Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποχρέωση ή μη τήρησης αναλυτικής λογιστικής από τους επιτηδευματίες που τηρούν τα βιβλία τους με βάση τις αρχές των Δ.Λ.Π.

27 Ιούνιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ΚΒΣ ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας βιβλίων εφαρμόζει υποχρεωτικά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (π.δ. 1123/1980, ΦΕΚ Α΄ 283) μόνο ως προς τη δομή, ....

ΕΛΤΕ ΑΡ. ΠΡ. 311/22.06.06

Σας κοινοποιούμε έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΟΙΟ με το οποίο υιοθετείται απο τις αρμόδιες φορολογικές αρχές η θέση της ΕΛΤΕ με την οποία οι επιχειρήσεις  που τηρούν τα βιβλία τους με βάση τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ δεν υποχρεούνται στην τήρηση  της Αναλυτικής Λογιστικής.


Η τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής απο τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις είναι προαιρετική

 

ΑΘΗΝΑ 13/06/06

Αρ.Πρωτ.1029620/237/0015/13.06.06

 

ΠΡΟΣ . ......

ΚΟΙΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)

 

Υποχρέωση ή μη τήρησης αναλυτικής λογιστικής από τους επιτηδευματίες που τηρούν τα βιβλία τους με βάση τις αρχές των Δ.Λ.Π.. στη διάρκεια της χρήσης.

 

ΣΧΕΤ: Η από 22 Μαρτίου 2006 αίτηση σας.

 

Απαντώντας στη παραπάνω σχετική αίτηση σας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ΚΒΣ ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας βιβλίων εφαρμόζει υποχρεωτικά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (π.δ. 1123/1980, ΦΕΚ Α΄ 283) μόνο ως προς τη δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και των υπογραμμισμένων τριτοβάθμιων λογαριασμών, με εξαίρεση τους λογαριασμούς της ομάδας 9 οι οποίοι δεν τηρούνται.

 

 

2. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 του πιο πάνω άρθρου ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στην εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, με τις οποίες επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις σε κατηγορίες επιτηδευματιών, καθώς και οι διατάξεις που επιβάλλουν την τήρηση κλαδικών λογιστικών σχεδίων κατισχύουν των διατάξεων της παραγράφου αυτής. Η παράβαση των ειδικών αυτών διατάξεων συνιστά και παράβαση των διατάξεων του παρόντος και επισύρει τις συνέπειες και τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα αυτό.

 

Ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στην εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ, είναι αυτές του άρθρου 7 του v. 1882/1990 (ΦΕΚ Α 43), σύμφωνα με τις οποίες οι ανώνυμες εταιρείες, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι κατά μετοχές ετερόρρυθμες εταιρείες οι οποίες υποχρεούνται να επιλέγουν τους ελεγκτές τους από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του v. 1969/1991 (ΦΕΚ Α’ 167) για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων υποχρεούνται να εφαρμόζουν το Ε.Γ.Λ.Σ. πλήρως, δηλαδή και τους λογαριασμούς της Ομάδας 9 που αναφέρονται στην αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως.

 

3. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. ο επιτηδευματίας που τηρεί τα βιβλία του σύμφωνα με τους κανόνες των Δ.Λ.Π. υποχρεούται:

 

Α. Να συντάσσει Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.).

 

Β. Να τηρεί ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων.

 

Γ. Να συντάσσει Πίνακες Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, Σχηματισμού Φορολογικών Αποθεματικών και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών Αποθεματικών, των οποίων τα δεδομένα προκύπτουν από λογαριασμούς που τηρούνται με τη διπλογραφική μέθοδο.

 

4. Στην ατομική απάντηση 051019/0034 με αριθμό πρωτοκόλλου 334ΑΠ/19.10.2005 του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) αναφέρονται τα εξής:

 

--Οι επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τους κανόνες που προδιαγράφονται από τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ:

 

α) Δεν είναι υποχρεωμένες να τηρούν το αυτόνομο διπλογραφικό σύστημα της Αναλυτικής Λογιστικής (Ομάδα 9) που προδιαγράφεται από το ΕΓΛΣ (Π.Δ. 1123/1980), με το οποίο το κόστος αποθεμάτων προσδιορίζεται με λογιστικές εγγραφές.

 

β) Είναι υποχρεωμένες να παρέχουν στα ελεγκτικά όργανα κάθε απαραίτητο λογιστικό ή εξωλογιστικό στοιχείο και υπολογισμό, με το οποίο θα αποδεικνύεται ο προσδιορισμός του κόστους των αποθεμάτων με βάση τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές που προδιαγράφονται στο ΔΛΠ 2 και τα οικονομικά μεγέθη που απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία (Γεν. Λογιστική).

 

γ) Έχουν προαιρετικά τη δυνατότητα να τηρούν το αυτόνομο διπλογραφικό σύστημα της Αναλυτικής Λογιστικής (Ομάδα 9) που προδιαγράφεται από το ΕΓΛΣ (Π.Δ.1 123/1980) και να προσδιορίζουν το κόστος των αποθεμάτων τους με λογιστικές εγγραφές με βάση τις γενικά παραδεκτές αρχές που προδιαγράφονται στο ΔΛΠ2 και τα οικονομικά μεγέθη που απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία (Γενική Λογιστική).

 

Επισημαίνεται ότι οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις που δεν θα τηρήσουν το αυτόνομο διπλογραφικό σύστημα της Αναλυτικής Λογιστικής του ΕΓΛΣ θα πρέπει να επαναξιολογήσουν τη συμμόρφωση τους με τη φορολογική νομοθεσία και ιδιαίτερα με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 12 του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ) για την τήρηση του βιβλίου Παραγωγής - Κοστολογίου.----

 

 

5. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι εφόσον το ΣΛΟΤ, που είναι το αρμόδιο όργανο για τη τήρηση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τους κανόνες που προδιαγράφονται από τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ δεν είναι υποχρεωμένες να τηρούν το αυτόνομο διπλογραφικό σύστημα της Αναλυτικής Λογιστικής (Ομάδα 9) που ορίζεται από το ΕΓΛΣ (ΠΔ1123/1980), με το οποίο το κόστος αποθεμάτων προσδιορίζεται με λογιστικές εγγραφές, τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν υποχρέωση από τις διατάξεις του ΚΒΣ να τηρούν την Ομάδα 9, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος.

 

 

6. Τέλος και όσον αφορά τη δυνατότητα μεταβολής του τρόπου τήρησης των βιβλίων από τους κανόνες και τις αρχές της φορολογικής νομοθεσίας στους κανόνες και τις αρχές των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, σας γνωρίζουμε ότι τούτο δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ.

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης