Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΜΕΤΕΧΩ - Οδηγοί Β Κύκλου Δράσης

5 Ιούνιου 2006 Σχόλια
  • Η Δράση «Μικρές Επιχειρήσεις & ΤΕΧνολογική Ωθηση (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) στην Κοινωνία της Πληροφορίας» έχει ως στόχο να ενισχύσει τις επιχειρήσεις για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, εφαρμογών..

   
Οδηγοί Β Κύκλου Δράσης
 

Η Δράση «Μικρές Επιχειρήσεις & ΤΕΧνολογική Ωθηση (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) στην Κοινωνία της Πληροφορίας» έχει ως στόχο να ενισχύσει τις επιχειρήσεις για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και για την προμήθεια συμπληρωματικών υπηρεσιών αναγκαίων για τη λειτουργία των εφαρμογών.

Τα βασικά στοιχεία της Δράσης έχουν ως εξής:

    * Μέγιστος προϋπολογισμός ανά πρόταση τα 10.000� και ελάχιστος τα 4.000�.

    * Επιχορήγηση ίση με το 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

    * Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε ελάχιστο ύψος 15.000.000 � και κατανέμεται ισομερώς στις 13 Διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Από τον συνολικά διαθέσιμο προϋπολογισμό,

          o 50% προέρχονται από Δημόσια Δαπάνη (εθνική και κοινοτική συμμετοχή).

          o 50% θα καλυφθούν με Ιδιωτική Συμμετοχή.

Κύριο πλεονέκτημα της Δράσης είναι οι απλές και γρήγορες διαδικασίες που οδηγούν σε ταχεία είσπραξη της εγκεκριμένης επιχορήγησης και οι οποίες περιλαμβάνουν:

    * Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων, μέσω διαδικτύου.

    * Απουσία δικαιολογητικών κατά τη φάση υποβολής προτάσεων (προβλέπεται μόνο η κατάθεση μιας συνοδευτικής δήλωσης μέσω Κ.Ε.Π.).

    * Αυτόματη, πλήρως διαφανής αξιολόγηση μέσω πληροφοριακού συστήματος.

    * Άμεση ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

    * Δυνατότητα λήψης επιχορήγησης ακόμη και για τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την υποβολή της πρότασης, αρκεί να έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Β κύκλου υποβολής προτάσεων.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Β Κύκλου της Δράσης, έχει οριστεί η 30η Ιουνίου 2006.

Για την καλύτερη αξιοποίηση της Δράσης, οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής απλά βήματα:

1.       να ανακτήσουν (download) τους Οδηγούς Υποβολής, Αξιολόγησης και Υλοποίησης και να τους συμβουλευτούν,

2.       να ελέγξουν με προσοχή εάν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 του Οδηγού Υποβολής,

3.       να ενημερωθούν ειδικότερα για το είδος και τα χαρακτηριστικά των επενδύσεων για τις οποίες μπορούν να λάβουν επιχορήγηση, στα κεφάλαια 3 και 4 του Οδηγού Υποβολής,

4.       εφόσον επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση, να ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής προτάσεων (κεφάλαιο 5 του Οδηγού Υποβολής) και να αναζητήσουν την Ηλεκτρονική Φόρμα Πρότασης και τις αναλυτικές οδηγίες χρήσης της, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στον παρόντα διαδικτυακό χώρο εντός των επόμενων ημερών.

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31/05/2006
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης