Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ 2.000€ ΣΕ 16.000 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

26 Μάιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του θεσμού της ελληνικής οικογένειας, ο ΟΓΑ υλοποιεί, βάσει των διατάξεων του Ν.3454/07-04-2006 (ΦΕΚ 75τΑ/07-04-2006) για την «Ενίσχυση της Οικογένειας και Λοιπές Διατάξεις»...

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ 2.000€ ΣΕ 16.000 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ       
Πέμπτη, 25.05.2006

Δελτίο Τύπου

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ 2.000€ ΣΕ 16.000 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ »
  
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του θεσμού της ελληνικής οικογένειας, ο ΟΓΑ υλοποιεί, βάσει των διατάξεων του Ν.3454/07-04-2006 (ΦΕΚ 75τΑ/07-04-2006) για την «Ενίσχυση της Οικογένειας και Λοιπές Διατάξεις» τη χορήγηση εφάπαξ παροχής 2.000€  στις μητέρες  που αποκτούν 3ο παιδί, καθώς και για κάθε παιδί μετά το τρίτο.

Ο ΟΓΑ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ως άνω Νόμου καταβάλλεται στη μητέρα που αποκτά τρίτο τέκνο από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά, καθώς και για κάθε τέκνο μετά από το τρίτο, εφάπαξ παροχή ύψους 2.000 ευρώ, ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή εισόδημα. Το ποσό αυτό απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 645τ. Β/23-5-2006) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιος φορέας για την χορήγηση αυτού του επιδόματος ορίζεται ο ΟΓΑ. Η χορήγηση της εφάπαξ παροχής αφορά περίπου 16.000 οικογένειες και ο προϋπολογισμός είναι στο ύψος των 32.000.000 ευρώ.
                
I. Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις
Η παροχή αυτή χορηγείται στη μητέρα που αποκτά, από την 01-01-2006 και μετά, τρίτο παιδί ή παιδί πέραν του τρίτου (τέταρτο, πέμπτο κλπ) και για κάθε ένα από τα τέκνα αυτά.
Σε περίπτωση που η μητέρα αποβιώσει ή είναι υπαίτια για εγκατάλειψη των παιδιών της ή διακόψει οριστικά τη συγκατοίκησή της με αυτά, η παροχή καταβάλλεται στο πρόσωπο που έχει την ευθύνη διατροφής των παιδιών.
Η παροχή αυτή χορηγείται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

α)  Έλληνες πολίτες.

β) Ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας.

γ) Πολίτες Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ) Πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Λιχτενστάϊν και Ισλανδία) καθώς και  στους Ελβετούς πολίτες.

ε) Αναγνωρισμένους πρόσφυγες ( Ν.Δ 3989/1959, Α.Ν. 389/1968).

στ) Ανιθαγενείς που διέπονται από Διεθνείς Συμβάσεις (Ν. 139/1975).

ζ) Δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος παραμονής στην Ελλάδα (άρθρο 8 Π.Δ. 61/1999).

η) Πολίτες άλλων κρατών που είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

Στις περιπτώσεις ε, στ και ζ, για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής στη μητέρα, πρέπει, κατά
την απόκτηση του τέκνου, να εξακολουθεί να υπάρχει στο πρόσωπό της μια από τις ανωτέρω ιδιότητες (προσφυγική ή άλλη).

Σε κάθε περίπτωση η δικαιούχος της εφάπαξ παροχής πρέπει να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

II. Δικαιολογητικά 
 Για τη χορήγηση της παροχής πρέπει να υποβληθούν από το δικαιούχο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση  Η αίτηση για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής υποβάλλεται στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του Δημοτικού Διαμερίσματος ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας του δικαιούχοι στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α, ΟΕ1.   Σημειώνεται, ότι το δικαίωμα για τη λήψη από τη μητέρα της εφάπαξ παροχής αυτής, θα αποκτάται, κατά κανόνα, παράλληλα με το δικαίωμα για τη λήψη οικογενειακού επιδόματος.

β) Πιστοποιητικό ή απόσπασμα δημοτολογίου για την οικογενειακή κατάσταση, που εκδίδεται από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας στα δημοτολόγια της οποίας είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια, από το οποίο προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων και αν αυτά βρίσκονται στη ζωή.

γ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου για το οποίο θα χορηγηθεί η εφάπαξ παροχή.

δ) Σε περίπτωση που η μητέρα αποβιώσει ή είναι υπαίτια για εγκατάλειψη των παιδιών της ή διακόψει οριστικά τη συγκατοίκησή της με αυτά, πρέπει να υποβάλλεται, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου της μητέρας ή απόφαση δικαστηρίου περί αφάνειας ή δικαστικής συμπαράστασης  της μητέρας, ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί καταδίκης της μητέρας ή δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να φαίνεται ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη διατροφής των τέκνων.

ε) Προκειμένου για δικαιούχους αλλοδαπής  υπηκοότητας ή ανιθαγενείς ή πρόσφυγες, τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα εκδίδονται από τις αρχές της Χώρας της οποίας είναι υπήκοοι.  Σε περίπτωση που αυτό είναι δύσκολο, τα γεγονότα τα οποία θα βεβαιώνονται από αυτά, θα αποδεικνύονται από άλλα πρόσφορα έγγραφα, κατά την κρίση του οργάνου αναγνώρισης του δικαιώματος. 

III. Διαδικασία χορήγησης
Οι δικαιούχοι της παροχής μπορούν από 1-6-2006 να υποβάλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του Δημοτικού Διαμερίσματος ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας τους.
 Οι Ανταποκριτές του ΟΓΑ παρακαλούνται, μόλις παραλάβουν την αίτηση – δήλωση με τα δικαιολογητικά, να εξετάζουν αν αυτά πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής και εφόσον, κατά την εκτίμησή τους, υπάρχουν ελλείψεις να καλούν τον αιτούντα να συμπληρώνει τα ελλείποντα στοιχεία. Επίσης μπορούν να ζητήσουν και αυτεπάγγελτα κάθε πληροφορία ή στοιχείο απαραίτητο για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών από τις δημόσιες, δημοτικές – κοινοτικές ή άλλες αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να απαντήσουν. Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά διαβιβάζονται στον Κλάδο ΣΤ΄ Οικογενειακών Επιδομάτων της Διοίκησης του ΟΓΑ ή στο αντίστοιχο Τμήμα του αρμόδιου Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΟΓΑ.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης