Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το IASB δημοσιεύει προτάσεις σύγκλισης για το κόστος δανεισμού

29 Μάιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε στις 25-05-06 για δημόσιο σχολιασμό προτάσεις για τη βελτίωση της λογιστικής μεταχείρισης του κόστους δανεισμού. ...

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε σήμερα για δημόσιο σχολιασμό προτάσεις για τη βελτίωση της λογιστικής μεταχείρισης του κόστους δανεισμού. Οι προτάσεις εκτίθενται σε ένα Προσχέδιο Έκθεσης προτεινόμενων τροποποιήσεων του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 23 Κόστος Δανεισμού

Οι προτάσεις σηματοδοτούν άλλο ένα βήμα προς τη σύγκλιση των διεθνών και εθνικών προτύπων συνεχίζοντας το έργο του IASB στο κοινό βραχυπρόθεσμο σχέδιο σύγκλισης με το Αμερικανικό Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (FASB). Ο αντικειμενικός σκοπός του σχεδίου είναι η μείωση των διαφορών μεταξύ των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) του IASB και των Αμερικανικών Λογιστικών Αρχών Γενικής Αποδοχής (US GAAP).

Το Προσχέδιο είναι αποτέλεσμα της σύγκρισης που έκανε το IASB ανάμεσα στο ΔΛΠ 23 Κόστος Δανεισμού και το αμερικάνικο πρότυπο SFAS 34 Κεφαλαιοποίηση του Κόστους των Τόκων.  Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23 θα εξαλείψουν μία σημαντική διαφορά στον τρόπο λογιστικής μεταχείρισης του κόστους δανεισμού από τα δύο πρότυπα.

Το Προσχέδιο προτείνει να απαιτείται μία οικονομική οντότητα να κεφαλαιοποιεί το κόστος δανεισμού που είναι άμεσα αποδοτέο στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός εγκεκριμένου στοιχείου (qualifying asset) ως τμήμα του κόστους αυτού του στοιχείου. Η επιλογή της άμεσης αναγνώρισης αυτού του κόστους δανεισμού ως δαπάνη θα απαλειφθεί.

Το IASB πιστεύει ότι η εξάλειψη της μιας από τις δύο επιλογές στη λογιστική του κόστους δανεισμού που είναι άμεσα αποδοτέο στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός εγκεκριμένου στοιχείου θα βελτιώσει τις χρηματοοικονομικές αναφορές και θα έχει ως αποτέλεσμα πληροφορίες για οικονομικές οντότητες, οι οποίες θα είναι πιο εύκολο να συγκριθούν.

Παρουσιάζοντας το Προσχέδιο, ο Sir David Tweedie, Πρόεδρος του IASB, είπε:

Οι προτάσεις στο Προσχέδιο συνεχίζουν το έργο μας για την εξάλειψη σημαντικών διαφορών μεταξύ των ΔΠΧΠ και των US GAAP και τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών αναφορών. Αν εγκριθούν, αυτές οι προτεινόμενες αλλαγές θα ευθυγραμμίσουν τα διεθνή και τα αμερικανικά πρότυπα απαιτώντας από τις εταιρείες να κεφαλαιοποιούν το κόστος δανεισμού που είναι άμεσα αποδοτέο στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός εγκεκριμένου στοιχείου. Πιστεύουμε ότι οι προτάσεις ωφελούν τους χρήστες των χρηματοοικονομικών αναφορών, με ελάχιστο επιπλέον κόστος στο σύστημα για εκείνους που τις ετοιμάζουν, βελτιώνοντας τη συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών για οικονομικές οντότητες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ και οντότητες που εφαρμόζουν τις US GAAP.

Το IASB ζητεί να υποβληθούν σχόλια για το Προσχέδιο μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2006.

Mετάφραση Ρένα λιαπάτη

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης