Δ.Ο.Υ. διέγραψε έκτακτη εφάπαξ εισφορά και ειδική εισφορά αλληλεγγύης φορολογουµένου, κατόπιν παρέµβασης του Συνηγόρου του Πολίτη

Οικονομικές Ειδήσεις

17 Δεκέμβριος 2012
Taxheaven.gr

∆εκέµβριος 2012 

Κύκλος Σχέσεων Κράτους Πολίτη  

Πολίτης διαµαρτυρήθηκε, γιατί συµπεριλήφθηκε στο εισόδηµά του, η αποζηµίωση εθελούσιας εξόδου που έλαβε κατά την αποχώρησή του από την υπηρεσία, καθώς και το εφάπαξ ποσό που έλαβε το επόµενο έτος λόγω της συνταξιοδότησής του, µε αποτέλεσµα το σύνολο να εκληφθεί ως βάση επιβολής της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. 

Η αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) απέρριψε καταρχήν προφορικά το αίτηµα για επανεκκαθάριση της έκτακτης εισφοράς ως προς τα εισοδήµατα που περιλάµβαναν και την αποζηµίωση εθελούσιας εξόδου, επειδή η επανεκκαθάριση αυτή αφορούσε προηγούµενο οικονοµικό έτος. Επιπλέον, ο πολίτης ενηµερώθηκε ότι εκ λάθους συνυπολογίσθηκε το εφάπαξ βοήθηµα για την επιβολή της νέας έκτακτης εισφοράς, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει έγκαιρα η επανεκκαθάριση της εισφοράς αυτής.  

Η νοµοθεσία (Ν. 3833/2010) προβλέπει ότι επιβάλλεται έκτακτη εφάπαξ εισφορά επί του συνολικού καθαρού εισοδήµατος του φυσικού προσώπου,  εφόσον αυτό είναι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και άνω. Για την εξεύρεση, εντούτοις, του συνολικού εισοδήµατος δεν προσµετρώνται συγκεκριµένα εισοδήµατα που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.). Επίσης, προβλέπει (Ν. 3986/2011) ότι επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήµατα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010  έως και 2014. Για την εξεύρεση, εντούτοις, του συνολικού εισοδήµατος δεν προσµετρώνται και πάλι συγκεκριµένα εισοδήµατα που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Ε.. Όπως προκύπτει εξάλλου, από τον Κ.Φ.Ε. δεν θεωρείται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες η εφάπαξ παροχή που καταβάλλεται από τα ταµεία προνοίας και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς στους ασφαλισµένους, το εφάπαξ βοήθηµα που παρέχεται σε δηµόσιους υπαλλήλους λόγω εθελούσιας εξόδου από την υπηρεσία, κ.λπ. 
   
Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε ότι και τα δύο αυτά ποσά εµπίπτουν στις εξαιρέσεις που προβλέφθηκαν από τους αντίστοιχους νόµους, βάσει των οποίων επιβλήθηκαν οι δύο αυτές έκτακτες εισφορές. Επίσης, πρότεινε στην αρµόδια υπηρεσία να προχωρήσει στην επανεκκαθάριση των εν λόγω εισφορών, µε έκπτωση αυτών των ποσών από τα εισοδήµατα των αντίστοιχων ετών.  

Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη,  η αρµόδια υπηρεσία έκανε δεκτό το σχετικό αιτήµατα του πολίτη για νέα εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος των οικονοµικών ετών 2010 και 2011.

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά

Ειδικός επιστήµονας: Χριστίνα Φλώρου

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο: 

Τµήµα Επικοινωνίας
Τζαβάρα Καλλιρρόη τηλ. 210 7289610 κιν. 6979448887 
Παπαγεωργοπούλου ∆ηµητρία τηλ. 210 7289604 κιν. 6979362413 
Παραγυιός Πέτρος τηλ. 210 7289625 κιν. 6977366424