Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το IASB δημοσιεύει προτάσεις για τη βελτίωση των οικονομικών αναφορών συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών μέσων

23 Ιούνιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε σήμερα για δημόσιο σχολιασμό προτάσεις για τη βελτίωση των οικονομικών αναφορών συγκεκριμένων τύπων χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία έχουν χαρακτηριστικά όμοια με των κοινών μετοχών αλλά ταξινομούνται προς το παρόν ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Οι προτάσεις, που ανταποκρίνονται σε αιτήματα από οντότητες από όλο τον κόσμο, εκτίθενται σε ένα Προσχέδιο Έκθεσης προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση, και του ΔΛΠ 1: Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων....

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε σήμερα για δημόσιο σχολιασμό προτάσεις για τη βελτίωση των οικονομικών αναφορών συγκεκριμένων τύπων χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία έχουν χαρακτηριστικά όμοια με των κοινών μετοχών αλλά ταξινομούνται προς το παρόν ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Οι προτάσεις, που ανταποκρίνονται σε αιτήματα από οντότητες από όλο τον κόσμο, εκτίθενται σε ένα Προσχέδιο Έκθεσης προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση, και του ΔΛΠ 1: Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων.

Το ΔΛΠ 32 επιβάλλει  να ταξινομείται ένα μέσο ως υποχρέωση αν ο κάτοχος αυτού του μέσου μπορεί να απαιτήσει από τον εκδότη να το εξαγοράσει με μετρητά. Αυτή η απλή αρχή είναι αποτελεσματική στις περισσότερες περιπτώσεις. Ωστόσο, πολλά μέσα που θα θεωρούνταν συνήθως συμμετοχικοί τίτλοι (equity), συμπεριλαμβανομένων ορισμένων κοινών μετοχών καθώς και απαιτήσεων συνεταίρων, περιλαμβάνουν όρους που επιτρέπουν στον κάτοχο να "διαθέσει " το μέσο (να απαιτήσει από τον εκδότη να το εξαγοράσει) με μετρητά. Τα μέσα επομένως θεωρούνται μάλλον υποχρεώσεις  παρά συμμετοχικοί τίτλοι, σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις του ΔΛΠ 32.

Το IASB και  το Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (FASB), που θεσπίζει τα εθνικά πρότυπα της Αμερικής, συνεργάζονται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχετικά με τη διάκριση ανάμεσα στο χρέος και τον συμμετοχικό τίτλο. Ωστόσο, αυτό το πρόγραμμα θα χρειαστεί αρκετά χρόνια για να ολοκληρωθεί. Υπάρχουν πολλές εύλογες αιτίες για τίτλους με δικαίωμα πώλησης (put features), και το IASB αποφάσισε ότι τα μέλη του δεν θα πρέπει να αναγκαστούν να περιμένουν την έκβαση του μακροπρόθεσμου προγράμματος. Αποφάσισε να προτείνει τροποποιήσεις για το ΔΛΠ 32 έτσι ώστε μερικά μέσα να ταξινομηθούν ως συμμετοχικοί τίτλοι αντί για υποχρεώσεις.

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, οι ακόλουθοι τύποι χρηματοοικονομικών μέσων θα ταξινομηθούν ως συμμετοχικοί τίτλοι, με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται συγκεκριμένα κριτήρια:

     κοινές μετοχές που είναι διαθέσιμες (puttable) στον (δηλαδή εξαγοράσιμες από τον) εκδότη σε εύλογη αξία

     κοινές μετοχές οντοτήτων περιορισμένης διάρκειας (limited life entities), και

     απαιτήσεις συνεταίρων επί περιουσιακού στοιχείου σε προσωπική εταιρεία που πρέπει να ρευστοποιηθούν λόγω εξόδου ενός συνεταίρου (π.χ. σε περίπτωση συνταξιοδότησης ή θανάτου).

Οι τροποποιήσεις προτείνουν επίσης γνωστοποιήσεις για τα μέσα που επηρεάζονται από τις προτάσεις.

Παρουσιάζοντας το Προσχέδιο Έκθεσης, ο Sir David Tweedie, Πρόεδρος του IASB, είπε:

Οι προτάσεις για την τροποποίηση του ΔΛΠ 32 και του ΔΛΠ 1 είναι αποτέλεσμα ενός βραχυπρόθεσμου, περιορισμένου εύρους προγράμματος για τη βελτίωση των οικονομικών αναφορών για οντότητες που εκδίδουν κοινές μετοχές διαθέσιμες σε εύλογη αξία, οντότητες περιορισμένης διάρκειας και μερικές προσωπικές εταιρείες. Σχεδιάζουμε να επανεξετάσουμε ολοκληρωμένα τη μεταχείριση αυτών και άλλων χρηματοοικονομικών μέσων  στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμά μας για τις υποχρεώσεις και τους συμμετοχικούς τίτλους. Εντωμεταξύ, πιστεύουμε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις ανταποκρίνονται σε μια πραγματική ανάγκη για περισσότερο κατανοητή πληροφόρηση απαιτώντας πιο συνεπή ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία είναι σε μεγάλο βαθμό αντίστοιχα των κοινών μετοχών σε διάφορες δομές οντοτήτων.

Το IASB ζητεί να υποβληθούν σχόλια για το Προσχέδιο Έκθεσης μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2006.

Το πρωταρχικό μέσο δημοσίευσης προτεινόμενων Προτύπων και τροποποιήσεων των Προτύπων είναι σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του δικτυακού τόπου των συνδρομητών του IASB. Οι συνδρομητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Προσχέδιο Έκθεσης που δημοσιεύθηκε σήμερα μέσω online υπηρεσιών. Όσοι επιθυμούν να γραφτούν συνδρομητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με:

IASCF  Publications Department,

30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom

Tel: 44 (0) 20 7332 2730,  FAX: 44 (0) 20 7332 2749

Email:  [email protected]  Web:  www.iasb.org

Μετάφραση Ρένα ΛιαπάτηΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης