΠΑ στις νεόδμητες κατοικίες.

Υπενθυμίζεται ότι τα νεόδμητα ακίνητα θα εξαιρούνται από τον ΦΠΑ υπό την προϋπόθεση ότι ο φάκελος για την έκδοση ή την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας έχει κατατεθεί στην πολεοδομία από τον ενδιαφερόμενο μέχρι και τις 25 Νοεμβρίου 2005. Μεταξύ των δικαιολογητικών που θα πρέπει να υποβάλλουν όσοι ζητούν εξαίρεση είναι:
- Ακριβές αντίγραφο του προσυμφώνου και του εργολαβικού συμβολαίου κατασκευής για τη συγκεκριμένη οικοδομή, που πρέπει να έχει υπογραφεί μέχρι και τις 25/11/2005 (για τις περιπτώσεις της αντιπαροχής). Διευκρινίζεται ότι ως προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο κατασκευής νοείται το προσύμφωνο μεταβίβασης χιλιοστών οικοπέδου και η εργολαβική σύμβαση κατασκευής. Για την εξαίρεση από το ΦΠΑ δεν μπορεί να γίνει δεκτή σύμβαση άλλου είδους όπως π.χ. προσύμφωνο προσυμφώνου, συνυποσχετικό κ.λπ. Αυτονόητο είναι ότι για την εξακρίβωση του είδους της σύμβασης σημασία δεν έχει ο τίτλος αυτής αλλά το περιεχόμενό της.
- Βεβαίωση, που εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, από την οποία να προκύπτουν το όνομα/επωνυμία του αιτούντος την έκδοση της οικοδομικής αδείας, η διεύθυνση του οικοπέδου, ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης ή αναθεώρησης της οικοδομικής αδείας καθώς και η κατάθεση πλήρους φακέλου, σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις, για την έκδοση της άδειας ή για την αναθεώρηση της άδειας για τη συγκεκριμένη οικοδομή μέχρι και 25/11/05. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου αποτελεί αρμοδιότητα των πολεοδομικών αρχών, οι οποίες την βεβαιώνουν, και όχι των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών.
- Ακριβές αντίγραφο της άδειας οικοδομής που εκδίδεται ή αναθεωρείται από 1/1/2006.

Πηγή Κέρδος