Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΦΕ)

  • Με το άρθρο 18 του νόμου <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/23' rel='tag laws'>3296/2004</a> δίδονται κίνητρα για συγχώνευση επιχειρήσεων. Η συγχώνευση επιχειρήσεων θα πρέπει να μελετηθεί με προσοχή από τους Οικονομολόγους και τους Φοροτεχνικούς-Λογιστές των επιχειρήσεων, διότι ελαφρύνει φορολογικά τις επιχειρήσεις ....

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.)
ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.8232.651, 6944.523247, 210.6124.910, FAX:210.6140.024
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Π.Ε.Φ.Ε.: Αντιπρόεδρος  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ   6932-738144           
   

 Αθήνα, …/6/2006

ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Με το άρθρο 18 του νόμου 3296/2004 δίδονται κίνητρα για συγχώνευση επιχειρήσεων. Η συγχώνευση επιχειρήσεων θα πρέπει να μελετηθεί με προσοχή από τους Οικονομολόγους και τους Φοροτεχνικούς-Λογιστές των επιχειρήσεων, διότι ελαφρύνει φορολογικά τις επιχειρήσεις και ειδικά αυτές που βρίσκονται σε περίοδο ανάπτυξης (αυξανόμενος τζίρος και αντίστοιχα κέρδη).

Προϋποθέσεις συγχώνευσης :

α) Στις συγχωνευόμενες εταιρείες δεν θα πρέπει να υπάρχει Ανώνυμη Εταιρεία . Η συγχώνευση πρέπει να γίνει μέχρι 31/12/2008.
β)  Δεν δύναται στην συγχώνευση να συμμετέχει ελεύθερος επαγγελματίας, ενώ συμμετέχουν εμπορικής, βιοτεχνικής παροχής υπηρεσιών ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρείες και νομικά πρόσωπα.
γ)  Η νέα επιχείρηση που θα προέλθει από την συγχώνευση μπορεί να είναι προσωπική εταιρεία, νομικό πρόσωπο με μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμης εταιρείας.
δ)  Οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους τουλάχιστον τέσσερα έτη πριν από την σύσταση της νέας επιχείρησης. Ο χρόνος προσμετράτε ημερολογιακά και όχι ανά έτος λειτουργίας π.χ. σύσταση νέας επιχείρησης 30/09/2005. Έναρξη δραστηριότητας των συγχωνευομένων επιχειρήσεων τουλάχιστον την 31/08/2001.
ε)  Η συγχώνευση θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με τα άρθρα 2, 3, 5, 6, 9, 10 και 12   του νόμου 1297/1972 και να συσταθεί η επιτροπή του άρθρου 9 του νόμου 2190/1920, η οποία θα εκτιμήσει τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων και θα προσδιορίσει την καθαρή θέση κάθε μίας και φυσικά της νέας επιχείρησης.
στ)  Αν η συνιστώμενη επιχείρηση έχει μορφή προσωπικής εταιρείας, τότε το κεφάλαιο αυτές πρέπει να είναι τουλάχιστον (60.000,00 €) εξήντα χιλιάδες ευρώ, του οποίου το 1/3 να είναι καταβεβλημένο σε μετρητά ενώ, εφόσον πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (120.000,00 €) εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ και ανώνυμη εταιρεία (200.000,00 €) διακόσιες χιλιάδες ευρώ.
ζ)  Κανένα περιουσιακό στοιχείο της νέας επιχείρησης δεν δύναται να μεταβιβασθεί για μία πενταετία εκτός αν αντικατασταθεί με άλλο τουλάχιστον ισόποσης αξίας.
η)  Η νέα επιχείρηση θα έχει μειωμένο συντελεστή φορολογίας εισοδήματος κατά δέκα μονάδες από αυτόν που ισχύει κατά το έτος κλεισίματος ισολογισμού  και κατά πέντε μονάδες το επόμενο έτος. Η μείωση παρέχεται μόνο για δύο έτη.
 Παράδειγμα: Σύσταση την 30/06/2005 Α΄ χρήση 31/12/2005.
Η δήλωση θα υποβληθεί το 2006 θα έχει συντελεστή  φορολογία για Ε.Π.Ε. και Α.Ε.  32 – 10 =22%  και το 2007  29 – 5 = 24%   για το 2008 και μετά 25%.
Για προσωπική εταιρεία 24 - 10 = 14%,  22 - 5 = 17% και από το 2007 και μετά 20%.
Υπερδωδεκάμηνη χρήση στη νέα επιχείρηση έχουμε όταν οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις δεν είχαν κάνει χρήση υπερδωδεκάμηνης περιόδου κατά την σύστασή τους.

Προτείνω οι Ισολογισμοί των υπό συγχώνευση εταιρειών που θα δοθούν μαζί με την αίτηση προς την επιτροπή του άρθρου 9 του νόμου 2190/1920, να είναι με ημερομηνία 31/12, ώστε οι επιχειρήσεις να μην ταλαιπωρηθούν με καταρτίσεις πολλών Ισολογισμών και αντιστοίχων φορολογικών δηλώσεων.
Κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα γίνει ένας ακόμη ισολογισμός μετά την 31/12 με την ημερομηνία σύστασης της νέας εταιρείας και αντίστοιχη δήλωση φορολογίας εισοδήματος από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουμε κατά την διενέργεια των αποσβέσεων, οι οποίες θα προσδιορισθούν επί της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2190/1920, αλλά φορολογικά θα γίνει τακτοποίηση στην υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος με αναγραφή των μη εκπιπτόμενων αποσβέσεων, επειδή φορολογικά δεν εκπίπτεται ολόκληρο το ποσό της κατ΄ εκτίμηση αξίας.
Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις έχουν τις ιδιαιτερότητές τους και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
Η Επιστημονική Ομάδα της Π.Ε.Φ.Ε. είναι στην διάθεση σας για κάθε συζήτηση.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης